Hoppa till innehåll

Hamnar

Hamninnehavarens skyldighet att göra en anmälan till datasystemet för miljövårdsinformation föreskrivs i miljöskyddslagen för sjöfarten. Ifall hamnen inte behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet ska hamnen anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation. Om hamnen behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet, ska en avfallshanteringsplan bifogas till miljötillståndsansökan.

Anmälan om ny hamnverksamhet ska göras i god tid innan verksamheten inleds. Hamninnehavaren inkluderar avfallshanteringsplanen i anmälan. I avfallshanteringsplanen beskrivs hur avfallshantering för avfall från fartyg, dvs. fartygsavfall, kommer att ordnas i hamnen.

Skyldigheten att utarbeta en avfallshanteringsplan för hamn gäller även småbåtshamnar. Avfallshanteringsplanen för hamnen ska justeras minst vart tredje år. Ändringar i avfallshanteringsplanen ska också anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation.

Anmälan om hamnen till datasystemet för miljövårdsinformation görs med en blankett som jämte anvisningarna för ifyllande finns på webbplatsen Miljo.fi. Anmälningsblanketten för en hamn som är belägen i Borgå ska lämnas in i två likalydande, ifyllda och undertecknade exemplar till NTM-centralen i Nyland.

Småbåtshamnar

Vad gäller småbåtshamnar, ska anmälan och avfallshanteringsplanen lämnas in till Borgå stads miljövårdsmyndighet för registrering.

För behandling av anmälan och registrering av småbåtshamnen och dess avfallshanteringsplan tas en avgift enligt gällande taxa ut.