Tieliikennelaki 2020

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Uuden tieliikennelain myötä liikennesäännöt pysyvät pitkälti ennallaan, mutta laki pitää sisällään myös muutoksia niin sääntöihin kuin liikennemerkkeihinkin. Kokonaan uusia liikennemerkkejä tulee joitain kymmeniä, minkä lisäksi isoon osaan merkkejä tulee pieniä muutoksia. Muutosten tavoitteena on parantaa merkkien luettavuutta.

Tällä sivulla nostetaan esille muutamia Porvoon kaupunkiliikenteeseen vaikuttavia muutoksia sekä lähteitä, joiden kautta saa lisätietoa uudesta tieliikennelaista.

Uuteen liikennelakiin kannattaa tutustua

Uuteen tieliikennelakiin kannattaa jokaisen tutustua, lakimuutosten opettelun lisäksi on hyvä kerrata liikennesääntöjä. 

Ennakointi- ja varovaisuusvelvollisuus

Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu ennakointivelvollisuus (4 §): Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Lisäksi varovaisuusvelvollisuutta koskevaa kohtaa (29 §) on tarkennettu. Ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle, pyöräilijälle ja tienkäyttäjän kuljettamalle eläimelle turvallinen tila tiellä. Lisäksi uuteen lakiin on kirjattu, että polkupyörällä ajettaessa on annettava jalankulkijalle turvallinen tila tiellä.

Muutoksia mm. pysäköintiin ja risteysajoon

Uusi tieliikennelaki sallii pysäyttämisen tai pysäköinnin taajamassa ajosuunnasta katsoen tien vasemmalle puolelle myös kaksisuuntaisella tiellä, kunhan se ei vaaranna tai haittaa liikennettä. Kaksisuuntaisella tiellä vasemmasta reunasta liikkeelle lähdettäessä voi olla erittäin vaikea havaita sekä edestä että takaa tulevaa liikennettä (36 §).

Lisäksi pysäköinnin ollessa aikarajoitettua, pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa aiempaa vapaamuotoisemmin. Pysäköintikiekkoa ei siis ole enää välttämätöntä käyttää, mutta pysäköinnin alkamisaika on kuitenkin kyettävä osoittamaan riittävän selkeästi (40 §). Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään.

Toiminta risteyksissä

Kääntymisen perussäännöt säilyvät uudessa laissa ennallaan, eli risteyksessä oikealle käännyttäessä on edelleen ohjattava mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa ja vasemmalle käännyttäessä ohjattava risteävän ajoradan keskiviivan/keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan. Jos risteyksessä risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla uuden lain mukaan poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen. Muu liikenne on otettava tällöin huomioon. Käytännössä siis poikkeavalla tavalla kääntyvä on vastuussa turvallisesta kääntymisestä suhteessa muuhun liikenteeseen. (22 §)

Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvät muutokset

Jalankulkijaa koskevia muutoksia ei uudessa tieliikennelaissa juurikaan ole. Uuden tieliikennelain yhtenä tavoitteena on pyöräliikenteen edistäminen, mikä näkyy useina pyöräilijää koskevina uudistuksina.

Missä saa ajaa pyörällä?

Kuten ennenkin, pyörä on ajoneuvo ja pyörällä ajava on ajoneuvon kuljettaja. Pyöräilijän paikka on pyörätiellä, jos pyörätietä ei ole pyöräilijän tulee käyttää piennarta tai sen puuttuessa ajoradan oikeaa reunaa. Jalkakäytävällä saa ajaa vain alle 12-vuotias, eikä silloinkaan saa haitata jalankulkijoita. Pyörätie on aina merkitty pyörätien merkillä, jos merkkiä ei ole, kyseessä on jalkakäytävä. Jos pyörätie sijaitsee kulkusuunnassa tien tai kadun vasemmalla puolella, voi pyöräilijä halutessaan ajaa oikean puolen piennarta tai ajoradan reunaa.

