Hoppa till innehåll

Konsumtion och miljömedvetenhet

I klimat- och miljöprogrammet betyder konsumtion de råvaror som Borgå Kost- och städtjänster använder, det matavfall som uppstår i verksamheten samt stadens totala energi- och vattenförbrukning. Genom att öka miljömedvetenheten kan vi uppmuntra till klimatsmarta val.

 • Vi minskar egen konsumtion genom att utveckla skolmåltiderna för att minska matsvinnet.
 • Vi minskar mängden avfall som uppkommer i vår egna verksamhet samt vatten- och energiförbrukningen.
 • Vi ökar miljömedvetenheten genom satsningar på miljöfostran inom småbarnspedagogiken och grundskolorna samt genom att stadens personal utvecklas i klimat- och miljökompetens.
 • Utvecklingen av miljökompetensen fortsätter efter grundskolan som en del av yrkesstudierna och kompletteringen av den egna kompetensen samt medborgarinstitutets kursutbud.

Mål och åtgärder

Sektorn för växande och lärande

Vi inkluderar miljöfostran som en permanent del i skolornas verksamhet och undervisning.

 • Vi utarbetar en årsklocka för miljöfostran för årskurs 0–9 som en permanent del av den skolspecifika årsplanen och den kommunspecifika läroplanen.

Vi utvecklar vår egen personals klimat- och miljökompetens.

 • Serviceområdescheferna säkerställer sina egna närmaste chefers deltagande i utbildningar för att utveckla kompetensen.
 • Vi utvecklar vardagsfunktioner i vår dagliga verksamhetsmiljö (t.ex. belysning, skräp, måltider, passage).

Sektorn för koncerntjänster

Vi stärker klimat- och miljöprogrammets genomslagskraft som en del av budgetprocessen och personalens kompetens.

 • Vi utvärderar investeringar i deras planerings- och beredningsstadium ur perspektivet för såväl klimatet som miljön och cirkulär ekonomi, och i detta utnyttjar vi den för detta ändamål skapade utvärderingsramen.
 • Vi vidareutvecklar den utvärderingsrelaterade processen och beredningen av budgeten med beaktande av kommunsektorns nationella utveckling vad gäller utsläppsbudgeteringen.
 • Vi förklarar utvecklingen av Borgås utsläpp av växthusgaser på närmare nivå (t.ex. stadens webbplats).
 • Vi utvecklar personalens klimat- och miljökompetens i samarbete med sektorerna.

Borgå kost- och städtjänster

I upphandlingen av inhemska råvaror upprätthåller vi en andel om mer än 70 procent.

 • Vi lagar vegetarisk mat och utnyttjar närproducerade livsmedel ännu mer än i dag.
 • Vi upphandlar ekologisk mjölk som måltidsdryck till skolor och daghem. Vi upphandlar närproducerade råvaror alltid när de finns tillgängliga i det konkurrensutsatta produktutbudet.
 • Vi genomför i möjligaste mån upphandling av inhemsk fisk.

Vi minskar matsvinnet ytterligare. Mängden beräknat matsvinn per kund är lägre än förra året.

 • Vi fortsätter att sälja svinnmat till personalen och externa instanser.
 • Vi utvecklar skolmåltiderna i samarbete med sektorn för fostran och bildning.

Vi minskar mängden avfall samt vatten- och energiförbrukningen i vår egen verksamhet.

 • Vi uppdaterar kökens städplaner. Vi instruerar personalen att arbeta enligt de nya planerna.
 • Vi satsar på en minskning av vatten och energi i köken. Vi instruerar personalen att arbeta ekoeffektivt.
 • Vi utvecklar personalens kunskaper med anknytning till sorteringen av olika avfallskomponenter och ökar antalet avfallskärl för att effektivisera sorteringen.

Careeria

Vi minskar vårt koldioxidavtryck med 30 procent jämfört med 2022.

 • Vi minskar vårt koldioxidavtryck genom följande åtgärder: Vi minskar det totala antalet anskaffningar och gynnar tjänster och produkter som är återvunna eller tillverkade av återvunnet material. Vi gynnar vegetarisk mat och livsmedel som produceras nära samt minskar matsvinn. Vi minskar avfallsmängden. Vi rör oss mellan verksamhetsställen med eftertanke och utnyttjar möjligheten till multilokalt arbete.

Vi utvecklar personalens och elevernas kompetens med anknytning till klimat- och miljöfrågor.

 • Ökad kompetens i klimat- och ansvarsfrågor:
  Ansvarsfärdigheter i det egna yrket: Avläggande av examensdelen Verksamhet med ansvar för klimatet (15 kp). Vi ökar antalet avlagda kurser per år hos studerande med 30 procent före 2027.
 • Påvisning och bedömning av ansvarsfärdigheterna har antecknats i OAT (planen för bedömningen av kunnande) i alla examina. Kompeten-sen påvisas på arbetsplatsen.
 • Främjande av personalens framtidsfärdigheter, hållbara val och koldioxidmedvetenhet samt ändring av verksamhetssätten. Utbildningar i kompetens i klimat- och ansvarsfrågor ordnas för hela personalen.