Gå till innehåll

Borgå Gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Borgå. Det grundades i Viborg år 1641 och hette då Viborgs gymnasium. Gymnasiet flyttades år 1723 till Borgå och har varit i den nuvarande skolbyggnaden från år 1850.

Epost: förnamn.efternamn@porvoo.fi

Kontakta oss

Administration

Monica Johansson

rektor, Borgå Gymnasium

Ingela Peltonen

Skolsekreterare

Gamla biblioteket
bibliotekarie: Stefan Hagman, stefan.hagman@edu.porvoo.fi

Biträdande rektor
Anna-Lena Juslin, anna-lena.juslin@edu.porvoo.fi

Studiehandledare
Marie-Louise Krüger-Forslund, 040 4899794, marie-louise.kruger-forslund@edu.porvoo.fi

Studiehandledare (åk 1)
Saba Holm, 040 1319166, saba.holm@edu.porvoo.fi

Speciallärare
Cecilia Holmberg, 040 1685588, cecilia.holmberg@edu.porvoo.fi

Kostservice 040 4899540

Lärarkår

Backman Gunilla, engelska, tyska, grupphandledare 21E
Blauberg Rolf, modersmål
Blomqvist Johnny, matematik, fysik, grupphandledare 20C
Borg Mia, kemi, matematik, grupphandledare 20A
Danielsson Rolf, musik
Gussander Nina, tjänstledig
Hagman Stefan, historia, samhällslära, grupphandledare 19C
Hagman Terése, historia
Holm Saba, studiehandledare
Holmberg Cecilia, speciallärare, grupphandledare 18
Holmström Daniel, psykologi
Juslin Anna-Lena, fysik, matematik, biträdande rektor, grupphandl. 21A
Karlsson Fredrik, religion, historia, samhällslära, filosofi, grupphandledare 21B
Ketola Tuula, tjänstledig
Krüger-Forslund Marie-Louise, studiehandledare, grupphandledare kombistud.
López-Strömberg Leopoldo, matematik, fysik, grupphandledare 19A
Lähderanta Esteri, finska, grupphandledare 21D
Marie Pascal, franska
Nordman Clara, religion, psykologi, filosofi, tj.ledig p.1, grupphandledare 19D
Nyman Tom, finska, grupphandledare 20B
Rasinperä Heli, matematik, kemi, biologi, hälsokunskap, grupphandledare 20D
Sundström Jesse, gymnastik
Vikström Krister, bildkonst
von Etter Antonia, modersmål
Wackström Jenna, modersmål, skolbibliotekarie, grupphandl. 21C
Westermark Diana, engelska, modersmål
Östman Torolf, biologi, geografi grupphandledare 19B

Studerandevårdspersonal

Hälsovårdare
Ingela Metsä, 040 5943484, telefontid skoldagar kl. 12-13, även kontakt via Wilma
Mottagning tisdagar och torsdagar kl. 8 – 16

Skolkurator
Maria Malmsten, 040 489964, även kontakt via Wilma
Mottagning tisdag och torsdag kl. 8-16 eller enligt överenskommelse även andra tider

Skolpsykolog
Emilia Ek, 040 3547287, även kontakt via Wilma
I tjänst onsdag, torsdag, fredag

Studievardag

Studievardag

Arbetstider

Lektion 1 kl. 8.15-9.30
Lektion 2 kl. 9.45-11.00
Lektion 3a kl. 11.10-12.55 matrast: 11.55-12.25 (tillämpas inte period 1)
Lektion 3b kl. 11.35-12.50 matrast: 11.00-11.35 (tillämpas inte period 1)
Lektion 4 kl. 13.10-14.25 tisdag: SAMLING/GHL-timme: 13.00-13.20, lektion 13.25-14.50
Lektion 5 kl. 14.40-15.55 onsdagar

