Hoppa till innehåll

Energieffektiva fastigheter

Energibesparing i stadens fastigheter

Borgå stad har förbundit sig till avtal om energieffektivitet inom kommunsektorn (KETS). I stadens lokaler eftersträvas en energibesparing på 7,5 % år 2025 jämfört med 2015.

För att uppnå detta mål är energieffektivitet i centrum för allt som rör stadens byggnader.

Exempel:

  • Uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin asennetaan aurinkopaneelit. Lisäksi aurinkopaneeleja asennetaan mahdollisuuksien mukaan 2–3 vanhaan rakennukseen vuosittain.
  • Solpaneler installeras på nybyggnads- och renoveringsobjekt. Dessutom installeras solpaneler om möjligt i 2–3 gamla byggnader varje år.
  • Fjärrvärme används i fastigheter som är inom fjärrvärmenätets område. Energin producerad av Borgå Energi är nästan helt förnybar.
  • På andra ställen används jordvärme, om det inte är frågan om ett grundvattenområde, och luft-vattenvärmepumpar.
  • Hustekniska lösningar (belysning, ventilation, uppvärmning) genomförs så energieffektivt som möjligt. I äldre fastigheter ersätts systemen med mer energieffektiva alternativ.
  • Mångsidigheten och användningsgraden av lokalerna förbättras.
  • Staden avstår från icke användbara fastigheter antingen genom rivning eller försäljning.

Forskningsprojekt om energiförbrukning

Canemure är ett forskningsprojekt som koordineras av Finlands miljöcentral. Delprojektet i Borgå söker de bästa metoderna att spara energi och producera förnybar energi. Nya värme- och elsystem installeras i byggnader som undersöks och följs upp digitalt. De bästa lösningarna installeras i fortsättningen också i andra byggnader.

Intelligent värmestyrning och utnyttjande av spillvärmen

I Borgå togs det vid årsskiftet 2020–21 ett intelligent värmestyrningssystem i bruk i sammanlagt 17 offentliga fastigheter: skolor, daghem, huvudbiblioteket och räddningsstationen. En artificiell intelligens som lär sig styr uppvärmningen av byggnader i realtid och håller förhållandena inomhus jämna. Styrningen baserar sig bl.a. på väderprognoser och byggnadens och användarnas termodynamik.

Målet är att erbjuda dem som vistas i byggnader behagligt jämna förhållanden inomhus, spara i energiförbrukningen och att minska utsläpp av växthusgaser. Också produktionen av fjärrvärme gynnas också av den intelligenta styrningen: en jämnare värmebelastning som kan förutses väl minskar också behovet av kraftverkens toppeffekt och ger mindre utsläpp. I de fastigheter som har undersökts under 2021, har fjärrvärmeförbrukningen minskat med cirka 10 % i medeltal jämfört med tidigare förbrukning.

I Keskuskoulu har man också startat ett energiprojekt där man undersöker en ny fjärrvärmelösning. I fortsättningen används energin som fjärrvärmens lågtemperatur returvatten innehåller, för fastighetens uppvärmning. Detta gör det möjligt att använda dubbelriktad fjärrvärme och utnyttja spillvärmen.

Målet är att den nya fjärrvärmelösningen och det intelligenta, förutseende reglersystemet avsevärt minskar energiförbrukningen och håller samtidigt byggnadens förhållanden inomhus jämna. Systemet togs i bruk under hösten 2021 och under första uppvärmningssäsongen minskade energiförbrukningen med cirka 40 % jämfört med tidigare förbrukning.

Kommuninvånarna uppmuntras göra insatser för klimatet

Slutanvändarnas, i första skedet skolelevernas, medvetenhet om energiförbrukningen ökas bl.a. genom att göra energiförbrukningen synlig. Den första piloten är Eklöfska skolan där skolans el-, värme- och vattenförbrukning samt elen som solpanelerna producerar visas i realtid på skolans SmartSign-inforuta. Utifrån erfarenheter som pilotobjektet ger kommer information om energiförbrukningen att i fortsättningen också ges i andra skolor och stadens fastigheter. Information kring förnybara energins produktion samt energiförbrukningen, hoppas vi att kan inspirera och uppmuntra kommuninvånarna till att använda energi så hållbart som möjligt i den egna vardagen.

Canemure – Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap

Canemure- Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap- projektet bidrar till praktiska åtgärder för att begränsa klimatförändringen. I projektet deltar 22 aktörer: kommuner och kommunala organisationer, forskningsinstitut och företag.

Forskningsprojektet fortsätter till slutet av 2023 och målet är att utnyttja de bästa resultaten i stadens andra fastigheter. Borgå har i sin stadsstrategi åtagit sig att främja fastigheternas livscykeleffektivitet och egen produktion av förnybar energi.

Canemure-projektet (LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FIN) har erhållit finansiering från Europeiska unionens LIFE-program. Innehållet på denna webbplats representerar endast Canemure-projektets perspektiv och EASME/EU:s kommission ansvarar inte för eventuell användning av informationen på projektets webbplats.