Hoppa till innehåll

Skolskjutsar

Grundskoleelevers skolskjutsansökan görs elektroniskt via elevadministrationsprogrammet Wilma och mellanfliken ”ansökningar och beslut”.

I § 32 i lagen om grundläggande utbildnings har stadgats vilka skyldigheter staden har beträffande skolskjutsar.

Bildningsnämnden har fastställt Borgå stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Den primära skolskjutsformen för elever inom den grundläggande utbildningen är kostnadsersättning i form av Matkahuoltos busskort.

Beviljande av skolskjuts förutsätter att eleven går i en av utbildningsanordnaren anvisad förskola eller grundskola (närskola).

Elevens dagliga skolresa får med väntetider inberäknade ta högst 2,5 timmar i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år får skolresan ta högst 3 timmar i anspråk. Skjutsen behöver inte ordnas för hela skolvägen.

Man utgår från att eleverna använder hållplatser längs körrutten. Om självriskavståndet på 3 km eller den längsta tillåtna skolvägen i tid överskrids, ordnas tilläggsskjuts en del av vägen.

Ansökan om skolskjuts

Grundskoleelevers skolskjutsansökan görs elektroniskt via elevadministrationsprogrammet Wilma och mellanfliken ”ansökningar och beslut”.

Ansökan om skolskjuts på basis av lång skolväg

  • Skolvägen för en elev i förskoleundervisning är längre än 3 kilometer
  • Skolvägen för en grundskoleelev i årskurs 1-2 till den närskola staden anvisat är längre än 3 kilometer
  • Skolvägen för en elev i grundskolans årskurs 3-9 till den närskola staden anvisat är längre än 5 kilometer.

Ansökan om skolskjuts på grund av alltför svår eller ansträngande skolväg

  • För att bedöma om vägen är alltför svår eller ansträngande för eleven ska vårdnadshavaren skaffa ett utlåtande av en sakkunnig där skolskjuts antingen med kollektivtrafikbuss eller med beställningstrafik rekommenderas. Utlåtandet skickas till bildningsväsendet.
  • Om en elev på grund av ett olycksfall behöver skolskjuts för en vis tid på basis av ett läkarutlåtande, ansöker man om skolskjuts med ansökningsblankett för en elev i förskolan och via Wilma för en grundskoleelev. Intyget inlämnas till bildningsväsendet.

Ansökan om skolskjuts på grund av farlig skolväg

De av bildningsnämnden fastställda farligklassificerade vägavsnitten finns uppräknade i principerna för skolskjuts och de är också utmärkta på en digital karta.

Skolskjuts till förskoleundervisning

Förskoleelevers primära skolskjutsform är ersättning för ledsagande som utbetalas till vårdnadshavaren. För elever i förskoleundervisning ansöker man om skolskjuts genom att fylla i nedanstående ansökningsblankett.