Perioder och provveckor

Period 1: 11.8.2021-1.10.2021
Provvecka: 22.9-1.10

Period 2: 4.10.2021-30.11.2021
Provvecka: 19.11-30.11

Period 3: 1.12.2021-9.2.2022
Provvecka: 31.1.-9.2

Period 4: 10.2.2022-8.4.2022
Provvecka: 30.3-8.4

Period 5: 11.4.2022- 4.6.2022
Provvecka: 24.5-3.6

Datum för omtagning och tentamen

 • Period 1, deadline för anmälan till omtagningsprov fredag 20.8.21 Omtagning/tent : torsdag 26.8.21
 • Period 2, deadline för anmälan till omtagningsprov måndag 11.10.21 omtagning 1: torsdag 14.10.21 + tentamen
 • Period 2, deadline för anmälan till omtagningsprov torsdag 14.10.21 omtagning 2: torsdag 28.10.21
 • Period 3, deadline för anmälan till omtagningsprov fredag 3.12.21 omtagning 1: torsdag 9.12.21 (höjning av godkänt vitsord från period 5/1/2) + tentamen
 • Period 3, deadline för anmälan till omtagningsprov torsdag 9.12.21 omtagning 2: 16.12.21
 • Period 4, deadline för anmälan till omtagningsprov måndag 14.2.22 omtagning 1: torsdag 17.2.22 + tentamen
 • Period 4, deadline för anmälan till omtagningsprov torsdag 17.2.22 omtagning 2: torsdag 3.3.22
 • Period 5, deadline för anmälan till omtagningsprov torsdag 14.4.22 omtagning 1: to 21.4.22 (höjning av godkänt vitsord från period 3/4) + tentamen
 • Period 5, deadline för anmälan till omtagningsprov torsdag 21.4.22 omtagning 2: to 28.4.22
 • Juni måndag 6.6.22 omtagning/tentamen 9.6.22 kl. 9.00

Anmälan till omtagningsprov 1 och 2 görs direkt till respektive lärare inom utsatt tid via Wilma. Anmälan till tentamen görs som tidigare på grön blankett, som lämnas till ämnesläraren.

OBS! Anmälning till omtagning av godkända kursvitsord bör ske MINST 1 månad innan kursprovet!

Skilda tentamenstillfällen för abiturienter:
torsdag 7.4.22 kl. 9.00
torsdag 21.4.22 kl. 14.30
torsdag 28.4.22 kl. 14.30

Kursbokslista

Kursbokslista för åk 2,3 (4). Listan är uppdaterad för period 3 (1.12.2021 – 9.2.2022)
Ifall du skaffar en använd bok måste du stryka/lacka över ev. ifyllda svar.

Nya studerande i åk 1 som har utvidgad läroplikt får sina läromedel kostnadsfritt från skolan. OBS! Studerande som läser enligt gammal läroplan GLP2016, men går kurser med åk 1, hittar kursernas läromedel på läromedelsförteckningen för den nya läroplanen GLP2021. De läromedel som används finns här:

Temastudier

Temastudierna kombinerar olika vetenskapsområden. Det centrala är att studierna erbjuder de studerande möjligheter att kombinera och tillämpa kunskaper och färdigheter från flera olika läroämnen.

TS 1 Tvärvetenskapligt tänkande

Kursens mål är att erbjuda möjligheter att vidareutveckla ett mångsidigt och ämnesövergripande tänkande. Den studerande ska lära sig att se samband mellan olika vetenskapsområden och konstarter och vidareutveckla sitt kritiska och kreativa tänkande både självständigt och i samarbete med andra. Det centrala innehållet i kursen ska väljas från minst två olika läroämnen/temaområden.

TS 2 Undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt

Målet för denna kurs i informations- och kommunikationsteknologi är att den studerande självständigt eller i samarbete med andra planerar, genomför och presenterar ett projekt, en undersökning, uppfinning el.dyl. Den studerande ska samtidigt utveckla sin digitala kompetens. Det centrala innehållet i kursen ska väljas från minst två olika läroämnen/temaområden.

TS 3 Vardagskompetens/Läroplan 2016 och 2021

Denna kurs ska behandla frivilligverksamhet, arbetsliv, trafikfostran eller internationell verksamhet. Målet är att de studerande ska kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska arbetsuppgifter och situationer. Kunskap som inhämtats på annat håll och som motsvarar kursens mål och innehåll kan helt eller delvis räknas till godo. En gymnasiekurs består av 38 lektioner (à 45 min). Du kan maximalt få en kurs inskriven som vardagskompetens TS!

Temaområde/Prestation/Frivilligverksamhet:

 • Röda korsets väntjänst ½-1
 • CISV-ledare ½-1
 • 4H-ledare ½-1
 • Scoutledare (ledaregenskap) ½-1
 • Borgåbygdens Lucia ½-1

Arbetsliv:

 • Hygienpass (kurs och tent) 1/2
 • Första hjälp (16h) ½
 • IT-stödperson under ett läsår ½
  Kulturkarnevalen 1/2

Trafikfostran:

 • Körkort 1
 • Skärgårdsnavigation (inkl. examen) 1
 • Kustnavigation (inkl. examen) 1

Internationell verksamhet:

 • Flyktingverksamhet ½-1
 • CISV-läger utomlands ½-1

Studera på egen hand

Ifall du funderar på att avlägga kurser på egen hand, bör du kontakta ifrågavarande ämneslärare. Ämnesläraren bedömer vilka kurser som kan avläggas genom självständigt arbete. Hen avgör även om du har möjligheter och förutsättningar att avlägga kursen på egen hand samt på vilket sätt kursen kan avläggas.

