Hoppa till innehåll

Borgå stads klimatpartner

Bli en föregångare! Borgå stads klimatpartner är ett nätverk med låg tröskel som är avsedd för företag och andra organisationer för att stöda klimat- och miljökompetensen.

Klimatpartnerna är företag och organisationer i Borgå som har ställt eget klimat- eller miljömål. Som klimatpartner kommer du med i nätverket för föregångare som stöder din organisation när det gäller utveckling av grön och hållbar affärsverksamhet, besittande av kunnande och kunskap, samutveckling samt också uppbyggande av klimat- och miljöimage. Staden stöder partnernas väg mot en grön framtid.

Symbolen för Borgå stads klimatpartner.

Så här kommer du med!

Klimatpartnerskapet bygger på frivillighet och är avgiftsfri för partnerna. Bekanta dig med följande stegmärken och börja din resa mot klimatpartnerskap och grön framtid!

Kontakt och inledande kartläggning

Kontakta staden och uttryck ditt intresse att knyta ett klimatpartnerskap med staden. Vi kommer tillsammans överens om följande steg och gör en inledande kartläggning för den organisation som du representerar. Du kan också göra en inledande kartläggning självständigt och lämna in den i samband med din kontakt till stadens kontaktperson.

Ta kontakt:
Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling
sanna.paivarinta@borga.fi, 040 676 1479

Måluppsättning

Målen fastställs utifrån egna utgångspunkter för den organisation som du representerar. När målen formas är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att målen är konkreta. Ni kan förbinda er till partnerskapet också med ett enda mål, om det är verkningsfullt med tanke på din organisation. Ni kan ställa målen antingen för det följande året och/eller för en längre period.

När målen formas hjälper staden och du har också hjälp av en blankett för inledande kartläggning. Med hjälp av blanketten känner du lätt igen vad din organisation redan gör och vad ni ännu kan förbättra.

Upprättande av ett åtagande

De mål som organisationen ställt fogas i åtagandet som Borgå stads klimatpartner. Organisationen som du representerar undertecknar tillsammans med stadsdirektören åtagandet vid ett separat undertecknande. Dessa undertecknanden ordnas 2–4 per år. Du kan fråga om följande tidpunkt för undertecknandet av stadens kontaktperson.

Genom att underteckna åtagandet förbinder sig din organisation att främja och genomföra de mål som ni ställt. Det här innebär att organisationen inleder utvecklandet av den egna verksamheten och informerar om åtagandet och gör målen synliga inom organisationen.

Det är uttryckligen fråga om ett åtagande. Staden kan ensidigt häva åtagandet, om organisationen inte svarar på kontakterna eller inte är intresserat av att fortsätta klimat- och miljöarbetet och ställa upp nya mål i stället för de redan uppnådda målen.

Genom att underteckna åtagandet godkänner ni också dataskyddsbeskrivningen om klimatpartnerskapet.

Uppföljning av målen

Stadens kontaktperson kontaktar årligen det organisation som du representerar. Syftet med kontakten är att utreda:

 • hur målen som organisationen har ställt framskrider,
 • om det är nödvändigt att bearbeta de tidigare målen eller ställa nya samt
 • om organisationen behöver något stöd för att komma vidare.

Syftet med uppföljningen är alltså inte att belasta organisationen med olika rapporteringskrav utan stöda organisationernas klimat- och miljöarbete.

Som klimatpartner får du

Klimatpartnerskapet är ett åtagande mellan den organisation som du representerar och staden, och avsikten är att det gagnar båda parter. Staden erbjuder klimatpartnerna följande kompensationer:

 • Symbolen för Borgå stads klimatpartner för organisationens bruk. Symbolen levereras separat och det finns en egen grafisk anvisning som ska följas när symbolen används..
  Läs mera: Grafisk anvisning för symbolen Borgå stads klimatpartner.
 • Synlighet på stadens webbplats och plattformar för sociala medier.
 • En utmärkelse som tilldelas årligen till en av stadens klimatpartner.
  Läs mera: Utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå.
 • Nätverket för klimatpartner och dess regelbundna möten och utbildningar för ökandet av medvetenheten.
 • Information om stadens kommande projekt och upphandlingar.
 • Utnyttjande av klimatpartner i marknadsdialogen.
 • Stöd och verktyg för utveckling av affärsverksamhet (utvecklingsbolaget Posintra).

Läs mera om temat

Staden strävar efter klimatneutralitet före 2030 och uppmuntrar invånarna och företagen till klimatsmarta lösningar. Den cirkulära ekonomin erbjuder företagen nya affärsmöjligheter och invånarna möjlighet att göra hållbara val. Bekanta dig med Borgås stadsstrategi!

Staden är i klimatarbetet både en möjliggörare och aktör. I stadens klimat- och miljöprogram har skrivits in en stor mängd åtgärder genom vilka målen i stadsstrategin främjas under åren 2024–2027.

Om alla människor i världen levde som finländarna, skulle vi behöva naturresurserna från fyra planeter. Webbplatsen Klimatsmart Borgå hjälper dig att göra klimat- och miljövänliga val i vardagen.

Vill du ha information om ansvarsfullt företagande? Utvecklingsbolaget Posintras kunnande finns gratis för dig och du får sakkunnigt stöd hos utvecklingsbolagets företagsrådgivning att leda ditt företag mot en grön framtid.