Hoppa till innehåll

Borgå stads samarbetsförhandlingarna slutade

Borgå stads samarbetsförhandlingar slutade fredagen den 5 februari. Staden har förhandlat med personalorganisationer om ändringar i arbetsuppgifter som föranleds av coronapandemin och förebyggande av den. I förhandlingarna har man också diskuterat permittering av arbetstagarna till följd av att arbetsuppgifterna har minskat. Stadsstyrelsen befullmäktigade vid sitt möte den 7 december 2020 arbetsgivarens representanter att inleda samarbetsförhandlingar om personalomplaceringar och minskade arbetsuppgifter.

Borgå stads samarbetsförhandlingar slutade fredagen den 5 februari. Staden har förhandlat med personalorganisationer om ändringar i arbetsuppgifter som föranleds av coronapandemin och förebyggande av den. I förhandlingarna har man också diskuterat permittering av arbetstagarna till följd av att arbetsuppgifterna har minskat. Stadsstyrelsen befullmäktigade vid sitt möte den 7 december 2020 arbetsgivarens representanter att inleda samarbetsförhandlingar om personalomplaceringar och minskade arbetsuppgifter.

Undervisnings- och kulturministeriet och THL informerade den 2 februari om den nya anvisningen där det står att hobbyverksamheten för barn under 12 år inte borde begränsas. Anvisningen stakar ut kriterier för trygg hobbyverksamhet.

Arbetsgivaren konstaterade i förhandlingarna att det inte finns behov av permittering eftersom mer personalresurser behövs för övervakning av och stöd för grupphobbyer när hobbyverksamheten görs möjlig för barnen tryggt också i inomhuslokaler. Till följd av ändrade arbetssätt, nya arbetsuppgifter under coronatiden och projekt är det bara några anställda hos staden vars arbetsuppgifter har minskat så väsentligt att staden borde överväga permittering. Dessa anställda kan placeras i andra arbetsuppgifter under coronatiden.

Förhandlingarna slutade i enighet. Stadsstyrelsen beslutar senare om åtgärder som förhandlingsresultatet förutsätter.

Coronan har påverkat märkbart personalens arbetsmängd och arbetsuppgifter

Coronapandemin och förebyggande av den berör stadens verksamheter på mycket olika sätt. I en del av stadens arbetsplatser har arbetsmängden och arbetskraftsbehovet blivit större medan i en del av arbetsplatser har arbetet avbrutits eller inskränkts bl.a. till följd av att verksamhetslokaler har stängts. Dessutom måste arbetsgivaren förbereda sig på stora karantäner eller insjuknanden av personal.

Staden måste också under pandemin kunna sörja för kritiska verksamheter såsom vårdarbetet, småbarnspedagogik, utbildningstjänster samt omsorger för äldre och barn. På grund av detta har staden förhandlat med personalorganisationerna om principer för personalomplaceringar och åtgärder till följd av att arbetsuppgifterna eventuellt minskar.

Under förhandlingarna har man i arbetsenheterna utrett hur verksamheten har förändrats under coronapandemin. I en del av stadens arbetsplatser har arbetet blivit distansarbete eller distansservice och personalen har efter behov omplacerats till kritiska tjänster.

Hanteringen och förebyggandet av coronapandemin har också skapat nya arbetsuppgifter till vilka flera anställda har omplacerats. I arbetsenheterna har man omformat och ändrat arbetssätten så, att man har försökt producera ersättande tjänster för kommuninvånarna, när bl.a. idrotts- och kultursektorns lokaler och det fria bildningsarbetets läroanstalter är stängda.

Med hjälp av en särskild coronafinansiering har man också genomfört projekt till vilka personalens arbetsinsats har riktats. Ändringen i tjänsteproduktionen har i flera fall motsvarat kommuninvånarnas behov och önskemål. Att tjänster produceras på nätet motsvarar stadens strategi och digitala program och begränsas varken av lokalernas storlek eller evenemangets tidpunkt.