Förutom tentamen kan du uppmanas skriva uppsatser, göra inlämningsuppgifter eller även avlägga muntliga framföranden i anslutning till kursen.

Avläggandet av självständiga studier sker enligt överenskommelse med ämnesläraren ifråga genom att senast 2 veckor innan perioden som kursen går i, inleda planeringen av ditt självständiga arbete. Du gör då upp ett tentamenskontrakt med ämnesläraren och först efter det kan du börja arbeta på egen hand.

Obs! Det finns många kurser som p.g.a. av kursens uppläggning inte går att tentera. En kurs kan avläggas självständigt bara en gång. Tenterade kurser bör vara godkända för att de ska räknas som en prestation!

Anmälan till tentamen sker skriftligt på utsatt tid, i allmännhet en vecka innan dagen för omtagningsprov 1. Efter att ämnesläraren undertecknat tentamensanmälan (gröna lappen), lämnas den in till kansliet och godkänns av rektorn. Rektorn beviljar tentamensrätten och ämnesläraren sköter din tentamen.

Du tenterar endast på de allmänna tentamensdagar, s.k. provomtagningsdagar (omtagning1) efter varje period.
Rektorn har rätt att bevilja undantag p.g.a. av mycket vägande skäl.

Bedömning

Bedömning av en ämneslärokurs

Varje kurs bedöms av läraren i ämnet. Kursen bedöms när den studerande har slutfört den. Kursbedömningen ska vara mångsidig och kan även ta fasta på den studerandes inställning till ämnet samt hens framsteg. Även den studerandes eget omdöme kan beaktas. Bedömningsgrunderna för varje enskilt ämne finns beskrivna i läroplanen.

Vid kursbedömningen beaktas följande:

 • eventuella prov
 • timkunskap
 • aktivitet
 • projekt- och grupparbeten

Godkända kurser bedöms med vitsorden 5-10. Underkända kurser bedöms med vitsordet 4, provet får tas om vid de allmänna omtagningstillfällena. Obligatoriska och riksomfattande fördjupade kurser bedöms alltid med siffervitsord. Skolvisa fördjupade eller tillämpade kurser bedöms med siffervitsord eller med godkänd/underkänd. OBS! Dessa kurser bör vara godkända för att räknas som prestationer.

Slutvitsord i ett ämne ges av vederbörande lärare i ämnet efter att den studerande genomgått alla till lärokursen hörande kurser. Minst 2/3 av kurserna inom ett ämne bör vara godkända för att studeranden ska få slutvitsord.

Kurser lämnas obedömda ifall en studerande utan giltig orsak varit frånvarande från lektioner eller på annat sätt försummat sina studier. Då bör kursen tas på nytt. Ett X antecknas på betyget och ger ingen kursprestation.

Försättningshinder

Om du får i två på varandra följande kurser vitsordet 4 får du fortsättningshinder. Du kan först fortsätta dina studier i ämnet då du lyckats höja det ena av de underkända vitsorden genom omtagningsförhör eller genom att gå om kursen.

I övriga ämnen kan du studera i normal ordning. Då det kan dröja innan någon av de ifrågavarande underkända kurserna återkommer som kurs, är det klokt att avlägga kurser i andra ämnen medan man väntar på att en ny kurs ordnas.

Obedömda kurser (D,X)

Om en kurs bedömts med ett D (=deltagit) innebär det antingen att det finns oinlämnade uppgifter eller att studeranden inte deltagit i kursprov/förhör.
Under kursavslutningsdagen avtalar ämnesläraren och studeranden om när och hur komplettering eller prov görs:

 • Missade prov och förhör tas i första hand om på den första omtagningsdagen i början av följande period. Om två eller flera prov ska tas om används båda omtagningsdagarna i början av följande period.
 • Ämnesläraren avgör när kompletteringsuppgifterna senast ska lämnas in. Komplettering av uppgifter ska vara gjord allra senast vid datum för den andra omtagningsdagen i början av följande period.

Om planen fullföljts blir kursen godkänd men om planen inte fullföljts inom tidsramen avbryts kursen (D: et byts till ett X = avbruten kurs). Kursen måste avläggas på nytt. Undantag: Ett D i gymnastik kurs 1 (GY 1) ska kompletteras senast inom ett år från kursens slut. Om inte det här lyckas sätts studeranden in i en annan gymnastikkurs (t.ex. GY 3) under följande läsår.

