Yritystontin haku ja luovutus

Yritystontin hakeminen ja varaaminen

 • yrityksesi toimiala ja toiminta
 • tonttitarve
 • rakentamisen määrä
 • hankkeen soveltuvuus asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen ja rakentamismääräyksiin
 • hankkeen työllisyysvaikutukset

Kaupungin tonttipäällikkö varaa tontin viranhaltijapäätöksellä. Varaajalta peritään 600 euron varausmaksu, joka hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa. Maksua ei palauteta, jos tontinsaaja peruu varauksensa maksamisen jälkeen. Tonttivaraus on voimassa kahdeksan kuukautta.

Yritystonttien luovutusehtoja

 • Kaikilla kaupungin luovuttamilla tonteilla on rakentamisvelvoite.
 • Yritystonttien rakentamisvelvoite on 50 prosenttia kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
 • Rakennusten tulee valmistua kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
 • Vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja kaupungin rakennustapaohjeita.
 • Rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirto on kielletty ilman kaupungin suostumusta.

Rakentajat pääsevät tonteille alueen kunnallistekniikan valmistuttua. 

Kaupunki poistaa tonttien rakennusalalta taloudellisesti merkittävät puut ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Kiinteistönhankinnan luvanvaraisuus

Vuoden 2020 alusta tontinostajan, jolla on muun kuin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisuus, tulee hakea puolustusministeriön lupaa kiinteistön hankinnalle. Euroopan talousalueeseen kuuluvat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos tontin ostaa yhdessä sellaisen puolison kanssa, jolle kiinteistönhankinta ei ole luvanvaraista. Lupaa voidaan hakea ennen kaupantekoa tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta.

Kiinteistön hankinta on luvanvaraista myös osalle yrityksistä, jotka ovat osittain tai kokonaan EU:n tai ETA:n ulkopuolisessa omistuksessa.

Luvanvaraisuus perustuu Lakiin eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019).

Laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

 • Aluksi yritystontti vuokrataan.
 • Tontit vuokraa kaupungin maan hankinta ja luovutus -yksikkö.
 • Vuokrasopimus on tehtävä tontinvarausaikana.
 • Varaus peruuntuu, jos vuokrasopimusta ei allekirjoiteta tänä aikana.
 • Tontin voi lunastaa omaksi, kun rakentamisvelvoite on täytetty.
 • Lunastushinta määräytyy lunastushetkellä voimassa olevan vyöhykehinnan mukaan.
 • Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
 • Vuokra-aika on 30 vuotta.
 • Yrityksesi voi hakea rakennuslupaa, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.