Gå till innehåll

Förtroendevalda

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

De förtroendevaldas kontaktuppgifter

På stadens webbplats publiceras kontaktuppgifter som de förtroendevalda själva uppgivit.

Nämnder

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland

Den regionala räddningsnämnden i Östra Nyland består av förtroendevalda som medlemskommunerna har valt.

Nämnden möts vanligen en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Nämndens möten är inte offentliga.

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar: 22.3, 12.4, 3.5, 24.5, 14.6, 16.8, 6.9, 20.9, 11.10, 1.11, 22.11, 13.12

Som nämndens föredragande fungerar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och som sekreterare planerare Birgitta Forssell. Stadsstyrelsens representant Matti Valasti.

Representant för ungdomsfullmäktige Nicolina Blomander

Ersättare John Fiskari

Ordförande

Kristel Pynnönen SFP

Ersättare

Charlotta Fagerberg SFP

Vice Ordförande

Silja Metsola SAML

Ersättare

Hanna Virtanen SAML

Medlem

Riitta Ahola SDP

Ersättare

Riikka Lintukangas SDP

Medlem

Sofia Antman SFP

Ersättare

Gia Mellin-Kranck SFP

Medlem

Jarmo Grönman SAML

Ersättare

Pekka Ijäs KD

Medlem

Seppo Ijäs SAML

Ersättare

Pekka Malin SAML

Medlem

Mika Laurila SDP

Ersättare

Jarno Nousiainen SDP

Medlem

Ilkka Luusua SANNF

Ersättare

Kari Pauloaho SANNF

Medlem

Emilia Mattsson SFP

Ersättare

Malin Havila SFP

Medlem

Pehr Sveholm SFP

Ersättare

Patrick Nyholm SFP

Medlem

Mika Varpio GRÖNA

Ersättare

Timo Ågren GRÖNA

Centralvalnämnden

Stadens centralvalnämnd ska sköta de uppgifter som den tillskrivs i vallagen.

Vid statliga val sköter centralvalnämnden alla praktiska förberedelser inför valet och hela förhandsröstningen.

Vid kommunalval har centralvalnämnden också i uppgift att bland annat:

  • ta emot och granska kandidatansökningar och sammanställa kandidatlistor
  • kontrollräkna alla röster och informera
  • bekräfta och publicera valresultatet

Centralvalnämnden tillsätts av stadsfullmäktige. Medlemmarna väljs för fyra år i taget, i mån av möjlighet så att de representerar de väljargrupper som ställde upp kandidater i föregående kommunalval.

Som sekreterare i centralvalnämnden fungerar jurist Johanna Päivärinta.

Ordförande

Petri Peltonen SAML

Vice ordförande

Kim Metso SFP

Medlemmar

Anita Spring SDP

Hanna Songraguy GRÖNA
Eija Saarela CENT

Ersättare

Jerker Malmsten SANNF
Hanna Backända VF
Maria Paavola SFP
Raakel Inkeri SAML
Petri Hosiaisluoma SDP

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar: 29.3, 26.4, 17.5, 14.6, 30.8, 27.9, 25.10, 22.11, 13.12

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Nina Uski

Som nämndens föredragande fungerar
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
byggnadstillsynschef Miia Hento
miljövårdschef Jesse Mether
Som nämndens sekreterare fungerar miljövårdsinspektör Sanna Tarmi

Ordförande

Elin Andersson SFP

Ersättare

Nicolina Blomander

Vice ordförande

Tom Blomqvist SAML

Ersättare

Aleksi Lehtonen SAML

Medlem

Christer Andersson SFP

Ersättare

Niklas Montonen SFP

Medelm

Krista Hummastenniemi GRÖNA

Ersättare

Vivika Sjöblom GRÖNA

Medlem

Kari Kivekäs SANNF

Ersättare

Ilpo Bergström SANNF

Medlem

Hannele Luukkainen SAML

Ersättare

Minna Raumanni SAML

Medlem

Patrick Nyholm SFP

Ersättare

Pontus Mattsson SFP

Medlem

Petri Pasanen SDP

Ersättare

Jouni Roponen SDP

Medlem

Mirja Suhonen SDP

Ersättare

Liisa Saarela SDP

Medlem

Pia Sågbom SFP

Ersättare

Rosanna Halttunen SFP

Medlem

Juho Tanska SAML

Ersättare

Pekka Malin SAML

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad.
Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar: 22.3, 21.4, 19.5 och 16.6.

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Nea Hjelt.

Som nämndens föredragande fungerar bildningsdirektör Sari Gustafsson och som sekreterare Erja Forsberg.

