Hoppa till innehåll

DP 563 Kokon idrottscentrum

Utkast till påseende 26.6 – 25.8.2023.

Utkastskedet

Planeringsområdet omfattar de mest centrala delarna av Kokon idrottscentrum. Man undersöker idrottscentrumets förhållande till utrymmen utomhus, trafik- och parkeringsarrangemang samt beredskap för att eventuellt bygga ut. Målet är att genomföra innehållet av det första genomförandeskedet enligt stadsfullmäktiges riktlinjer från 30.3.2022. Det avgränsade området innehåller endast de delar av idrottscentrumet som är väsentliga för utvecklingen i det första skedet, eftersom detaljplanen utanför detta planområde fortfarande är gällande och genomförbar i många hänseenden.


Utkastet till detaljplan och det övriga materialet hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- ochbyggförordningen 28.6–25.8.2023 på stadens webbplats www.borga.fi samt i servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, tfn 020 692 250.


Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter kan sändas eller lämnas skriftligt till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan (PB 23, 06101 Borgå eller kirjaamo@porvoo.fi) senast 25.8.2023 före kl. 15.00. Märk kuvertet eller meddelandefältet med “DP 563, Kokon idrottscentrum”.

Bakgrunden till projektet