Hoppa till innehåll

Skolorna börjar på onsdag – staden satsar på stöd för inlärning och välbefinnande

I Borgå börjar skolåret onsdagen den 12 augusti enligt läroplanen. På grund av coronaläget är det viktigaste i början av läsåret naturligtvis säkerställande av hand- och bespisningshygien samt skoldagens gång så, att så få som möjligt behöver möta varandra.

I Borgå börjar skolåret onsdagen den 12 augusti enligt läroplanen. På grund av coronaläget är det viktigaste i början av läsåret naturligtvis säkerställande av hand- och bespisningshygien samt skoldagens gång så, att så få som möjligt behöver möta varandra.

– Inom hela bildningssektorn har vi berett oss på läsårets början med beaktande av coronaläget. När var och en också hemma lägger vikt vid handhygien, antalet möten och distanser, kan vi bidra till hur läget framskrider i Borgå, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Vi har gått igenom skolårets arrangemang tillsammans med hälsomyndigheterna och för tillfället lägger vi vikt vid förebyggande och säkerhet i vardagen. Det är viktigt att man kommer till skolan bara om man är frisk och att man i skolan rör sig bara med sin egen undervisningsgrupp, om möjligt.

– Alla läroämnen kan ordnas enligt läroplanen bara man alltid ser till att arbetsredskap och ytor rengörs regelbundet. Vi följer naturligtvis hur coronaläget utvecklar sig och reagerar snabbt på förändringar, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Med finansiellt understöd stöder staden inlärning och skolans vardag

Borgå stads utbildningstjänster fick inför det nya läsåret nästan en miljon euro från Undervisnings- och kulturministeriet. Med denna summa kan staden utjämna skillnader i för- och grundskoleundervisningen som blev större i undantagsförhållanden.

– Coronaunderstödet används för att avhjälpa brister i inlärning och välbefinnande genom att det ges mer stödundervisning och specialundervisning. Understödet gör det också möjligt att anställa arbetspar med en lärare och en handledare för att kunna säkerställa att inlärningsmålen som bygger på läroplanens grunder uppfylls och att skolan kan återgå till vardagen, berättar utbildningsdirektör Rikard Lindström.

I augusti är det också möjligt att söka understöd för gymnasieutbildning och det erhållna stödet kan användas särskilt till stöd för inlärning, studiehandledning och stöd- och specialundervisning.

Klimatförändringen är fortsatt ett genomsyrande tema

Läsårets gemensamma tema inom bildningssektorn är fortfarande klimatförändringen vars behandling delvis avbröts förra läsåret på grund av corona. Till temat passar också att Borgå naturskola firar sitt 20-årsfest och stöder klimatfostran genom att erbjuda utbildningsmaterial bland annat för planering och genomförande av ämnesövergripande helheter.

– Klimatförändringen är en internationell utmaning liksom corona, så behandlingen av dessa påminner oss om att vi är en del av något större. Andra betydelsefulla insatsområden är trygghet och delaktighet som är grundläggande frågor när vi söker status som barnvänlig kommun. Också betydelsen av närliggande natur är en del av den stora bilden såsom det framgår av naturskolans undervisning, säger bildningsdirektör Gustafsson.

Låt oss beakta skolelever i trafiken

Grundskolorna i Borgå har för närvarande cirka 5600 elever. I årskurs 1 börjar 598 elever, och för många är det den första gången de befinner sig ensamma i trafiken. Personal inom Borgå stads trafiksäkerhetsgrupp och kommuntekniken har på onsdag morgon jour vid övergångsställen på olika håll i staden vid skolvägar för att påminna om att fler barn än vanligt rör sig självständigt. Vi ska beakta barnen i trafiken och låta bli att skynda oss.

Skolskjutsar och resekorten

Största delen av skolskjutsar sker med buss i kollektivtrafiken. För detta kan man hämta eller ladda resekortet i Matkahuolto på adressen Fredsgatan 27 genom att visa skjutsbeslutet. När skolskjutsar ordnas som beställningstrafik sänder trafikidkaren ett textmeddelande direkt till vårdnadshavarna före läsårets början. 

Eftermiddagsklubbarna samlas i bekanta verksamhetsställen

Också eftermiddagsklubbarna startar genast på den första skoldagen och i dem följer man samma säkerhetsanvisningar som i skolverksamheten. I Borgå finns det 17 eftermiddagsklubbar och Borgå konstskolas eftermiddagsklubb. Ungefär 610 borgåbarn deltar i eftermiddagsverksamheten läsåret 2020–2021.

Skolornas arbets- och lovdagar under läsåret 2020–2021

  • Höstlov 14-16.10.2020
  • Höstterminen slutar 18.12.2020
  • Vårterminen börjar 7.1.2021
  • Vinterlovsvecka 22-26.2.2021
  • Lovdag 14.5.2021
  • Läsåret avslutas 5.6.2021

– Vi hälsar eleverna och personalen varmt välkomna till skolorna. Vi kan börja läsåret med närundervisning – möta, lära oss och uppfatta, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen.