Hoppa till innehåll

Att ta en oljecistern ur bruk

En underjordisk olje-, bränsle- eller kemikaliecistern som har tagits ur bruk ska rengöras och lyftas upp. Cisternen behöver inte lyftas upp ifall den har före den 29 augusti 2012 konstaterats vara oskadad och den har tömts och rengjorts på ett lämpligt sätt samt fyllts med sand eller någon annan godtagbar substans. Cisterners påfyllnings- och luftrör ska emellertid alltid avlägsnas.

Service och besiktning av oljecisterner får endast göras av godkända företag. I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) register hittar du sådana företag som har rätt att installera och utföra service på gas- och oljeeldningsaggregat eller besikta oljecisterner.

Lämna intyget över rengöringen och avlägsnandet av cisternen till Borgå stads miljövårdsmyndighet och Östra Nylands räddningsverk.

Att lämna en oljecistern som tagits ur bruk i jorden

I enskilda fall kan miljövårdsmyndigheten bevilja ett undantag från skyldigheten att avlägsna cisternen ifall avlägsnandet är tekniskt sett väldigt svårt eller om det orsakar orimliga skador på annan egendom. För behandlingen av undantagsansökan behöver du en värdering från en utomstående expert av den tekniska svårigheten av avlägsnandet eller av den orimliga skadan som det orsakar. Undantag kan inte göras om cisternen i jorden kan orsaka förorening av miljön.

Gör ansökan i fri form till Borgå stads miljövårdsmyndighet. Bifoga i ansökan:

  • dina kontaktuppgifter
  • lägeskarta för objektet
  • besiktningsprotokoll för cisternen
  • utlåtande av en utomstående expert

Miljövårdsmyndigheten fattar ett separat beslut om undantaget. För undantagsbeslutet tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att ta bort och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. Mer information om att ansöka om statsunderstödet finns på NTM-centralens webbplats.