Pyörätiet lähtökohtaisesti yksisuuntaisia

Uusi laki lähtee olettamuksesta, että pyörätie on aina yksisuuntainen, ellei toisin ole merkitty. Tästä syystä kaikki kaksisuuntaiset pyörätiet merkitään jatkossa kaksisuuntaisuuden osoittavilla lisäkilvillä. Porvoossa kaikki pyörätiet ovat tällä hetkellä kaksisuuntaisia, joten lisäkilpien asettaminen tulee ottamaan oman aikansa. Laki velvoittaa asettamaan lisäkilvet 7 vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Punainen takavalo pakolliseksi

Uuden lain mukaan pyöräilijän on pimeän tai hämärän aikaan tai näkyvyyden ollessa sään tai muun syyn takia huono käytettävä valkoisen tai vaaleankeltaisen etuvalon lisäksi punaista takavaloa.

Uusi katutyyppi: pyöräkatu

Lakimuutos tuo mukanaan uuden katutyypin, pyöräkadun. Pyöräkadulla on erilliset jalkakäytävät ja ajorataa saavat käyttää pyöräilijöiden lisäksi myös moottoriajoneuvot. Pyöräkadulla pyöräilijälle on annettava esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.

Pyöräilijän väistämissäännöt ja saako suojatien ylittää pyörällä ajaen?

Pyöräilijän väistämissäännöt eivät lakimuutoksen myötä juurikaan muutu. Uuden lain myötä pyörätien jatke merkitään ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseisessä risteys- tai ylityskohdassa väistämisvelvollisuus on osoitettu ajorataa ylittäville ns. kärkikolmiolla, stop-merkillä tai uudella ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkillä. Pyörätien jatkeen merkinnät ja väistämisvelvollisuuden osoittavat merkit eivät saa olla ristiriidassa kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Liikkujien on kuitenkin hyvä varautua siihen, että vanhoja pyörätien jatkeen merkintöjä voi siirtymäaikana olla risteyksissä, joissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen.

Uudessa laissa on aiempaa selvemmin myös tuotu esiin se, että pyöräilijä saa ylittää suojatien ajaen (18 §). Sillä on kuitenkin joissain tilanteissa vaikutusta väistämisvelvollisuuksiin, ajaako vai taluttaako hän pyöränsä suojatien yli.

Kaksisuuntainen pyöräily yksisuuntaisella kadulla

Uusi laki mahdollistaa kaksisuuntaisen pyöräilyn sallimisen yksisuuntaisilla kaduilla. Kaksisuuntainen pyöräily tulee tällaisissa tilanteissa kuitenkin sallia erikseen liikennemerkeillä. Kaksisuuntaisen pyöräilyn havaittavuutta voidaan tehostaa tiemerkinnöin (pyöräsymbolit ja/tai pyöräkaista), mutta ne eivät ole välttämättömiä. Kaksisuuntaisen pyöräilyn salliminen yksisuuntaisilla kaduilla vaatii erityistä tarkkaavaisuutta esimerkiksi autoilijalta erityisesti risteyksissä ja kadun varren tonttiliittymien kohdilla. Porvoon kaupunki ei lähtökohtaisesti salli kaksisuuntaista pyöräilyä kaikilla yksisuuntaisilla kaduilla, vaan uuden lain tuomaa mahdollisuutta käytetään harkiten.

Liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset

Porvoossa vanhoja liikennemerkkejä vaihdetaan uuden tieliikennelain mukaisiksi lähtökohtaisesti silloin, kun liikennemerkin kunto vaatii vaihtoa. Toki uusia merkkejä ilmestyy katukuvaan esimerkiksi uusien katujen rakentamisen ja nykyisten katujen peruskorjausten yhteydessä. Pyörätien jatkeen tiemerkinnät, niihin mahdollisesti liittyvät väistämisvelvollisuusmuutokset ja kaksisuuntaisiin pyöräteihin liittyviä lisäkilpimuutokset käydään läpi alueittain nopeammalla syklillä.

Lisätietoa

Lisätietoa uudesta tieliikennelaista löytyy mm.:

Finlex, tieliikennelaki (ajantasainen lainsäädäntö)

Traficom, tieliikennelaki 2020 -sivut

Liikenneturvan tieliikennelaki -sivut

Lisäksi mm. Autoliiton youtube-kanavalla on hyvin selitettyjä videoita uuden liikennelain myötä voimaan astuvista muutoksista.

Uuden tieliikennelain mukaisiin liikennemerkkeihin voi käydä tutustumassa:

Uudet liikennemerkit (Väylävirasto)