Omtagning

Du har en gång möjlighet att höja ett underkänt kursvitsord genom ett omtagningsprov. I början av följande period ordnas två omtagningar. Omtagning nr 1 är tänkt för dem som inte deltagit i kursprovet p.g.a. sjukdom eller beviljad ledighet. Även tentamina skrivs denna dag.

Omtagning nr 2 gäller dem som fått ett underkänt kursvitsord. Deltagande i detta provtillfälle ska föregås av handledning av resp. lärare. Om du inte lyckas få godkänt i kursen genom omtagningsprovet är du tvungen att gå om kursen.

Ifall du varit sjuk och missat två prov kan du använda dig av de båda omtagningsgångerna. Datum för omtagningar av underkända prov hittar du i händelsekalendern.

Höjning av kursvitsord

Ifall du har fått ett godkänt vitsord i en kurs har du möjlighet att höja ditt godkända vitsord genom ett omtagningsprov. Mera information får du av respektive ämneslärare. Det finns två höjningsgånger/läsår: i december får du höja kursvitsord som du fått i period 5, 1 och 2. I april får du höja vitsord från perioderna 3 och 4. Datum för höjning av ett godkänt prov hittar du i händelsekalendern (omtagning 1).

Så här gör du:
Fyll i den gröna blanketten (finns i en hylla bredvid studerandes kopieringsmaskin eller ladda ner den från denna sida) och lägg den i respektive ämneslärares postfack eller be ämnesläraren direkt om underskrift. Anmäl dig till omtagningsprov senast två dagar innan provdag.

Plagiat

Alla arbeten ska vara egenhändigt skrivna. Om det finns plagiat (direkt avskrift av annans text) i arbetet och/eller om arbetet innehåller citat/hela meningar utan hänvisning till någon källa, underkänns arbetet.

Den som fuskat får en skriftlig varning. Ifall arbetet utgör en betydande del av kursen kan kursen avbrytas.

Plagiering och källkritik tas upp i kursen Studiehandledning 1.

Provsituation

Vid kursprov, omtagningsprov och tentamina samlas alla mobiltelefoner in, om inte läraren bestämmer annorlunda. Endast det som behövs till provet, d.v.s. dator vid elektroniska prov, provpapper, konceptpapper, skrivdon, räknemaskin får hållas framme på pulpeterna.
För de elektroniska proven behövs alltid den egna datorn, strömkabel och hörlurar!

Vid en tillfällig försovning har studerande rätt att komma till provet senast till kl. 10.30, men måste ändå avsluta provet ca. kl. 12.

Vid medvetet fusk räknas kursen som avbruten. Kursen bör därefter gås om. Den som fuskat tilldelas en skriftlig varning.

Frånvaro från skolarbetet

Anmälan om akut sjukdom (och akut läkartid) under normala skolveckor (inte provveckor):

Vårdnadshavaren kan göra anmälan i lektionsanteckningarna i Wilma, antingen dagen före eller senast kl. 12.00 den aktuella dagen
ELLER ringa till skolans kansli, tel. 0400-847778 (telefonsvarare finns)

Om du insjuknar under skoldagen ska du anmäla dig sjuk till en lärare i lärarrummet. Sjukdom under provvecka bestyrks med intyg av skolhälsovårdare eller läkare och ger rätt att göra om prov

Ansökan om övrig ledighet:

All övrig frånvaro skall ansökas om i god tid (senast två dagar före) genom att fylla i ansökningsblanketten på Wilma (under fliken Ansökningar och beslut).

Den totala frånvaron per kurs är begränsad till 3 lektioner (undantag långvarig sjukdom). Under coronatiden gäller undantaget också väntan på svar från coronatest och obligatorisk isolering eller karantän (testat positivt eller utsatts för smitta).

För privat ledighet (t.ex. resor) beviljas högst fem skoldagar under läsåret (ansökan i mycket god tid). Privat ledighet (t.ex. för semesterresa) under provvecka beviljas inte och ger inte rätt till omtagning av prov.

Myndiga studerande har rätt att själva ansöka om ledighet men måste alltid bestyrka sin frånvaro med ett intyg. Vårdnadshavaren kan fortsättningsvis göra frånvaroansökan, vilket inte kräver intyg.Närvaroskyldighet

I gymnasiet har vi närvaroskyldighet. Enligt gymnasielagens 30 § är en studerande skyldig att närvara vid alla lektioner och alla andra evenemang som arrangeras i skolan.

Gymnasieförordningen ger rektor och grupphandledarna rätt att bevilja ledighet från skolarbetet. Skolans regler för frånvaro tillämpas.

Allmänna frånvaroregler

En frånvaroansökan lämnas alltid in i god tid så att grupphandledaren eller rektor hinner behandla den. En frånvaroanhållan för 1-3 dagar riktas till grupphandledaren, medan anhållan om längre frånvaro skickas till rektor.

Den studerande ska alltid på förhand (allra senast två dagar innan) anhålla om att få vara borta från skolan under skoldagen. Antalet total frånvaro per kurs begränsas till 3 lektioner.
Grupphandledaren eller rektor kan bevilja ledighet av vägande orsaker, t.ex. läkarbesök, deltagande i familjefester, deltagande i idrottstävlingar/träningsläger, körprov/halkbanekörning, uppbåd eller studier utomlands. För körlektioner i bilskolan eller arbete beviljas inte ledighet.

Om man p.g.a. långvarig sjukdom eller av annan vägande orsak varit frånvarande mer än 3 lektioner kan rektorn, i samråd med ämnesläraren, bevilja dispens (t.ex. genom att ge kompenserande arbetsuppgifter). Vid sjukdom skall vårdnadshavare/förälder kontakta skolan och anmälan görs separat för varje dag.Långvarig sjukdom bör bestyrkas med intyg av skolhälsovårdare eller läkare.

Den studerande ansvarar för att frånvaro reds ut. Outredd frånvaro skall utredas med berörd ämneslärare senast följande lektion.

Frånvaro under temadagar eller skoldagar med avvikande läsordning noteras enligt ovanstående regler som frånvaro från schemalagda lektioner.

Frånvaro under provvecka

Om du blir akut sjuk under provveckan och inte kan delta i provet bör du ha sjukintyg av hälsovårdare eller läkare. Om du inte bestyrker din frånvaro med ett av dessa intyg, räknas kursen som avbruten. Den här regeln tillämpas även för delprov och kursprov som hållits utanför provveckan.

Ifall du är på representationsuppdrag (idrottstävlingar, musikuppträdande etc.) har du rätt att skriva provet vid en annan tidpunkt.

Frånvaro under provveckan p.g.a. privata resor beviljas inte. Ogiltig frånvaro under prov räknas som avbruten kurs.

Privata resor

Läsåret är planerat med längre och kortare lov och vi önskar att privata resor förläggs till dessa lov. Endast i välmotiverade fall beviljas ledighet för privata resor. Innan en resa beställs är det viktigt att försäkra sig om att tillståndet beviljas.

Ansökan via Wilma riktas till grupphandledaren för 1-3 dagars resor och till rektor för längre resor. Ledighet beviljas inte för provveckorna. Sammanlagt högst 5 skoldagar/läsår kan beviljas för privata resor.

Den studerande ansvarar själv för att skolarbetet sköts under frånvarotiden.

Frånvaro p.g.a. representation

Som frånvaro räknas inte representation för skolan vid t.ex. idrottsevenemang eller deltagande i annan av skolan ordnad verksamhet (studiebesök, projektresa el dyl) som sker under skoltid.

Studeranden ska ändå i dessa fall i god tid på förhand kontakta de lärare från vilkas kurser hen kommer att vara frånvarande för att kontrollera vilka följder denna frånvaro får. Studeranden ansvarar själv för att inte frånvaron p.g.a. representation blir för stor under en period.

Besök hos skolans personal

Besök hos studiehandledaren, specialläraren, grupphandledaren, skolkuratorn, skolpsykologen, skolhälsovårdaren och skolläkaren räknas inte som frånvaro från lektioner. Läraren/studerandehälsovården skriver in tidpunkten för besöket i Wilma.

Förseningar

Försening till lektion eller prov antecknas i Wilma.

Försening till lektion:
Två förseningar innebär olovlig frånvaro för en lektion (röd färg i Wilma).

Försening till prov:
En försening till ett prov kan undantagsvis godkänns men förlänger inte provtiden. Ifall man inte hinner till skolan i tid är det viktigt att genast kontakta skolans kansli per telefon.

Försening p.g.a. trafiken:
Om studeranden försenar sig till en lektion eller ett prov p.g.a. störningar i busstrafiken eller trafikolycka ska hen så fort som möjligt meddela skolans kansli per telefon. Då noteras inte förseningen som olovlig.

Trivselregler

Som studerande är du skyldig att följa gymnasielagen och gymnasieförordningen, både under skoldagen och vid tillställningar som ordnas av skolan. Gymnasiet är en frivillig skola där du som studerande har närvaroplikt. Därför ska du anmäla eller ansöka om du p.g.a. sjukdom eller annan orsak är frånvarande.

I Borgå Gymnasium är det också viktigt att du:

 • kommer i tid
 • ger andra arbetsro
 • minns att fusk är förbjudet
 • bidrar till att skolområdet (inomhus och skolgården) hålls snyggt
 • inte röker eller snusar på skolans område d.v.s. inomhus eller på gården och omgivande trottoarer
 • inte använder alkohol eller andra rusmedel i skolan eller på tillställningar som ordnas av skolan
 • parkerar cyklar och motorfordon på anvisade platser
 • regelbundet läser informationen på Info-TVn
 • regelbundet läser Wilma- och e-postmeddelanden och besvarar dem

Ekonomiskt stöd för studier

Skolresor

Åk 1

Skolresestöd utbetalas av staten till gymnasiestuderande som har rätt till avgiftsfri utbildning och vars dagliga skolresa i enkel riktning överstiger 7 kilometer. Skolresestödet söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökningsblanketterna fås från skolan eller från Folkpensionsanstaltens hemsida och lämnas ifyllda till skolans kansli. Från skolan får studerande ett intyg med vilket hen kan lösa ut busskortet på Matkahuolto.

Rätt till avgiftsfri utbildning har en studerande i gymnasiet som har avslutat grundskolan år 2021 och är född år 2004 eller senare.

Åk 2, 3, (4)

Skolresestöd utbetalas av staten till alla de andra stadiets studerande vars dagliga skolresa i enkel riktning överstiger 10 kilometer.

Skolresestödet söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökningsblanketterna fås från skolan eller från Folkpensionsanstaltens hemsida och lämnas ifyllda till skolans kansli. Från skolan får studerande ett intyg med vilket hen kan köpa rabatterat busskort på Matkahuolto. Hen betalar själv 43 euro/månad (44 resor) för sina skolresor. Skolresestödet utbetalas för högst 9 månader/år, för abiturienterna för högst 5 månader. En engångsavgift a 6,50 € uppbärs för själva kortet.

Studiestöd

En studerande kan vid behov beviljas studiestöd för avläggande av gymnasieexamen efter att hen blivit antagen vid gymnasiet och fyllt 17 år. I studiestödet ingår studiepenning och eventuellt läromaterialstillägg samt av staten garanterat studielån. Läromaterialstillägget kan beviljas också 15- och 16-åringar, även om de inte kan få annan studiepenning. Läromaterialstillägget beviljas inte om den studerande har rätt till avgiftsfri utbildning.

Ansökan om studiestöd lämnas in till Folkpensionsanstalten.

Studiehandledning och stöd i lärandet

Studiehandledning

Studieplanering

Kursformad undervisning

Lärokursen i de olika läroämnen är indelade i enskilda kurser. Varje kurs omfattar i genomsnitt 38 lektioner à 45min. Läsåret har 5 perioder och varje ämne har 3 x 75min lektioner per vecka.

För att få godkänd gymnasiets lärokurs i slutet av sina studier bör man ha avlagd minst 75 kurser. I dessa angår 48 obligatoriska kurser för de som läser kort matematik och 52 för de som läser lång matematik. Minst 10 avlagda kurser bör vara nationell fördjupade kurser.

Avgångsbetyg fås då studeranden har avklarat gymnasiets lärokurs 75 kurser.

Ett godkänd studentexamensbetyg ges endast ut då den studerande har avklarat gymnasiets hela lärokursen och får ut sitt avgångsbetyg.

Studietakt

Studietakt (för de som börjat före hösten 2021):

 • Läsåret 1 (period 1-5): bör man komma upp till minst 30 kurser
 • Läsåret 2 (period 1-5): bör man komma upp till minst 30 kurser, så att kursantalet efter de två första åren kommer upp till minst 60.
 • Läsåret 3 (period 1-3): kan man avlägga ca 15-18 kurser

Normal avläggs studierna på 3 år. Ifall du överväger att förlänga dina studier och ha en annan studietakt än ovan beskriven, bör du i första hand komma och diskutera med studiehandledaren. En avvikande studieplan görs upp tillsammans med studiehandledaren.

Kursval

Nior gör sina kursval för kommande läsår 1 vid Bogy i samband med vårens GEA och tillsammans med sin elevhandledare på högstadiet. Kurserna sätts in automatiskt och fr.o.m. augusti kan de nya studerande se sitt schema för kommande läsår.

Bogys studerande väljer kurser för kommande läsår på våren under mars/april månad. I första hand är de preliminära kursval för att ha koll på vilka kurser som är valda och för att motarbeta så kallade dubbelbokningar, att viktiga kurserna går på varandra. I slutet av läsåret öppnas de slutliga kursbrickorna och studerandes scheman för inkommande läsår. Det är studerandes intresse som styr kursbrickorna.

