Gå till innehåll

Fastighetsregistret är ett riksomfattande basregister som innehåller lagstadgade uppgifter om fastigheter och outbrutna områden. Uppgifterna är bland annat fastighetsbeteckning, fastighetens areal, servitut och rättigheter, planer och tomtindelningar som gäller fastigheten, användningsändamål enligt detaljplanen, uppgifter om fastighetsbildningen, andelar i samfällda områden och uppgifter om fastighetens läge.

I detaljplaneområden med bindande tomtindelning i Borgå förs fastighetsregistret av staden.

I de delar av Borgå som helt saknar detaljplan eller där den gällande detaljplanen är godkänd som byggnadsplan före 1997 förs fastighetsregistret av Lantmäteriverket.

Fastighetsregisterutdrag från hela Finland kan köpas från servicekontoret Kompassen.