Hoppa till innehåll

Utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet: Starka sidan i Borgå är lek och läsning

Småbarnspedagogikens kvalitet utvärderades i Borgå i början av året. Observationerna gav som resultat att den starka sidan i småbarnspedagogiken i Borgå är läsning och lek med barnen. Belastande rörlighet måste ökas ännu mer.

Småbarnspedagogikens kvalitet utvärderades i Borgå i början av året. Observationerna gav som resultat att den starka sidan i småbarnspedagogiken i Borgå är läsning och lek med barnen. Belastande rörlighet måste ökas ännu mer.

Kvalitetsutvärderingen gjordes med hjälp av Reunamo Education Research Oy:s metod Utvecklande respons.

Särskilt det goda resultatet i läsning är exceptionellt när man betraktar jämförelseresultaten.

– Vi har framhållit att det är viktigt att läsa och vi har långa och goda traditioner i samarbete med biblioteket och användningen av bibliotekets tjänster, berättar ledaren för småbarnspedagogik i Borgå Jaana Häkkinen.

I Borgå ordnas det mer än i övriga landet understödd lek där barn och vuxna agerar tillsammans, huvudsakligen under ledning av en vuxen. Det rekommenderas att leken utvecklas fortfarande. Vuxna borde modigare kasta sig in i lekens värld med barnen och göra leken rikare.

– En utvecklande lek skapas och delas tillsammans, då den vuxna handleder barnet att undersöka nya saker och öppnar nya lärostigar för barnet, berättar verkställande direktören för Reunamo Education Research Oy Leena Lahtinen.

Personalens kunnande syns bra som en högklassig verksamhet som är planerad och handledd av vuxna. Detta kunnande borde enligt resultaten bättre tas till vara också i andra situationer under dagen, särskilt i s.k. basvårdsituationer såsom bespisning, utevistelser och påklädningen. Enligt Lahtinen är alla olika situationer och verksamheter under dagen pedagogiskt viktiga stunder för barnen. Att vuxna också förbinder sig till annat än bara handledd verksamhet stöder barnen med att sysselsätta sig och till förhållanden med andra barn, växelverkan mellan vuxen och barnet samt fördjupande av inlärningsprocesser.

Barnen har positiva känslor flest i olika lekar men även i handledd verksamhet syns barnens glädje. När man betraktar läget också på riksnivån så har barnen som deltar i småbarnspedagogik lite negativa känslor.

Ett utvecklingsmål som föreslås för småbarnspedagogiken i Borgå är utvecklingen av inlärningsmiljöer tillsammans med vuxna och barn.

– Att barnen deltar i planeringen av verksamheten och att deras uppfattningar och förslag behandlas i verksamheten är viktigt, säger Lahtinen.

I småbarnspedagogiken är det få barn som inte rör på sig och detta var ett bra resultat. Man noterade ändå behov att barnen skulle få mer belastande rörlighet i sin dag och också mer rörlighet, så att målen för barnens rörlighet skulle kunna uppfyllas. Handledd verksamhet och fysiska lekar ska enligt utvärderingen finnas mer också under utevistelser.

– I småbarnspedagogiken har vi just inlett ett motionsprojekt med vilket vi utvecklar verksamhet som främjar barnens rörlighet. I den första sparringen i ledarskapet fick daghemsföreståndarna verktyg för utvärdering av motionsverksamheten och uppbyggande av en mångsidig vardag med motion i småbarnspedagogiken, säger Jaana Häkkinen.

– Det är viktigt att utvärderingen av småbarnspedagogiken stärks. Utvecklingen av kvaliteten ska bygga på kunskap. Det är också väsentligt att identifiera en bra verksamhet och stärka och upprätthålla den vidare, summerar Lahtinen.

– Kvalitetsarbetet inom småbarnspedagogiken har en central roll i strategisk utveckling. Det är betydande att servicens innehåll utvecklas med hjälp av systematisk analys. Dess verkningar ger positiva följder för barnen, vårdnadshavarna och personalen, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Ytterligare information:
Jaana Häkkinen, ledare för småbarnspedagogik, Borgå stad
tfn 040 489 1879
jaana.hakkinen@porvoo.fi

Leena Lahtinen, verkställande direktör, Reunamo Education Research Oy
tfn 050 344 4940
leena.lahtinen@reunamoedu.fi