Ordförande

Hanna Lönnfors SFP

Ersättare

Rosanna Halttunen SFP

Vice ordförande

Marianne Korpi SDP

Ersättare

Johanna Aaltonen SDP

Medlem

Juha Aaltonen SAML

Ersättare

Tommi Kanon SAML

Medlem

Ilpo Bergström SANNF

Ersättare

Kari Pauloaho SANNF

Medlem

Vilhelmiina Eskola SDP

Ersättare

Tuula Martin SDP

Medlem

Alexandr Foy SFP

Ersättare

Daniel Björkhem SFP

Medlem

Pete Lattu GRÖNA

Ersättare

Sanna Kivineva GRÖNA

Medlem

Malin Lönnroth SFP

Ersättare

Florenta Dushi SFP

Medlem

Hilkka-Leena Orava SAML

Ersättare

Sari Glad SAML

Medlem

Janne Ranta SAML

Ersättare

Juho Tanska SAML

Medlem

Anders Rosengren SFP

Ersättare

Ron Liljendal SFP

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel varje månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagar: 10.3, 6.4, 11.5, 8.6

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Johan Söderberg.

Som nämndens föredragande fungerar social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen och som sekreterare stadens jurist Johanna Päivärinta.

Ordförande

Jenna Perokorpi SDP

Ersättare

Eila Kohonen SDP

Vice ordförande

Charlotta Savin SFP

Ersättare

Ingalill Tuomolin SFP

Medlem

Jeanette Broman SAML

Ersättare

Tinja Toivonen SAML

Medlem

Irmeli Hoffrén SAML

Ersättare

Reijo Mokka KD

Medlem

Jan Nyström
Serviceförman / Regionalt utvecklingsuppdrag

Ersättare

Marko Peitsoma SDP

Medlem

Jari Oksanen GRÖNA

Ersättare

Roger Nordman GRÖNA

Medlem

Eeva Puromies GRÖNA

Ersättare

Aila Alastalo GRÖNA

Medlem

Jere Riikonen KD

Ersättare

Pirkko Parjanen KD

Medlem

Jussi Taulo SANNF

Ersättare

Thomas Mäntypuro SANNF

Medlem

Maria Väyrynen SFP

Ersättare

Jaqueline Utujije-Habiyakare SFP

Medlem

Nikolaj von Veh SFP

Ersättare

Stefan Andersin SFP

Revisionsnämnden

Övervakningen av stadens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem.

Extern övervakning ordnas enligt kommunallagen och förvaltningsstadgan. För den externa övervakningen ansvarar revisionsnämnden och revisorerna.

Stadsstyrelsen ansvarar för den interna övervakningen, stadsdirektören har verkställighets- och övervakningsansvaret. I Borgå stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om den interna övervakningen.

Revisionsnämndens möten är inte offentliga.

Den ansvariga revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden.

Den ansvariga revisorn och de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträden när nämnden så beslutar.

Stadsstyrelsen kan inte utse en representant för sig till nämndens sammanträden.

Ordförande och vice ordförande är förtroendevalda.

Ordförande

Juha Kittilä SAML

Ersättare

Jarkko Ilomäki SAML

Vice ordförande

Tuomas Kanervala CENT

Ersättare

Heikki Junes CENT

Medlem

Hannu Ahola GRÖNA

Ersättare

Simo Hellsten GRÖNA

Medlem

Fredrik Böhme SFP

Ersättare

Andreas Nymark SFP

Medlem

Piia Malmberg SAML

Ersättare

Gunilla Partanen SAML

Medlem

Kari Pauloaho SANNF

Ersättare

Katja Paasonen SANNF

Medlem

Leena Sorjonen SDP

Ersättare

Satu Lindell SDP

Medlem

Sari Törmä SDP

Ersättare

Tuomas Jakovesi SDP

Medlem

Maj-Louise Wilkman SFP

Ersättare

Heidi Tyyskä SFP

Sektioner

Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdagar:

147.3.2022 kl. 17
12.4.2022 kl. 17
12.5.2022 kl. 17
9.6.2022 kl. 17
Stadsstyrelsens representant i nämnden är Bodil Lund.

