Hoppa till innehåll

Samhällsstruktur och rörlighet

Genom att bygga våra samhällen och möjliggöra hållbar mobilitet kan vi både mildra klimatförändringen och anpassa oss till dess effekter. Samtidigt bygger vi Borgå till den mest populära staden att bo i, som tar hänsyn till klimat och miljö och som också är den bästa för sina invånare i deras vardag.

 • Vi har redan en längre tid främjat en energieffektiv stadsstruktur och möjliggjort olika former av hållbara färdsätt.
 • Vi fortsätter det långsiktiga arbetet genom att utnyttja den befintliga infrastrukturen och genomföra resurssmart planläggning.
 • Vi ökar andelen träbyggandet ytterligare, och utöver det granskar vi också den lokala energiproduktion och förutsättningarna för den i planläggningen.
 • För att främja hållbara färdsätt utvecklar vi ett konkurrenskraftigt och attraktivt kollektivtrafiksystem och beaktar olika trafikformer för hållbara färdsätt för att stöda kollektivtrafiken.

Mål och åtgärder

Sektorn för stadsutvecklingen

Vi stävjar klimatförändringen som en del av planeringen av markanvändningen. Vi styr samhällsstrukturen genom planläggning så att den blir enhetlig. Minst 80 procent av nya egnahemshus ligger i detaljplaneområden.

 • Vi utnyttjar den befintliga infrastrukturen och genomför resurssmart planläggning.
 • I planläggningen skapar vi flexibla användningsändamål och uppmuntrar till renoveringar.
 • Vi ökar träbyggandets andel ytterligare med hjälp av planläggningen.
 • I planläggningen granskar vi den lokala energiproduktionen och dess förutsättningar (t.ex. sol, jordvärme, spillvärme).

Vi planerar och förbättrar kollektivtrafiksystemet som ett konkurrenskraftigt och attraktivt resesätt. Kollektivtrafiken skapar ett förmånligt och lättanvänt resesätt som en del av Borgåbornas vardag.

 • Vi främjar invånarnas och elevernas miljövänliga resesätt som en del av planeringen av närmiljön (t.ex. infrastrukturen för lätt trafik).
 • I planeringen av markanvändningen främjar vi kollektivtrafikens förutsättningar (t.ex. befolkningens placering, utrymmesreservationer på gator och rutter).
 • Vi förenhetligar resekedjor så att de blir smidigare också med tanke på huvudstadsregionen och närområden, och vi förbättrar betalningsalternativen.
 • Vi utvecklar stadens interna infrastruktur för hållplatser i gatumiljön och skapar ett attraktivt kollektivtrafikvarumärke för Borgå.
 • Vi efterlever direktivet för rena fordon (el, förnybar diesel, natur-/biogas, väte).
 • Vi integrerar beställningstrafiken som en del av lokaltrafiken.
 • Vi utvecklar transporten av cyklar i lokaltrafiken för att förena olika resesätt och främja mikrorörelse.
 • Vi efterlever direktivet för rena fordon (el, förnybar diesel, natur-/biogas, väte) och främjar användningen av rena bränslen.
 • I planeringen av lokaltrafiken bereder vi oss på genomförandet av Östbanan.

Vi stävjar klimatförändringen och anpassar oss till den som en del av markförvärvet och -överlåtelsen samt planeringen av markanvändningen.

 • Vi skapar förutsättningar för den lätta trafikens olika resesätt för att stödja kollektivtrafiken och förbättra verksamhetsförutsättningarna för den lätta trafiken.
 • Vi planerar och bygger dagvattenvägar mångsidigt (t.ex. ekologiska korridorer, absorptions- och fördröjningsområden, förbättring av kvaliteten på dagvattnet i översvämningsängs- och skogsområden, vindskyddszoner, motionskorridorer som rutter).
 • Vi utvecklar vår kompetens gällande rollen för träden i staden och möjligheterna som de skapar (t.ex. vindskydd, skugga, luftfilter).

Vi minskar utsläpp från arbetsmaskiner, den tunga trafiken och fordonstrafiken.

 • Vi anskaffar materiel som inte drivs med fossilt bränsle (väte, syntetiska bränslen) och annan apparatur (inkl. cyklar, leasingbilar, eget materiel, leasing, entreprenader). Dessutom använder vi materiel som lämpar sig för föränderliga förhållanden (till exempel behovet av eget materiel i specialarbeten (anpassningsbarhet), grundläggande materiel från entreprenörer).
 • Vi minskar antalet transporter med timlön och i entreprenadform.
 • Vi börjar återigen använda bilar för gemensamt bruk.
 • Vi tar i bruk elcyklar i utförandet av arbetsuppgifterna.
 • Vi minskar antalet onödiga transporter med metoderna för PIMA-iståndsättning samt genom att planlägga utrymme för slutdeponin.