Hoppa till innehåll

Närundervisningen börjar – grupperna hålls skilda från varandra och handhygien poängteras

Grundskoleeleverna återvänder till närundervisningen enligt läroplanen torsdagen den 14 maj. Detta betyder att barnet har rätt till undervisning, stöd och handledning som avses i lagen om grundläggande utbildning. När verksamheten har planerats i skolorna i Borgå har man iakttagit anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd har gett om övergången till närundervisning.

Grundskoleeleverna återvänder till närundervisningen enligt läroplanen torsdagen den 14 maj. Detta betyder att barnet har rätt till undervisning, stöd och handledning som avses i lagen om grundläggande utbildning. När verksamheten har planerats i skolorna i Borgå har man iakttagit anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd har gett om övergången till närundervisning.

– Vi har gått igenom alla arrangemang i skolorna tillsammans med hälsovårdsmyndigheter, lokalservicen och alla rektorer. Vi har funnit i samarbete gemensamma riktlinjer för inlärningsmålen och praktiska arrangemang med vilka vi säkerställer att läroplanen kan genomföras. Vi hälsar personalen och eleverna varmt välkomna till skolan, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson. 
 
– Ett viktigt tema för resten av våren är att stöda barnets identitet som skolelev och att öka känslan för att barnet hör till gemenskapen och samhället. Att man återvänder till skolan och sörjer för sitt eget och andras välmående efter distansundervisningen är just detta, berättar utbildningsdirektör Rikard Lindström. 
 
Specialundervisningen och elevvårdstjänsterna ordnas även om handlingssätten anpassas till läget.
 
– Hälsoaspekterna har beaktats mångsidigt i arrangemangen. Både elever och personalen kan vara lugna när de återvänder till skolan. Det är bra att redan hemma poängtera till eleverna att man ska njuta av samvaro men komma ihåg att hålla distans till klasskompisar och vuxna, berättar chefläkare Kati Liukko.

Hur ordnas närundervisningen?

Verksamheten planeras så, att man strävar efter att vara med sin egen grupp skilt från andra. 
 
– Särskild vikt ska läggas vid elevernas sittordning. Man kan skapa mer gleshet i verksamheten genom hur grupperna rör sig i lokalerna och genom att utnyttja skolans utomhuslokaler och närområden, framhäver Jari Kettunen. 
 
Lärarna och övriga vuxna samlas inte i lärarrummen och möten hålls som distansmöten. Gällande anvisningar om handhygien och hygien när man hostar upprepas med elever och personalen redan under distansundervisningen.  

Skoldagens gång

I undervisningen följer man läroplanen för grundläggande undervisning och undervisningen ordnas huvudsakligen enligt elevernas läsordningar. 
Skollunchen sker med den egna gruppen med ett så långt avstånd från andra grupper som möjligt. Borden arrangeras glesare, mattiderna sprids ut och matsalen städas efter varje grupp. Maten portioneras till elever och det används engångskärl. I städningen rengör man effektivare ytor som rörs ofta, såsom dörrhandtag och utrustning som används gemensamt.  

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamheten startar på samma sätt som tidigare förutom de klubbar som Mannerheims Barnskyddsförbund svarade för. I de skolor där det nu undantagsvis inte ordnas eftermiddagsverksamhet ordnas det enligt behov övervakning på det sätt som skolan ordnar det. Varje skola svarar för och informerar om dessa arrangemang.

I eftermiddagsverksamheten iakttas motsvarande skydds- och hygienarrangemang som under koldagen. 

Skolskjutsar

Skolskjutsarna ordnas huvudsakligen på samma sätt som före undantagsförhållanden. Linjetrafiken har gått över till sommartidtabeller, så det är bra att kontrollera tidtabellerna. Också i skolskjutsarna fäster man särskild uppmärksamhet vid hygien och säkerhet.  Man kan komma till skolan också till fots eller med cykel även om en skolskjuts på egen bekostnad eller erbjuden av staden skulle finnas som alternativ. Att barnet körs till skolan med egen bil ger skoleleverna mer gleshet i offentliga färdmedel. 

Frånvaro

Om eleven hör till en riskgrupp och därför inte deltar i närundervisningen ska vårdnadshavaren sända till skolan ett intyg om att eleven hör till en riskgrupp.  Då svarar skolan för elevens undervisningsarrangemang. 
 
– Största delen av skoleleverna har inte en sådan sjukdom som skulle hindra dem att komma till skolan och få normal undervisning. Vid behov tar vårdande läkaren, som i praktiken alltid är en läkare inom specialsjukvården, ställning till barnets och syskonens situation. En hälsocentralsläkare eller skolläkare skriver inte intyg om detta, säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.
 
Om vårdnadshavaren söker frånvaro för eleven på någon annan grund, t.ex. att hemma finns en person som hör till riskgruppen, behandlas detta som frånvaroansökan. 

Vårfester 

I grundskolan ordnas det inga stora vårfester. Klasserna kan ordna mindre festligheter i samband med att betygen ges. 
 
Gymnasierna fortsätter distansundervisningen ända till slutet av våren. Studentfester kan inte ordnas i gymnasier på ett traditionellt sätt utan läsårets avslutningsfester ordnas på distans. Det har planerats att den egentliga studentfesten kommer att ordnas på hösten, lördag 29.8.2020.
 
Rektorerna och lärarna informerar mera om alla undervisningsarrangemang i varje skola och klass senast i början av nästa vecka.