Hoppa till innehåll

Tävlingar och övningar

Körning med ett motordrivet fordon som snöskoter eller fyrhjuling i terräng regleras i terrängtrafiklagen. Om tävlingar eller övningar anordnas återkommande eller permanent i en och samma terräng, ska tillstånd för anordnande av dem sökas hos Borgå stads miljövårdsmyndighet. Med terräng avses både markområden och isbelagda vattenområden.

Tillstånd ska ansökas också för anordnande av ett enstaka evenemang, om detta kan väntas medföra avsevärda men till exempel för naturen, bosättningen eller allmänt rekreationsbruk.

Tillstånd ansöks med en fritt formulerad ansökan och det finns inte någon färdig blankett för den. Ansök om tillstånd i god tid innan evenemanget. Underlåtenhet att ansöka om tillstånd är en terrängtrafikförseelse.

För behandling av ett tillstånd till anordnande av tävlingar eller övningar tas en avgift enligt miljövårdsmyndighetens gällande taxa ut.

Plan för snöskoterled

Om du vill anlägga en snöskoterled, behöver du en godkänd plan för leden. Borgå stads miljövårdsmyndighet godkänner planen och den som ansvarar för leden. Planen för leden utarbetas i fri form och det finns inte någon färdig blankett för den. I planen för leden ska ledens sträckning och de rast- och serviceområden som hör till leden anges så att de kan utmärkas i terrängen på basis av planen. I planen ska också nämnas genom vilka fastigheter leden planeras bli dragen.

För godkännande av planen för leden och den som ansvarar för leden tas en avgift enligt miljövårdsmyndighetens gällande taxa ut.

Regionala förbud och begränsningar som gäller motordrivna fordon

NTM-centralen kan förbjuda användningen av motordrivna fordon inom ett visst markområde eller isbelagt vattenområde. Förbudet kan vara permanent eller gälla en viss tid.