Förändringar i kursval under självaste läsåret resulterar snabbt i ett utbud av kurser som inte motsvarar behoven. För att inte vara tvungen att dra in redan utlovade kurser är det viktigt att studerande så långt som möjligt förbinder sig vid att fullfölja de val de gjort på våren.

Antal deltagare per grupp i en viss kurs är vid läsårets början möjligast jämnt fördelat. Kvaliteten på undervisningen lider om gruppstorleken växer sig alltför stor. Därför är det nödvändigt att både begränsa antalet deltagare per grupp och att försöka undvika onödiga byten från en grupp till en annan.

Kursbyte

Det finns en maximum gräns på kursens deltagarantal och den får inte överskridas.

Ifall du vill göra större förändingar i ditt studieprogram, eller fler gruppbyten, så bör du alltid diskutera det först med studiehandledaren. Som giltig orsak för byten kan vara:

 • en total revidering av studieplanerna
 • tömmande av en period p.g.a flexandet eller utbyte
 • minskandet av antal kurser i en viss period p.g.a sjukdom, resor, träningsläger eller andra tidskrävande uppdrag

Man får inte byta grupp p.g.a. undvikande av håltimmar, vännernas grupper eller kursens lärare.

Deadline för kursbyten i en period är alltid sista dagen i föregående period, dvs. innan provveckan börjar.

Hur följa upp kurser och prestationer?

Med hjälp av Wilma kan du själv kontrollera och skriva ut din läsordning samt följa upp kursantal och prestationer.

 • Läsordningen hittas under rubriken ”Schema”.
 • Dina kurser indelad i fem perioder hittar du under rubriken ”Kursbricka”.
 • Dina prestationer hittar du under rubriken ”Studier”.
 • Dina frånvaron hittar du under rubriken ”Lektionsanteckningar”.

Via Wilma är det också möjligt att göra ev. kursbyten inför kommande period. Det gör du genom att öppna fliken ”Kursbricka” och välja ”Ändra kursbrickans val”.

OBS! Förändringar för följande period bör alltid vara gjorda innan provveckan börjar, sedan stängs kurserna för den kommande period.

Ansökningsinfo till högskolor i Finland

GEA 2022
 • GEA 1 vinter
  5.1-19.1 2022 kl.15.00
 • GEA 2 vår
  16.3-30.3. 2022 kl.15.00
 • GEA 3 höst
  1.9-15.9. 2022 kl.15.00
Universiteten förbereder sig för urvalsproven 2022

Eftersom det förutspås att coronaepidemin fortsättningsvis har konsekvenser nästa år, beaktar universiteten detta i sin planering. Utgångspunkten är att urvalsproven fortfarande är en viktig väg till universiteten. Målet är att övervakade urvalsprov ordnas våren och sommaren 2022, huvudsakligen i campus eller andra fysiska lokaler. Universiteten har lovat att informera ifall sättet för att genomföra antagningen måste ändras, senast den 16 mars, alltså före ansökningstiden börjar.

Antagningsinfo 2022

Stöd för studerande

Studiehandledare

Studiehandledaren Marie-Louise ” Studdis” hjälper dig i BoGy med allt som gymnasiestudier innefattar. Det kan vara t.ex.

 • ämnesval med tanke på ens egna förmågor och eventuella framtidsstudier
 • kursval (val av studieavsnitt) och byten (ändringar i studieplanen)
 • studentskrivningar
 • förlängning av studietiden
 • funderingar kring högskolestudier och yrken
 • info om studiemöjligheterna utomlands
 • utbytesår- flex till ett annat gymnasium
 • hjälp vid byte av läroinrättning

Studerande träffar mig för ett individuella samtal enligt följande:

 • ÅK II: vi träffas i början av läsåret (period 1&2) och går igenom din studieplan. På våren ( period 4&5) gör vi upp en plan för studentskrivningar.
 • ÅKIII: Abir träffar mig under period 3&4 för att fundera på fortsatta studier.

De obligatoriska studiehandledningsavsnitt SH1 och SH2 håller jag enligt följande:

 • SH1 under första läsåret för alla ettor i period 1& 2.
 • SH2 (1/2k) under andra läsåret i period 4/5.
 • SH3 (1/2k) under tredje läsåret i period 3.

Utöver det koordinerar jag 9:ornas besöksdag och information. Jag är kontaktperson för idrottare inom Östra Nylands idrottsakademi och sköter informationen till kombistuderande.

