Hoppa till innehåll

Distansstudier fortsätter i skolorna – nu gäller det att se till att alla orkar

Skolgången i form av distansstudier fortsätter åtminstone till den 13 maj. Skolgång på distans har kommit i gång men den snabba förändringen och kravnivån kan också ha tagit på krafterna. Skolgång på distans är krävande för föräldrar, barn och lärare. Praxis utvecklas hela tiden och även elevhälsan stöder barnen och familjerna.

Skolgången i form av distansstudier fortsätter åtminstone till den 13 maj. Skolgång på distans har kommit i gång men den snabba förändringen och kravnivån kan också ha tagit på krafterna. Skolgång på distans är krävande för föräldrar, barn och lärare. Praxis utvecklas hela tiden och även elevhälsan stöder barnen och familjerna.

Skolmåltider

I Borgå får man igång utdelning av skolmåltider den 14 april. Utdelningspunkterna är Kantelehuset och Peipon koulu. Man förbinder sig till tjänsten en vecka i taget och till en början sker utdelningen två gånger i veckan. Mera information och anmälningsblankett kommer i början av nästa vecka.

Undervisningens mål uppnås, uppgiftsmängden justeras

– Att gå i skola är en viktig rutin som hjälper många att skapa rytm i livet och ger barnen också trygghetskänsla i vardagen. Vardagen kan vara belastande i familjen och om situationen gör en betänksam, är det bra att kontakta läraren eller elevvården. Vi klarar detta och när läget är över tar vi så småningom in eventuella skillnader i inlärningen, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.  
 
Lärarna förtydligar läroplanens mål och avgör hurdana uppgifter som behövs för att målen kan uppnås. Uppgifternas kvalitet och uppnående av målen betyder mer än uppgiftsmängden eller antalet sidor i en bok.   
  
Särskilt en del av föräldrar till elever i årskurserna 1 och 2 har upplevt att barnet behöver mycket stöd för att göra skolarbeten.   
  
– I distansundervisningen för de minsta eleverna är det viktigt att stöda dagsrytmen och ge anvisningar systematiskt och för varje dag. Kontakterna med eleverna och hemmen borde vara dagliga och regelbundna. Distansundervisningen sker om möjligt också genom lektioner eller undervisningsstunder, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.   
  
– Var och en ska komma ihåg att vi lever i undantagsförhållanden. Undervisningsmetoderna är olika i olika skolor och rektorernas budskap är att dialogen med föräldrarna är god och responsen har mestadels varit positiv, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.    

Teams-stunder, meddelanden per e-post och meddelanden i Wilma

Olika skolor praktiserar distansundervisning på olika sätt. Till exempel rektorn i Hamarin koulu Marko Gustafsson berättar att skolan möter eleverna i årskurs 1 och 2 regelbundet i Teams-stunder. Skoldagarna ordnas enligt läsordningen och uppgifterna ges på PedaNet på söndagar så, att anvisningar för varje dag ges separat. Kontakterna med hemmen sker i första hand via Wilma och på fredagen berättar läraren på Wilma hur veckan har gått och vårdnadshavaren kvitterar om eleven har gjort sina uppgifter eller inte. När eleverna har gått i skola på distans har vårdnadshavarna gett läraren information om och respons på hur skolarbetet har lyckats hemma. Utifrån responsen har skoldagarnas rytm och arbetsmängd justerats. 
  
– Jag är genuint tacksam för inställningen som det här undantagstillståndet har lyft fram. Vårdnadshavarna har gett os värdefull information och vi löser tillsammans de problem som vi möter, tackar Gustafsson.  
 
Också eleverna i årskurs 1 i Keskuskoulu får på fredagar via Wilma en plan för följande vecka och webblänkar till extra material. Föräldrarna får dessutom följande dags uppgifter via Wilma föregående dag. Lärarna och skolgångshandledarna håller kontakt med hemmen också per telefon.  
  
