Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar inledandet av samarbetsförhandlingar

Stadsstyrelsen behandlar på måndagen den 7 december förslaget om inledandet av samarbetsförhandlingar. Vid förhandlingarna strävar man framför allt efter att komma överens om förfaranden som gör det möjligt att flexibelt förflytta stadens personal till andra uppgifter, om pandemin förlängs till våren.

Stadsstyrelsen behandlar på måndagen den 7 december förslaget om inledandet av samarbetsförhandlingar. Vid förhandlingarna strävar man framför allt efter att komma överens om förfaranden som gör det möjligt att flexibelt förflytta stadens personal till andra uppgifter, om pandemin förlängs till våren.

Coronaläget har försämrats efter en lugnare sommar och höst, och spridningen av smittan och massexponeringar har ökat kraftigt också i Borgå. I Nyland har man tagit i bruk nya rekommendationer och -begränsningar.  Också Borgå stad har beslutat stänga de kundlokaler som staden förvaltar och som är öppna för allmänheten, såsom bibliotek, kultur- och idrottslokaler, under tiden 30.11.–20.12.2020. De nya begränsningarna och rekommendationer baserar sig på regionförvaltningsverkets bestämmelser och rekommendationer från statsrådet och den regionala koordineringsgruppen i Nyland. Borgå samordnar sin verksamhet också med åtgärderna i huvudstadsregionens städer. 

– Åtgärderna för att förebygga coronapandemin riktar sig på mycket olika sätt till stadens verksamheter. På vissa arbetsplatser ökar arbetsmängden och behovet av arbetskraft ökar, när arbetet på en del arbetsplatser avbryts eller minskar bland annat i och med att lokalerna stängs. Arbetet har delvis också omvandlats till distansarbete eller distanstjänster, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.  

Staden måste också under pandemin kunna sköta kritiska funktioner, såsom vårdarbete, utbildningstjänster samt omsorg om äldre och barn. Dessutom ska man förbereda sig på omfattande karantän eller sjukdom hos personalen. 

– För närvarande är det svårt att förutse hur lång tid det allvarliga skedet av pandemin kommer att ta och hur länge exceptionella arrangemang inom serviceverksamheten kommer att behövas. Vi måste dock också på förhand förbereda oss på möjligheten att situationen drar ut på tiden och att exceptionella arrangemang måste fortsätta också på våren, fortsätter Kalliosaari. 

Under vårens första våg i samband med coronapandemin förflyttade staden vid behov personal till kritiska tjänster i enlighet med det allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet (AKTA). AKTA gör det möjligt att tillfälligt förflytta en arbetstagare till högst åtta veckor för en uppgift som med beaktande av arbetstagarens utbildning och arbetserfarenhet är lämplig för honom eller henne. Förflyttningen till en annan uppgift som varar över åtta veckor förutsätter arbetstagarens samtycke eller att arbetsgivaren har uppsägningsgrund. 

–  Därför blev man tvungen att avbryta den tillfälliga förflyttningen av personal på våren efter åtta veckor, och arbetstagaren återvände till sin uppgift för en vecka eller två. Efter detta förlängdes förflyttningen för vissa arbetstagare igen, berättar Kalliosaari.

– Nu är det nödvändigt att komma överens om ett förfarande genom vilket personal på ett smidigare och snabbare sätt än för närvarande kan förflyttas till andra uppgifter över uppgiftsområdes- och sektorsgränserna, om tryggandet av nödvändiga och centrala tjänster i coronasituationen förutsätter det. Personalförflyttningar behandlas i samarbetsförfarande för att vid behov kunna fortsätta förflyttningar utan avbrott och inte behöva avbryta dem efter åtta veckor, fortsätter Kalliosaari. 

I samarbetsförfarandet förhandlas om ett förfarande genom vilket en arbetstagare eller tjänsteinnehavare kan förflyttas till andra uppgifter, om hans eller hennes uppgifter har upphört eller väsentligen minskat till följd av coronapandemin. Avsikten är då i första hand att flytta över personen till andra uppgifter. 

Om arbetstagaren inte samtycker till förflyttning eller om han eller hon inte kan flyttas över till en annan uppgift, överväger man också att helt eller delvis permittera personen. Grunden för en eventuell permittering är produktionsmässig, och därför kan permittering vara på deltid och inte gälla hela personalen.

Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen

  • Stadsstyrelsen beslutar att inleda samarbetsförhandlingar enligt lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare.
  • Stadsstyrelsen ger tjänsteinnehavarledningen och de tjänsteinnehavare som anges i förvaltningsstadgan rätt att föra behövliga förhandlingar, avgränsa de personalgrupper som förhandlingarna gäller och vidta de åtgärder som ska beslutas som resultat av förhandlingarna.
  • Resultatet av förhandlingarna rapporteras till stadsstyrelsen. Utifrån resultatet av förhandlingarna bereds beslut om eventuella fortsatta åtgärder för stadsstyrelsen.