Hoppa till innehåll

Den som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling i Borgå stad ska göra en anmälan om sin verksamhet till miljöskyddet. Med yrkesmässig insamling avses uppsamling av avfall till en mottagningsplats som ordnats av en kommun eller producentsammanslutning eller något annat serviceföretag inom avfallshantering och varifrån avfallet transporteras vidare för hantering.

Anmälan ska göras i god tid innan insamlingen påbörjas. Anmälningsblanketten och anvisningarna för hur den ska fyllas i finns i Suomi.fi-tjänsten. Fyll i alla blanketter noggrant. Kontrollera att du, vid sidan om dina kontaktuppgifter, har också anmält uppgifterna om typ och beskaffenhet av avfallet som samlas in, en uppskattning av den årliga mängden insamlat avfall samt uppgifterna om var mottagningsplatsen är belägen. Ange också hurdana sopkärl som används på mottagningsplatsen.
Borgå miljöskyddsmyndighet antecknar uppgifterna i anmälan i avfallshanteringsregistret och underrättar anmälaren om anteckningen. För behandling av anmälan tas ut en avgift enligt gällande taxa.

Borgå kommuns miljöskyddsmyndighet övervakar insamlingsverksamhet som har antecknats i registret. Den som bedriver insamlingsverksamhet ska föra bok över avfall som samlas in. Bokföringen ska innehålla uppgifterna om avfallskategori, typ, beskaffenhet, mängd, ursprung och leveransplats för avfall, farliga egenskaper hos farligt avfall samt om avfallstransport och avfallshantering. Bokföringsuppgifterna ska bevaras i sex år. För regelbunden övervakning tas ut en avgift enligt gällande taxa.