Hoppa till innehåll

Arbetet mot mobbning i skolan pågår fortlöpande i Borgå

Mobbning i skolan och hur den behandlas har under den senaste tiden väckt debatt i Borgå. Skolorna i Borgå har handlingsmodeller för hur mobbningsfallen behandlas multiprofessionellt och ett förebyggande arbete pågår fortlöpande i alla skolor.

Mobbning i skolan och hur den behandlas har under den senaste tiden väckt debatt i Borgå. Skolorna i Borgå har handlingsmodeller för hur mobbningsfallen behandlas multiprofessionellt och ett förebyggande arbete pågår fortlöpande i alla skolor.

– Mobbning i skolan är en allvarlig sak mot vilken vi har nolltolerans. Alla skolor motverkar mobbning med hjälp av nationella handlingsmodeller som konstaterats vara bra, såsom KiVa Skola. Mobbning förekommer ändå, och alla mobbningsfall som märks eller som kommer fram behandlas systematiskt, berättar utbildningsdirektörerna Jari Kettunen och Rikard Lindström.

– Bakgrundsarbetet i utredningen av ett mobbningsfall kan vara osynligt utåt. Hur saken behandlas t.ex. med mobbaren och dennes vårdnadshavare angår inte andra, inte ens den som blivit mobbad. Målet är ju inte att stämpla barnet i någondera rollen. Också det lagstadgade skyddet för privatliv ska bevaras. Fallen behandlas multiprofessionellt och målet är att mobbningen slutar och att varje barn har det bra i skolan. Behandlingen av mobbningsfallen är fostringsarbete som sker tillsammans med hemmen, påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson.

I Borgå behandlas det under varje läsår cirka 120 mobbningsfall som har funnits i alla skolor i Borgå. Antalet har varit i stort sett detsamma från år till år.

Mobbningsfallen behandlas multiprofessionellt

Varje skola har ett eget team mot mobbning som behandlar mobbningsfallen. Teamet kommer överens om vilken vuxen som diskuterar med alla parter i ett mobbningsfall, kontaktar vårdnadshavare, följer läget och för nya diskussioner med parterna om en månad.

Om mobbningen inte slutar, bedöms behovet av extra stöd. Stöd ges i första hand av elevvårdens kuratorer och psykologer, och ett intensivt samarbete sker också med ungdomsarbetare, socialtjänster och polisen. Till utredningen av mobbningsfallet hör att man förlåter och accepterar, och i situationen får både den mobbade och mobbaren hjälp.

Fostringsdiskussion med eleven är ett sätt att minska elevens störande beteende och undvika motsättningar mellan skolan och eleven. I diskussionen lär eleven sig att bära ansvar för sitt agerande, måste fundera på alternativa handlingssätt och märker att det egna beteendet och agerandet kan förbättras.

– Största delen av mobbningen får man slut på med skolans åtgärder i samarbete med hemmen. Föräldern till en mobbande elev är ofta bekymrad för sitt eget barns beteende. Familjerna hänvisas med låg tröskel till socialarbete för barnfamiljer där de får hjälp i en utmanande situation, berättar utbildningsdirektörerna.

Om mobbningen i skolan inte slutar med den utredning som görs i skolan och uppföljning, kontaktar den anställda i skolan som utrett saken barnskyddsjouren. Med barnskyddsjouren beslutar man om fortsatta åtgärder, t.ex. om en barnskyddsanmälan eller om samarbete med Ankarteamet och polisen.

– Upplevelserna om mobbning i skolan är tunga för den mobbade, mobbaren och alla i deras närkrets. Alla saker som gäller mobbning och välbefinnande i skolan måste tas fram, i första hand genom klassföreståndaren, men hela det multiprofessionella nätverket står till familjernas förfogande. Alla saker kommer inte upp under skoldagen, så samarbetet med hemmen är väldigt viktigt, säger bildningsdirektör Gustafsson.