Hoppa till innehåll

Borgå betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona

Borgå stad betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona. Staden förutsätter i fortsättningen att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask i stadens idrottslokaler. Användningen av omklädnings- och tvättutrymmen på stadens idrottsplatser begränsas, och anvisningarna om besök i servicehusen har preciserats.

Borgå stad betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona. Staden förutsätter i fortsättningen att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask i stadens idrottslokaler. Användningen av omklädnings- och tvättutrymmen på stadens idrottsplatser begränsas, och anvisningarna om besök i servicehusen har preciserats.

Stadens ledningsgrupp sammanträdde den 27 oktober för att behandla förebyggande åtgärder i coronavirussituationen.

– Vi vill betona det gemensamma ansvaret. Var och en kan bidra till att smittspridningen minimeras. Det är viktigt att komma ihåg anvisningarna om karantän. Vi efterlyser ett ansvarsfullt agerande över lag, så att vi kan hålla tjänsterna öppna och inte blir tvungna att alltför mycket begränsa till exempel idrotts- och hobbyverksamheten. Då säkras också tillräckliga resurser för hälso- och sjukvård, betonar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Omklädnings- och tvättutrymmen ska i regel inte användas

På grund av coronaepidemin begränsar staden tills vidare användningen av omklädnings- och tvättutrymmen på stadens idrottsplatser. I regel ska sådana utrymmen inte användas, simhallen och ishallarna är undantag.

– Många idrottsföreningar har redan gett anvisningar om att vistelse i omklädnings- och tvättutrymmen ska undvikas, att man ska byta kläderna redan innan man kommer till platsen och vänta med duschandet tills man kommit hem. I stort sett fungerar detta alltså bra redan nu, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Omklädningsrummen kommer inte att stängas: nödvändig passage genom utrymmena och användning av WC-utrymmen är tillåtna. Det viktigaste är att man inte samlas eller spenderar tid i omklädningsrummet. Vid behov kan omklädningsrummen användas i samband med matcher som grenförbunden ordnar. Då ska anvisningarna om ansiktsskydd, skyddsavstånd och andra hygienanvisningar följas.

Staden förutsätter att ansiktsskydd används i stadens idrottslokaler

Staden har redan tidigare rekommenderat att alla som fyllt 15 år använder ansiktsskydd bl.a. i offentliga lokaler, vid offentliga tillställningar och även vid offentliga tillställningar utomhus där mera än 20 personer samlas.

Stadens anvisningar om användning av ansiktsskydd i stadens idrottslokaler blir strängare. Staden förutsätter i fortsättningen att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask i stadens idrottslokaler; det enda undantaget är att man inte behöver bära ansiktsskydd under sin idrottsprestation. Ansiktsskydd ska bäras bland annat i idrottslokalernas entréhallar, ankomst- och samlingslokaler, omklädningsrum, åskådarutrymmen och andra motsvarande rum. Ansiktsskyddet ska vara på innan man kommer in. Ansiktsskydden ska man skaffa själv. Staden delar ut ansiktsskydd till mindre bemedlade.

– Vi vädjar kraftigt också till de privata företagarna om att i sin egen verksamhet följa samma riktlinjer som staden, konstaterar stadsdirektör Ujula.

Mindre preciseringar i anvisningarna om besök i servicehus

Mindre preciseringar har gjorts i anvisningarna om besök i servicehus. Den boende kan ta emot högst två besökare åt gången, och besökstiden är högst en timme. Besökarna ska bära ansiktsskyd under hela besöket. Skyddet får inte tas av under besöket, inte ens för en liten stund.

När man vill komma på besök, ska man på förhand komma överens om det med personalen, och man få bara komma när man är frisk. Om den boende i servicehuset gör ett besök till exempel hos en släkting, bör den boende efter besöket undvika vistelse i servicehusets allmänna utrymmen i tio dagars tid.

– Vi önskar att besökarna följer anvisningarna noggrant, så att vi kan ordna besök på våra avdelningar även i fortsättningen. Besöken är viktiga både för den boende och för de anhöriga, säger Silvennoinen.

Karantänen stoppar smittkedjan för coronaviruset

Staden påminner också om att bestämmelserna om karantän ska iakttas noggrant. Vid coronasmitta kartläggs alla nära kontakter med den smittade, och alla som har exponerats för smitta sätts i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

– En person som exponerats för smitta och satts i karantän måste stanna hemma och avstå från besök. Man får vistas utomhus antingen ensam eller i sällskap med egna familjemedlemmar. Karantän är ett effektivt sätt att avbryta coronavirusets smittkedjor, men åtgärden kräver omsorg, och föräldrar ska försäkra sig om att barn som är i karantän inte går ut med kompisar under eftermiddagar eller veckoslut, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Under karantänen får man inte gå till arbetsplatsen, skolan, hobbyer, evenemang, restauranger, affärer, köpcenter eller andra offentliga lokaler, använda allmänna fortskaffningsmedel eller anlita utomstående städare eller någon annan arbetstagare hemma. Man kan vistas utomhus om man har direkt utgång från bostaden, så att man inte behöver gå genom gemensamma utrymmen. Under karantänen får man inte vara i nära kontakt med personer utanför det egna hushållet.

RFV har meddelat föreskrifter som gäller offentliga tillställningar för mera än 20 personer från början av november

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder 1.11–30.11 .2020 alla offentliga tillställningar och allmänna möten inomhus och utomhus inom Nylands sjukvårdsdistrikt (även i Borgå) där mer än 20 personer deltar. Det är dock tillåtet att inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna möten där mer än 20 personer deltar om säkerheten vid tillställningarna kan säkerställas med iakttagande av anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd.

Borgå stad har dessutom redan tidigare rekommenderat att privata tillställningar ordnas för högst 20 personer, att hobbygruppernas storlek är under 20 personer och att det totala antalet deltagare i föreningarnas offentliga tillställningar och stora kultur- och idrottsevenemang begränsas till 50 personer.