Hoppa till innehåll

Undantagsförhållanden kan försvåra situationen hemma – skyddshemmen och Nollinjen hjälper dem som är utsatta för våld

Våld i nära relationer kan öka, när man är mer än vanligt hemma tillsammans. Risk finns att svåra familjesituationer leder till våld när undantagsförhållanden råder.

Våld i nära relationer kan öka, när man är mer än vanligt hemma tillsammans. Risk finns att svåra familjesituationer leder till våld när undantagsförhållanden råder.

– Borgå skyddshem har ännu inte sett någon tydlig ökning av antalet klienter under den tid som undantagsförhållanden varit i kraft. Situationen är likadan som vid samma tidpunkt i fjol, konstaterar Marika Johansson, vik. chef för Borgå skyddshem.

Skyddshemmen och telefontjänsten Nollinjen är öppna också under undantagsförhållanden. Nollinjen ger samtalshjälp och information om skyddshemmen och lediga platser i dem. Skyddshemmet och Nollinjen är avgiftsfria tjänster och öppna dygnet runt.

– Ingen bör skämmas för sitt behov av hjälp. De professionella inom arbetet mot våld i nära relationer finns till för att hjälpa och stödja, säger Johansson.

Skyddshemmet fungerar normalt också under undantagsförhållanden

Skyddshemmen har beredskap för undantagsförhållanden. Många skyddshem har beredskap att ordna skilda utrymmen för personer som är i riskgruppen för virus eller som insjuknat och att fortsätta arbetet i skyddshemmet med undvikande av onödig kontakt. Skyddshemmen kan också samarbeta med andra skyddshem i närheten.

Borgå skyddshem har beredskap att ta emot klienter med förkylningssymtom med sådana arrangemang att personen med symtom eller sjukdom inte utgör en smittrisk för andra klienter eller personal.

– Skyddshemmet ska vara en trygg plats för klienterna också under undantagsförhållanden, säger Marika Johansson.

Vad är ett skyddshem?

  • Skyddshemmets personal har specialiserat sig på att hjälpa personer som upplever våld i nära relationer.
  • Skyddshemmet är ett hemliknande ställe där man är skyddad mot våld och får hjälp med att få ett slut på våldet.
  • I en akut situation erbjuder skyddshemmet stöd, rådgivning och handledning.
  • Skyddshemmet är avsett för alla som utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer, oberoende av ålder eller kön.

För tillfället finns det 29 skyddshem i Finland. Skyddshemmen i Finland tillhandahåller statligt finansierade specialiserade sociala tjänster och bildar tillsammans ett nätverk.

Borgå skyddshem och Nollinjen

I Borgå skyddshem finns 9 familjeplatser. Personal finns på plats 24/7.

Skyddshemmet kan kontaktas vilken tid på dygnet som helst, tfn 0400 664 932, Nordenskiöldsgatan 18, 06100 Borgå.

Information, handledning och rådgivning om våld i nära relationer och aktuell information om platser i hela skyddshemsnätet i Finland: Nollinjen 080 005 005, nollalinja.fi.

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer avses våld mellan familjemedlemmar och andra som lever i ett nära förhållande och som ofta sker i hemmet. Våld i nära relationer kan vara våld i parrelationer, våld i sällskapsförhållanden, vanvård av barn, hedersrelaterat våld samt våld mot äldre eller handikappade.

  • Familjevåld är våld som en familjemedlem utsätter en annan familjemedlem för. Rubriken familjevåld återfinns också på listan över polisuppdrag och används i klassificeringen av brottsanmälningar.
  • Våld i nära relationer är våld i parförhållanden.  Då våld i nära relationer fortsätter, blir det med tiden ofta hårdare och får allvarligare följder. Våld i parrelationer är särskilt sårande för offret, eftersom våldet sker mellan personer i ett intimt förhållande. Det upplevs som svårt att frigöra sig från ett förhållande där man utsätts för våld. För många offer är skam och skuldkänslor ett hinder för att söka hjälp och bli fri från relationen och våldet.
  • Våld i sällskapsförhållanden är våld i unga parrelationer. En typisk skillnad jämfört med våld i vuxna parrelationer är att den ungas emotionella och kognitiva färdigheter ofta inte är fullt utvecklade. Den unga kanske inte inser, vad som är önskvärt och tillåtet mellan personer som sällskapar.