Hoppa till innehåll

Miljötillstånd

För en verksamhet som medför risk för förorening av miljön krävs ett miljötillstånd. Miljöskyddslagen reglerar verksamheter som förutsätter ett miljötillstånd. Beroende på projektets omfattning beviljas miljötillståndet av antingen Regionförvaltningsverket i Södra Finland eller Borgå stads byggnads- och miljönämnd.

Du kan ansöka om miljötillstånd med blanketter som finns på webbplatsen Miljo.fi. På webbplatsen finns även anvisningar för ifyllande. Den som utarbetar ansökan ska ha tillräcklig sakkunskap. Det är också möjligt att använda en utomstående expert för att utarbeta ansökan.

Behandlingstiden hos en kommunal myndighet för miljötillstånd varierar från flera månader till ungefär ett år. En miljötillståndspliktig anläggning får inte inleda verksamheten utan ett giltigt miljötillstånd. Miljötillstånd krävs också om det sker ändringar i verksamheten, exempelvis en väsentlig utvidgning.

För att kunna inleda verksamheten vid önskad tidpunkt ska man kontakta tillståndsmyndigheten i god tid och reservera tillräckligt med tid för tillståndsprocessen. Behandlingen av tillståndsansökan blir snabbare om ansökan jämte bilagorna är tydliga och så fullständiga som möjligt samt genom att man överlägger med tillståndsmyndigheten på förhand.

För behandling av ansökan tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Gemensam behandling av ansökan om marktäktstillstånd och ansökan om miljötillstånd

En ansökan om marktäktstillstånd och en ansökan om miljötillstånd som avser samma projekt behandlas samtidigt och avgörs genom samma beslut. I behandlingen följs miljöskyddslagen. Du kan ansöka om ett gemensamt tillstånd med en ansökan.

Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

Om du ansöker om ett miljö- eller marktäktstillstånd hos miljövårdsmyndigheten och om ditt projekt förutsätter flera miljörelaterade tillstånd, kan du be om samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden av tillståndshandläggaren.