Hoppa till innehåll

Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas delvis, undervisning i gymnasierna och på andra stadiet ges turvis hemma och turvis i skolan efter sportlovet

Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas i Borgå delvis fr.o.m. den 8 februari enligt undervisnings- och kulturministeriets och THL:s nya anvisningar. Undervisningen i gymnasierna i Borgå ges dessutom turvis hemma, turvis i skolan efter sportlovet, från den 1 mars. Detta betyder att studerandena är turvis i när- och distansundervisning. Staden rekommenderar samma arrangemang också för yrkesläroanstalter på andra stadiet. De övriga coronarestriktionerna och -rekommendationerna förlängs till söndagen den 21 februari, bestämde Borgå stads ledningsgrupp på sitt möte den 4 februari.

Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas i Borgå delvis fr.o.m. den 8 februari enligt undervisnings- och kulturministeriets och THL:s nya anvisningar. Undervisningen i gymnasierna i Borgå ges dessutom turvis hemma, turvis i skolan efter sportlovet, från den 1 mars. Detta betyder att studerandena är turvis i när- och distansundervisning. Staden rekommenderar samma arrangemang också för yrkesläroanstalter på andra stadiet. De övriga coronarestriktionerna och -rekommendationerna förlängs till söndagen den 21 februari, bestämde Borgå stads ledningsgrupp på sitt möte den 4 februari.

Riktlinjen i undervisnings- och kulturministeriets och THL:s nya anvisning är att hobbyverksamhet i grupper för barn under 12 år inte begränsas men den måste ändå ordnas så, att säkerhetsanvisningar iakttas. I fråga om grupphobbyer för barn och unga i åldern 12–18 år uppmanar anvisningen till särskilt övervägande.

– Vi öppnar hobbyverksamhet för barn under 12 år så, att alla anordnare av hobbyverksamhet måste förbinda sig att iaktta anvisningar om hälsosäkerhet. För övriga delar görs restriktionerna inte lindrigare ännu från början av nästa vecka eftersom coronaläget i Borgå har blivit sämre på ett mycket oroväckande sätt, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Vi följer under kommande veckor hur coronaläget utvecklas i Borgå och huvudstadsregionen och hur öppnandet av hobbyverksamheten för barnen påverkar utvecklingen av antalet smittor. Under denna tid hinner vi också vaccinera flera av de äldsta Borgåborna. Vi måste kunna minska på antalet smittor i Borgå. Alla Borgåbor måste nu ta situationen på allvar och ta ansvar för att följa coronarekommendationerna och -restriktionerna, säger Ujula.  

Borgå följer hela tiden med hur coronaläget utvecklas och koordinerar sin verksamhet enligt nationella anvisningar samt HUS:s och huvudstadsregionens koordinationsgruppers coronaåtgärder. Staden kan också vara tvungen att ta i bruk strängare restriktioner om coronaläget fortfarande försämras i Borgå.

Hundratals exponerade under de senaste två veckorna

Januari var den värsta månaden i Borgå under hela coronaepidemin, och under de två senaste veckorna har antalet smittor och exponeringar blivit större och större. I januari var antalet coronasmittor 62, men under de senaste två veckorna var antalet 40 och hundratals Borgåbor exponerades för coronasmittan. Incidenstalet är nu 79,2, vilket betyder att Borgå är tydligt i epidemins spridningsfas.

– Under drygt två veckor har det konstaterats smittor och exponeringar i Epoon koulu, Kulloon koulu, Peipon koulu, Lyceiparkens skola, Linnajoen koulu och Albert Edelfeltin koulu, Gammelbacka daghem och Uusimaa Areena, dvs. smittorna sprider sig nu också bland barn och unga. Det är viktigt att föräldrarna för barnen och de unga på coronatest också vid lindriga flunsasymptom, säger kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

– Vid de två senaste massexponeringarna har antalet exponerade varit mycket stort, totalt cirka 140 personer. Borgå klarar inte av att spåra smittkedjorna om flera sådana massexponeringar sker samtidigt. Vi kan inte längre hindra spridningen om vi inte kan spåra smittkedjorna, betonar Westerlund.

Massexponeringar i skolor är också mycket besvärliga för eleverna och lärarna, då samma lärare måste samtidigt undervisa elever både i när- och i distansundervisning.

Noggranna anvisningar om hobbyverksamhet

Hobbyverksamheten för barn under 12 år öppnas fr.o.m. måndagen den 8 februari tills vidare med vissa begränsningar i lokaler som Borgå stad förvaltar. Hobbyverksamhet får huvudsakligen ordnas för smågrupper som har under 10 personer med beaktande av säkerhetsanvisningar. Anordnarna av hobbyverksamhet förbinder sig att iaktta begränsningar och handlingsanvisningar som gäller för den aktuella lokalen och att upprätta en hälsosäkerhetsplan på en särskild blankett.

Hobbygruppen ska bl.a. alltid samlas i samma sammansättning, och matcher, tävlingar, turneringar, förevisningar eller evenemang ordnas inte. Tävlings- och elitidrottens möjligheter till träning och tävlingar tryggas ändå i enlighet med tidigare beslut.

All verksamhet, alla grenar och träningar ordnas så, att närkontakter inte uppstår och att säkerhetsavstånden på 2 meter hålls. Användningen av omklädnings- och tvättrummen begränsas till bara nödvändigt bruk med beaktande av säkerhetsavstånden och hygienanvisningar. Duschar får inte användas. Användning av munskydd förutsätts av varje person som är över 12 år och som rör sig i stadens lokaler för inomhusgymnastik. Munskyddet behöver inte användas under gymnastikprestationen.

– Föräldrarnas och andra utomstående personers vistelse inomhus tillåts inte. I fråga om ledsagning av barn under skolåldern kan ändå särskilda arrangemang göras. Ledsagarna ska ändå komma ihåg att man också utomhus måste använda munskydd och hålla säkerhetsavstånden, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Undervisningen för barn över 12 år i Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola fortsätter som distansundervisning. Undervisningen för barn under 12 år ges som närundervisning, individuell undervisning eller i smågrupper som har under 10 personer. Musiklekskoleverksamheten fortsätter i daghemmen i Borgå som närverksamhet. Olika familjeklubbar och verksamhet för föräldern och barnet öppnas inte.

Närmare uppgifter om ändringar i restriktioner finns på Borgå stads webbtjänst www.borga.fi

Principen skolorna först

Stadens ledningsgrupp anser att säkerställande av skolornas och daghemmens verksamhet ska ha högsta prioritet när man kan börja häva coronarestriktioner. 

– Det viktigaste är att vi kan ha lågstadie- och högstadieskolorna i närundervisning och hålla daghemmen öppna. Detta är centralt också för att föräldrarna ska kunna arbeta, betonar Sari Gustafsson.
 
– Närundervisning är mycket viktigt också för gymnasisterna och studerandena vid andra stadiets läroanstalter. Alla studerande klarar sig inte lika bra i distansundervisning, vilket ofrånkomligen börjar synas i vitsorden om distansundervisningen fortsätter. Då ökar risken för marginalisering. Alla unga har rätt till jämlika inlärningsmöjligheter och möjligheter för fortsatta studier.