Hoppa till innehåll

Lärarna ansvarar för elevernas inlärning – föräldrarna stöder

Vi har en dryg vecka distansstudier bakom oss och det nya sättet att gå i skola börjar ta form och bli bekant för lärare, elever och föräldrar.

Vi har en dryg vecka distansstudier bakom oss och det nya sättet att gå i skola börjar ta form och bli bekant för lärare, elever och föräldrar.

– Distansundervisningen inleddes snabbt i alla skolor, och metoderna för denna undervisningsform finslipas hela tiden. Lärarna utbyter erfarenheter sinsemellan och en enhetlig praxis utvecklas, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Ordföranden för Föräldraföreningar i Borgå (POFF) Marika Salomaa samlade föräldrarnas erfarenheter av distansundervisningen och föräldrarnas tankar under den första distansveckan. 

– Vi familjer befinner oss alla i en ny situation i fråga om både barnens skolgång och användningen av fritiden. Senast nu är det tid att göra saker tillsammans och stöda varann, säger Salomaa.

Föräldrarnas erfarenheter och frågor kommenterades av Eeva Puromies, vice rektor vid Epoon koulu och Kimmo Sirén, rektor för Pääskytien koulu samt Jessica Gillberg, rektor för Sannäs skola.

Vilken mängd hemuppgifter är en lämplig mängd?

Föräldrarna funderade mest på hemuppgifternas mängd, som de upplevde som stor. Ansvaret för att ordna undervisningen ligger fortfarande hos skolorna och barnet borde kunna ganska självständigt göra de uppgifter som läraren har gett. Arbetsmängden kan upplevas som stor, för det inte är fråga om hemläxor utan lektionsuppgifter som ska göras hemma.  Skolorna önskar att föräldrarna kontaktar den egna läraren, om arbetsmängden upplevs som alltför stor eller om det känns utmanande för eleven att göra uppgifterna självständigt hemma med föräldrarnas stöd.  Lärarna hjälper till med att fundera på lösningar, om det behövs mer hjälp med uppgifterna. Lärarna har också blivit påminda om att det viktigaste är att nå målen, inte mängden uppgifter.

– Det här är nytt för oss alla – vi önskar att föräldrarna kontaktar skolan med låg tröskel. Det är viktigt att undervisningen löper så att inte föräldrarna, eleverna och lärarna blir utmattade, säger Eeva Puromies.  

Måste jag själv kunna fungera som lärare?

Många föräldrar är också oroade över att de inte hinner eller kan hjälpa till.  Det är fråga om exceptionella undervisningsarrangemang, inte hemskola – av föräldrarna väntas nu lite mera stöd för barnets studier än tidigare. Föräldrarna behöver dock inte kunna undervisa mer än tidigare. Lärarna ansvarar för att undervisningen framskrider också under undantagsförhållanden i enlighet med läroplanen.  Lärarna ansvarar för planeringen av undervisningen och för de anvisningar som ges. De ger uppgifter åt eleverna, ger handledning i arbetet med dem, granskar resultaten, ger respons och senare utvärderar elevens kunnande.

– Vi är experter på undervisningsområdet, men inte experter på sådana här situationer. Nu är det viktigt att föra en dialog mellan hemmen och skolorna så att vi kan lyckas tillsammans, påminner Jessica Gillberg.

Vad gör lärarna på dagarna om de redan föregående kväll har gett uppgifterna via Wilma?

Lärarna kan nås under tider som anges i läsordningen. En del lärare håller också lektioner eller tar emot elevernas uppgifter via Teams. I Borgå har inte alla lärare en arbetstelefon, vilket innebär att kontakterna med hemmen sköts via Wilma.  Lärarna kan i regel nås via Wilma eller per telefon enligt läsordningen, så att den egna läraren kan hjälpa till med att utföra uppgifterna.  I regel ges uppgifterna till lågstadieelever per dag och till högstadieelever per lektion. 

– Lärarna är ofta i kontakt med eleverna via Teams under lektionerna. Även undervisningsvideor laddas upp för eleverna, berättar Sirén. 

– Ja, alla skulle hellre vara i skolan, både lärare och elever, konstaterar Jessica Gillberg

Varför finns det många olika undervisningsplattformar? 

Lärarna har i snabb takt gjort ett enormt digitalt språng och själva lärt sig hur man använder nya plattformar och hur man undervisar på distans.  Lärarna har uppmanats att använda plattformar som är bekanta för dem själva och för eleverna. Därför kan skolorna ha olika sätt att ge uppgifter åt eleverna. Nya tillämpningar och egna lösningar för distansundervisning tas fram hela tiden och läraren väljer det som anses lämpa sig bäst för den egna klassen. 

– I högstadiet finns olika plattformar för olika läroämnen, berättar Sirén.

Om en elev behöver en lånedator för skolgången kan man vara i kontakt med skolans rektor, som meddelar när och varifrån en dator kan plockas upp.

Hur kan jag stödja barnets hälsa och ork?

Föräldrarna kan framför allt hjälpa till med att göra en tidtabell för skoluppgifterna och att bygga upp en ny dagsrytm. Föräldrarna bör också följa barnets/den ungas sinnesstämning. Det är bra att tala med barnen också om helt andra saker än skola eller corona. För barnet är det viktigt att uppleva att det finns en trygg vuxen att prata med om saker som känns tunga. 

Föräldrarna är också oroade för att barnet kan bli efter i skolarbetet. Speciallärarna och skolgångshandledarna omorganiserar sin verksamhet och kan snart bättre än tidigare svara på stödbehovet under distansundervisningen. Utbildningstjänsterna har också förberett sig på att öka stödundervisningen i det skede då skolarbetet återgår till det normala, varvid eventuella nivåskillnader mellan elevers kunskaper kan överbryggas. 

Rådgivande telefoner

Grundskolornas rådgivande telefon svarar på frågor som gäller den grundläggande utbildningen.  Telefonnumret är 040 636 2980 och samtal tas emot vardagar kl. 9.00 –15.00. På frågor som gäller undervisningsarrangemangen svarar rektorerna och frågor som gäller undervisningen riktas till den egna läraren.

Skolhälsovården och studerandehälsovården har öppnat ett telefonnummer för studerande och vårdnadshavare som har frågor som väcker oro. Telefonnumret är 040 488 9402, och samtal tas emot mån.–tors. kl. 8–16 och fre. kl. 8–14.

Elever, studerande och vårdnadshavare kan vara i kontakt med den egna skolans/läroanstaltens kurator och psykolog via Wilma eller per telefon.  Kontaktinformationen finns i Wilma vid personalens uppgifter.

Ungdomsarbetare: behovet av samtal är stort

Situationen i vissa familjer kan orsaka ångest. Ungdomstjänsterna står också till förfogande och hjälper till med frågor som gäller barns och ungas välbefinnande.

– Ungdomstjänsterna har under veckan omorganiserat ungdomsarbetet och vi fortsätter i stor utsträckning arbetet på webben, men vi möter unga också i vardagen och i specialtjänster, berättar chefen för ungdomstjänster Nina Jorkama. 

– En del av ungdomarna har redan hittat våra nya tjänster, men alla har vi naturligtvis inte nått.  Vi är också öppna för alla idéer som föräldrarna kommer att tänka på. För närvarande diskuterar nästan varje ungdomsarbetare olika frågor individuellt med de unga. Behovet av samtal är stort.