Hoppa till innehåll

Borgå klarar sig bra i regionernas livskraftsjämförelse

Också stadens dragningskraft har ökat kraftigt under coronatiden.

Också stadens dragningskraft har ökat kraftigt under coronatiden.

Staden har fått en flyttningsvinst i synnerhet från huvudstadsregionen och i gruppen unga vuxna, visar en analys som gjorts av politices doktor Timo Aro, ledande sakkunnig vid Konsultbyrån för regionutveckling MDI.

MDI gjorde åt stadsfullmäktiges strategiska workshop en analys av Borgås framtidsutsikter och placering i konkurrensen mellan regionerna. Analysen fokuserar på regionens och befolkningens utveckling samt på de centrala nyckeltalen för Borgås livskraft och dragningskraft. 

Segregation, differentiering och ”bubblor” ökar

– Coronatiden medförde en ökad geografisk segregation och differentiering och ett liv i ”bubblor”. Skillnaderna mellan och inom regionerna håller snarare på att öka än att minska. Sambandet mellan snabba trafikförbindelser, utbildning och läge stärks ytterligare, beskriver Timo Aro.

Förändringarna i befolkningsstrukturen påverkar utvecklingen i alla regioner. Befolkningen åldras, minskar och koncentreras. Å andra sidan genomgår vissa regioner samtidigt en kraftig positiv strukturomvandling i ekonomin, sysselsättningen och investeringarna samt en negativ strukturomvandling i den demografiska utvecklingen.

– Regionernas konkurrens om allt knappare resurser ökar och skärps. Regionerna konkurrerar om unga och unga vuxna, kompetens och arbetskraft, företag och investeringar, synlighet och uppmärksamhet. Betydelsen av egenart, identitet, originalitet och anseende betonas, berättar Timo Aro.

Borgå får inflyttningsvinst från huvudstadsregionen och unga vuxna

Enligt många centrala livskraftsindikatorer har Borgå haft en gynnsam livskraftsutveckling. Befolkningen har ökat, arbetsplatserna inom den privata sektorn har ökat, företagen har ökat och företagstätheten är större än i landet i genomsnitt. Borgå placerar sig bra också i jämförelsen av sysselsättningsgraden, försörjningskvoten, bostadsproduktionen, befolkningens inkomst- och utbildningsnivå samt sjuklighetsindex. Arbetslöshetsgraden är dock högre än genomsnittet i landet.  

– I jämförelsen av det regionala utvecklingsindexet för det finländska fastlandet ligger Borgå på plats 10 efter Esbo, Helsingfors och Vanda samt några ramkommuner i huvudstadsregionen och nära Åbo och Tammerfors, beskriver Timo Aro.

Borgås attraktivitet bland potentiella inflyttare har ökat mycket kraftigt under coronakrisen jämfört med tiden före coronakrisen.

Under perioden 2015–2019 var Borgås flyttningsförlust 21 personer, men år 2020 var flyttningsvinsten 123 personer. I januari–september 2021 var flyttningsvinsten inte mindre än 300 personer.

Flyttningsvinsten har ökat särskilt på grund av inflyttning från Helsingfors och Vanda. Under coronatiden har Borgå haft flyttningsförluster på grund av utflyttning till studieorter, bl.a. Åbo, Tammerfors och Jyväskylä.

– Borgås attraktivitet för inflyttning har stärkts betydligt i synnerhet i gruppen unga vuxna i Helsingfors, beskriver Aro.

Koncentrationen av befolkningen syns också i befolkningsutvecklingen inom Borgå, när man granskar utvecklingen för antalet invånare i rutor om en kvadratkilometer 2015–2020. I var tredje ruta har antalet ökat, i var femte är antalet oförändrat, men i nästan varannan ruta har antalet invånare minskat. Tillväxten är starkt koncentrerad till ett fåtal områden: Västra åstranden, Majberget, Vårdalen, Äppelgården, Haiko, Alkrog, Hermansö och Hornhattula. 

Följ beredningen av en uppdatering av strategin på stadens webbplats

Stadsstyrelsen i Borgå godkände i slutet av september en tids- och arbetsplan för uppdateringen av stadsstrategin. I oktober genomfördes en enkät för invånare och personal som bakgrund till strategiarbetet, och det nya stadsfullmäktige sammanträdde i början av november till en workshop för att dryfta prioriteringarna i strategiarbetet. Meningen är att fullmäktige godkänner uppdateringen av strategin senast i slutet av maj.

Uppdateringen av strategin kan följas på stadens webbplats  På webbplatsen finns nu bl.a. resultaten från den enkät som gjordes till grund för strategiarbetet, MDI:s analys av framtidsutsikterna för Borgå samt analyser av framtidsutsikterna för Borgås ekonomi efter välfärdsområdesreformen.