Som sektionens föredragande och sekreterare fungerar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Ordförande

Hilkka-Leena Orava SAML

Ersättare

Jonna Forsblom SAML

Vice ordförande

Juha Jokinen SDP

Ersättare

Jarno Nousiainen SDP

Medlem

Toni Airas GRÖNA

Ersättare

Sini Palm GRÖNA

Medlem

Tommi Kanon SAML

Ersättare

Asko Laaksonen SAML

Medlem

Laura Karén SFP

Ersättare

Hanna Lönnfors SFP

Medlem

Siru Nykänen SDP

Ersättare

Tuomas Jakovesi SDP

Medlem

Sonja Perttula SANNF

Ersättare

Anne-Mari Viitala SANNF

Svenskspråkiga utbildningssektionen

Svenskspråkiga utbildninssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdatum: 15.3, 26.4, 24.5 och 14.6 

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Anette Karlsson.

Som nämndens föredragande och sekreterare fungerar utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Ordförande

Malin Lönnroth SFP

Ersättare

Annette Forsblom SFP

Vice ordförande

Linda Sundelin SAML

Ersättare

Jeanette Broman SAML

Medlem

Daniel Björkhem SFP

Ersättare

Tomas Liljeberg SFP

Medlem

Florenta Dushi SFP

Ersättare

Nicolina Blomander SFP

Medlem

Seppo Ijäs SAML

Ersättare

Zacharias Smouni SAML

Medlem

Ulrika Korpinen SDP

Ersättare

Ronja Roms SDP

Medlem

Jan-Erik Mansikka GRÖNA

Ersättare

Tomi Lassi GRÖNA

Miljöhälsosektionen

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad.
Sektionens möten är inte offentliga.

Mötesdagar år 2022: 24.3, 28.4, 19.5, 16.6, 25.8, 22.9, 20.10, 17.11, 15.12

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och som sekreterare byråsekreterare Riitta Nieminen.

Ordförande

Elin Andersson RKP

Ersättare

Nikolaj von Veh SFP

Vice ordförande

Anni Sinkko SAML

Ersättare

Srba Lukic SAML

Medlem

Petri Hakasaari SAML, Lovisa

Ersättare

Thérése Meriheinä SFP, Lovisa

Medlem

Christoffer Hällfors SFP, Sibbo

Ersättare

Martin Andersson SFP, Sibbo

Medlem

Eila Kohonen SDP

Ersättare

Matti Lehesniemi SDP

Medlem

Petra Lind SFP, Askola

Ersättare

Anne Lampinen obunden SAML, Askola

Medlem

Jaakko Nurmi SDP, Borgnäs

Ersättare

Karin Rinne-Halme SDP, Borgnäs

Medlem

Kirsti Parikka PS, Loviisa

Ersättare

Willberg Olli PS, Lovisa

Medlem

Juuso Tuulinen GRÖNA, Sibbo

Ersättare

Maarit Kivimäki GRÖNA, Sibbo

Affärsverkenas direktioner

Direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa har fem ledamöter.

Ordförande

Mirja Suhonen SDP

Ersättare

Krista Virta SDP

Vice ordförande

Jaqueline Utujije-Habiyakare SFP

Ersättare

Ingalill Tuomolin SFP

Medlem

Jari Heiskanen VF

Ersättare

Joonas Dachinger VF

Medlem

Christer Silén SFP, Sibbo

Ersättare

Bodil Weckström SFP, Sibbo

Medlem

Suvi Vuoksenranta SAML, Sibbo

Ersättare

Tommi Hänninen, Sibbo

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice sammanträder i regel vid behov. Direktionens möten är inte offentliga.

Som nämndens föredragande fungerar tf. verkställande direktör Leila Korhonen och som sekreterare Erik Iivari.

Ordförande

Marko Piirainen SDP

Ersättare

Ilkka Alava SDP

Vice ordförande

Christer Andersson SFP

Ersättare

Peter Af Björksten SFP

Medlem

Sari Glad SAML

Ersättare

Minttu Helanne SAML

Medlem

Saija Haapasaari GRÖNA

Ersättare

Iina Sirkka-Hoven GRÖNA

Medlem

Janniina Leinonen VF

Ersättare

Maarit Järvinen SAML

Affärsverket Borgå vattens direktion

Affärsverket Borgå vattens direktion sammanträder ca sex gånger per år. Direktionens möten är inte offentliga.

Som föredragande i direktionen fungerar verkställande direktör Elina Antila och som sekreterare biträdande direktör Mats Blomberg.

Ordförande

Jere Riikonen KD

Ersättare

Aleksi Lehtonen SAML

Vice ordförande

Oscar Lökfors SFP

Ersättare

Mikael Ahlfors SFP

Medlem

Markus Keskitalo GRÖNA

Ersättare

Ville Saarela GRÖNA

Medlem

Tuula Martin SDP

Ersättare

Leena Sorjonen SDP

Medlem

Kristina Särkkä SFP

Ersättare

Frida Tavastila SFP