Studieanvisningar för elever i årskurs 2 i Keskuskoulu sänds dagligen genast på morgonen. Även om grupplektioner eller handledningsstunder inte har hållits är läraren anträffbar under den normala arbetsdagen. Vi har haft utmaningar med apparaterna men vi står fortlöpande i kontakt med elevernas föräldrar och de skickar sina barns arbeten via e-post.   
 
– Det känns som om att barnens hemstudier har gått bättre än vi trodde. Det är bra att fortsätta härifrån, berättar ansvarig för årskursnivån Anna Arffman.   
  
I några skolor har man skaffat mer telefoner till speciallärare och Prepaidabonnemang till lärare och handledare. I några skolor använder man Teams flitigare och då kan eleverna och lärarna kontakta varandra också med Teams-samtal. Staden har redan under flera veckor levererat återvunna och nyinstallerade datorer för eleverna till hemmen. Datorer överlåts fortlöpande när man får in apparater för installering.   

Högstadieskolorna har enhetlig praxis

Högstadieskolornas rektorer har gemensamt skapat och förenhetligat praxis i högstadieskolorna. Rektorn i Lyceiparkens skola Johannes Nygren berättar att högstadierna i första hand håller kontakt med hemmen via Wilma. Lärarna lägger uppgifterna för varje lektion på Wilma, så också föräldrarna kan följa om eleven har gjort uppgifterna. Lektioner eller undervisningsstunder hålls via Teams och på Teams kan man också lägga uppgifter. Handledarna stöder eleverna och ringer efter, om eleven inte närvarar på Teams-lektionen.

– I skolan har vi fått respons på goda sätt att ge undervisning och berätta om läxor – nu tycks vi ha funnit en balans i samarbetet med hemmen. Ett stort tack till alla föräldrar som hjälper och stöder sina barn i denna nya situation, säger Nygren.   
  
– Det är en glädje att se hur bra man på en kort tid har kunnat förenhetliga handlingsmodeller. Lärarna har haft ett intensivt samarbete i planeringen av undervisningen såväl inom skolan som mellan skolor enligt ämnesgrupper, konstaterar utbildningsdirektör Rikard Lindström.   
– Rektorerna ska också ha ett stort tack för allt det arbete som de har gjort för att skapa gemensamma linjer för Borgå. Härifrån är det bra att fortsätta!    

Vi kan träffa kompisarna på webben eller via telefon

Vid sidan av distansundervisningen har föräldrarna utmaningar med att balansera med den riksomfattande umgängesanvisningen. Föräldrarna har också önskat att staden skulle ge riktlinjer om träffar mellan kompisar. Får barnen fortfarande träffa sina kompisar, de ena isolerar sig medan de andra fortsätter att träffa varandra. Enligt regeringens anvisningar ska barn och unga inte söka sig till grupper och inte gå och spela eller spendera tid i grupper.  

– Var och en måste överväga om det egna barnet får träffa kompisar men vi rekommenderar att barnen träffar sina kompisar i möjligaste mån via videomöten. Det är också bra att komma ihåg att en del av familjerna har slutat med alla träffar med vännerna för att skydda dem som hör till riskgrupper, och barnen kan i denna situation känna orättvisa, funderar bildningsdirektör Gustafsson.  
  
Elevhälsan stöder eleven och familjen  
   
Under undantagstillståndet hjälper också elevhälsans psykologer och kuratorer eleven och vårdnadshavaren.   
– Du kan som elev och vårdnadshavare kontakta kuratorn eller psykologen i din egen skola via Wilma eller telefon, påminner ansvariga psykologen Leila Korhonen.  
   
– Med oss kan du förtroligt tala till exempel om olika känslor och orosämnen, svårigheterna med inlärning eller uppgifter, familjens problem, kompisförhållanden eller andra saker som sysselsätter dina tankar.  

De anställdas kontaktuppgifter hittar du på Wilma under personalen, på skolans PedaNet-sidor samt på stadens webbsida Elevhälsa www.borga.fi/elevhalsa. Vi avtalar individuellt med dig om vi sköter ditt ärende via distansförbindelser eller om det är möjligt att träffas.