Hoppa till innehåll

Avlopp i glesbebyggelsen avser hushållsavloppvatten från områden utanför avloppsnäten

Avlopp i glesbebyggelsen kan behandlas lokalt med ett fastighetsspecifikt system eller till exempel med ett gemensamt avloppssystem för flera fastigheter.

Behandlingsalternativ inkluderar sluten tank, litet reningsverk och avfallsbehandling i marken (markabsorption eller markfiltrering). Behandlingen får inte utgöra en risk för miljöföroreningar.

Miljöskyddslagen definierar hur glesbebyggelsens avloppsvatten ska renas. Lagen föreskriver hur stor del av det organiska materialet, totalfosforn och totalkvävet i hushållsavloppsvattnet som måste behandlas innan avloppsvattnet släpps ut i miljön. Detta kallas grundnivåns reningskrav.

I områden som är känsliga för föroreningar är reningskraven strängare i enlighet med förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet. De strängare reningskraven definieras i Borgås förordning om miljöskydd.

Om avloppsvattnet inte behandlas är den vanligaste olägenheten förorening av sin egen eller grannens brunn. Avlopp som leds till öppna diken eller terräng kan utgöra en hygienrisk, orsaka dålig lukt, övergödning och anoxi av vattendrag. Grundvattnet kan också förorenas.