Hoppa till innehåll

Barnen återvänder till småbarnspedagogiken efter sommarlovet

I augusti återvänder barnen småningom till småbarnspedagogiken efter sommarlovet och verksamheten börjar enligt planen för småbarnspedagogik. I daghemmen, familjedagvården och klubbar beaktar man fortfarande förebyggande av eventuella coronasmittor.

I augusti återvänder barnen småningom till småbarnspedagogiken efter sommarlovet och verksamheten börjar enligt planen för småbarnspedagogik. I daghemmen, familjedagvården och klubbar beaktar man fortfarande förebyggande av eventuella coronasmittor.

– Vi fortsätter med de förebyggande handlingssätten. Även om barnet är bara lindrigt sjukt ska barnet inte komma till småbarnspedagogiken, kontakterna minimeras och man sörjer effektivare för handhygien. När nya barn bekantar sig med daghemmet ser man till att det är glesare och tar besöken i etapper. Familjerna får anvisningar om hygienpraxis på daghemmen, berättar ledaren för småbarnspedagogik Marjaana Kantonen.

Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik påverkar inte verksamheten i Borgå

Vid ingången av augusti trädde några ändringar av lagen om småbarnspedagogik i kraft. Ändringarna gäller personaldimensionering och begränsning av rätten till småbarnspedagogik.

– I Borgå har vi också hittills följt den personaldimensionering som nu började gälla. Enligt dimensioneringen ska daghemsgrupperna för barn som fyllt tre år ha en anställd per sju barn och barnens rätt till småbarnspedagogik har inte begränsats. Det är bra att lagstiftningen gör riksomfattande praxis enhetlig, säger direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg.

Mot en allt jämlikare och mer likställd småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken håller vi på att sätta i gång åtgärder som baserar sig på kvalitetsbedömningen som gjordes i våras samt utvecklingsbehov som dök upp under coronavåren.

Borgå har fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet. Bidragen är avsedda bl.a. för utveckling av motionsinspirerad småbarnspedagogik, stärkande av personalens digitala kunskaper, utveckling av språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik, stöd för småbarnspedagogiken för barn med främmande språk samt stöd för utveckling och inlärning av barn som behöver särskilt stöd. Med hjälp av projekten stärker man en jämlik och likställd småbarnspedagogik för barnen.

– Projekten innehåller bl.a. personalutbildning och utveckling av nya verksamhetssätt. För att stöda barnfamiljernas välmående stärker vi dessutom personalresurser samt det multiprofessionella samarbetet som överskrider sektorgränserna, berättar ledaren för småbarnspedagogik Jaana Häkkinen.