Hoppa till innehåll

Energieffektiva fastigheter

Borgå stad har förbundit sig till avtal om energieffektivitet inom kommunsektorn. I stadens lokaler eftersträvas en energibesparing på 7,5 procent år 2025 jämfört med 2015. För att uppnå detta mål är energieffektivitet i centrum för allt som rör stadens byggnader.

Energibesparing i stadens fastigheter

Staden går mot energieffektiviseringsavtalets mål inom kommunsektorn med många olika åtgärder. I det etablerade urvalet av metoder ingår bland annat installation av solpaneler på nybyggnads- och renoveringsplatser samt i 2–3 gamla byggnader varje år. Stadens fastigheter värms upp i området för fjärrvärmenätet med grön, koldioxidneutral fjärrvärme och på andra håll med jordvärme och luft-vattenvärmepumpar. Hustekniska lösningar som belysning och ventilation genomförs så energieffektivt som möjligt och system i gamla byggnader ersätts med energieffektiva alternativ. Även lokalernas mångsyfte och utnyttjandegrad förbättras ständigt.

Nu kan du följa med energidata för stadens fastigheter

Staden ökar medvetenheten om energiförbrukning genom att göra energiförbrukning och produktionsdata synliga för alla. Förhoppningen är att energidata ska uppmuntra kommuninvånare att använda energi som är så klimatmässigt hållbar som möjligt i sin vardag och skapa nya affärsmöjligheter för lokala företag.

Informationen kan övervakas med hjälp av Energia näkyväksi -verktyget nedan. Du kan öppna energidata i nytt fönster genom att trycka på knappen “Öppna i nytt fönster” i verktygets nedre högra hörn.

Slutanvändarna uppmuntras göra insatser för klimatet

Skolelevers medvetenhet om energiförbrukning, klimat- och miljöfrågor samt hållbar utveckling höjs aktivt som en del av läroplanen. Uppföljningsverktyget Energia näkyväksi gör det till exempel möjligt för elever att övervaka sin egen skolas energidata och diskutera energiförbrukning.

Som en del av miljöutbildningen utmanar femteklassarna i Vårberga skola också årligen andra skolors femte årets klassister att delta i ett Eko-jippo under den nationella energisparveckan. I jippot gör eleverna ekoaktiviteter på sin egen fritid under en vecka och markerar åtgärderna i det förutdelade Eko-passet, som listar till exempel åtgärder relaterade till återvinning, energibesparing och förbrukning.

Vårberga skolas elever berättar hur de lär sig nya klimatfakta i varje klass.

Intelligent värmestyrning och utnyttjande av spillvärmen

I Borgå togs det vid årsskiftet 2020–21 ett intelligent värmestyrningssystem i bruk i sammanlagt 19 offentliga fastigheter: skolor, daghem, huvudbiblioteket och räddningsstationen. En artificiell intelligens som lär sig styr uppvärmningen av byggnader i realtid och håller förhållandena inomhus jämna. Styrningen baserar sig bland annat på väderprognoser och byggnadens och användarnas termodynamik.

Målet är att erbjuda dem som vistas i byggnader behagligt jämna förhållanden inomhus, spara i energiförbrukningen och att minska utsläpp av växthusgaser. I de fastigheter som har undersökts under 2022, har fjärrvärmeförbrukningen minskat med cirka 16 % i medeltal jämfört med tidigare förbrukning.

2021 har en ny typ av fjärrvärmelösning implementerats i Keskuskoulu. I fortsättningen kommer energin som finns i returvattnet till lågtemperaturfjärrvärmen främst att användas för att värma fastigheten. Detta möjliggör användning av tvåvägs fjärrvärme och utnyttjande av spillvärme.

Målet är att den nya fjärrvärmelösningen och det intelligenta, förutseende reglersystemet avsevärt minskar energiförbrukningen och håller samtidigt byggnadens förhållanden inomhus jämna. Under första uppvärmningssäsongen minskade energiförbrukningen med cirka 40 % jämfört med tidigare förbrukning.

Forskningsprojekt om energiförbrukning

Projektet Canemure – Mot koldioxidneutrala kommuner och län – främjar praktiska åtgärder för att stävja klimatförändringarna. Flera olika aktörer är involverade i projektet, som startade 2018 och koordineras av Finlands miljöcentral. Projektet kommer att pågå till hösten 2024.

Den totala budgeten för projektet är 15,3 miljoner euro, varav Borgå stads andel är cirka 663 000 euro. Borgå stad letar efter de bästa sätten att spara energi och producera förnybar energi. Utifrån de erfarenheter som gjorts kommer de bästa lösningarna även i framtiden att installeras i andra byggnader.

Canemure-projektet (LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FIN) har erhållit finansiering från Europeiska unionens LIFE-program. Innehållet på denna webbplats representerar endast Canemure-projektets perspektiv och EASME/EU:s kommission ansvarar inte för eventuell användning av informationen på projektets webbplats.