Välkommen att knacka på min dörr eller kontakta mig via medier. Jag finns vanligtvis i skolan alla skoldagar under undervisningstid. Eftersom mina arbetsuppgifter är ganska mångsidiga är det ibland svårt att få tag på mig och då är det bäst att kontakta mig:

 • via Wilma eller Teams chatten
 • via e-post marie-louise.kruger-forslund@porvoo.fi
 • via tfn 040-4899794 (WhatsApp- glöm inte att berätta vem du är)

Specialärare

Specialläraren erbjuder stöd för lärande för alla studerande. Anträffbar i skolan måndag till torsdag kl. 9 – 15 och fredagar kl. 9 – 13 eller enligt överenskommelse. Du kan boka en tid också via Wilma, per e-post eller sms.

Kursen SH 4 Effektivt lärande, för studerande som vill utveckla sin studieteknik och/eller läs- och skrivfärdigheter ordnas i period 4.
En studerande som aktivt och under en längre tid tar del av handledningen (t.ex. 2×15 träffar) har möjlighet att få en prestationsanteckning d.v.s. en kurs. Träffarna sker vanligen under håltimmar eller före/efter skoltid.

Stödet kan handla om:

 • Planering och studieteknik
 • Läs- och skrivfärdigheter
 • Hjälp med att komma igång med eller slutföra uppgifter
 • Studentskrivningar
 • Läsplan
 • Utredning av läs- och skrivfärdigheter för intyg
 • Specialarrangemang t.ex. extra tid
 • Jag tar också hand om intyg som krävs för särskilda arrangemang i undervisningen, i prov eller i studentexamen.

Välkommen!

Cessi Holmberg, speciallärare PM, handledande lärare
Borgå Gymnasium tfn 040-168 5588
cecilia.holmberg@porvoo.fi

Studerandevård

Hälsovårdare Ingela Metsä har mottagning i gymnasiet tisdag och torsdag kl. 8-16 och telefontid kl. 12-13 alla dagar. Tfn 040-5943484

Skolkurator Maria Malmsten har mottagning i skolan tisdag och torsdag kl. 8-16. Tfn 040-4899649

Skolpsykolog Emilia Ek tar emot tidsreserveringar per telefon 040-4895798 eller e-post emilia.ek@porvoo.fi. Mottagning i skolan (kuratorns rum) på fredagar kl. 10-12, och på Linnankoskigatan 37 övriga tider enligt överenskommelse.

Tandläkare. De studerande får en individuell kallelse hemskickad senast ett år innan de fyller 18 år och beställer själva tid till Näse tandklinik.

Skolspråkslyft

Projektet Skolspråkslyftet är hela Borgå Gymnasiums gemensamma satsning på de studerandes skolspråk. Lärarkårens mål är att hjälpa de studerande prestera på sin maximala nivå i samtliga skolämnen. Vi vill också ge våra studerande verktyg för studentexamen och livet efter gymnasiet. Att vi valt att fokusera på just skolspråket beror på att vi vet att studerande som förstår det de läser och kan uttrycka sig i skrift klarar studierna bättre än studerande med ett svagare skolspråk.

Att vi som undervisar vid Borgå Gymnasium tror på projektet Skolspråkslyftet beror på att vi vet att liknande projekt på andra håll i landet har haft en positiv inverkan på såväl skolvardag som studieframgång.

Det mest framstående exemplet är projektet Kodknäckaren vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby. Där har skolans studerande stadigt höjt sina prestationer under de sex år de har arbetat med sitt projekt. En annan följd av projektet lär vara att de studerandes inställning till studentexamen har ändrats. Lärare från Nykarleby vittnar om att examinanderna inte längre låser sig eller drabbas av panikattacker precis då de ska in i provsalen. Det här är en trygghet vi vill och tror att vi kan ge även våra studerande.

I praktiken märks projektet på två huvudsakliga sätt i skolvardagen. Dels strävar samtliga lärare efter att tala samma språk då de talar om att läsa och producera texter och dels används samma modeller som stöder arbetet med muntliga och skriftliga uppgifter på samtliga kurser. Modellerna
finns på samtliga kursers OneNotes samt här, på skolans webbplats.

Studentexamen

Tidtabell för studentskrivningar

Deadline för anmälan till vårens skrivningar 2022

Anmälan till studentskrivningarna våren 2022 ska vara inlämnad till skolans kansli senast:

 • 12.11.2021 för dem som inleder sin examen våren 2022. Planeringsblanketten görs upp tillsammans med studiehandledaren och hämtas till kansliet. Fakturan fås då.
 • 18.11.2021 för årets abiturienter (som har skrivit prov tidigare). Fyll i anmälningsblanketten i Wilma, skriv ut den och hämta den underskriven till kansliet. Fakturan fås då.

Studentskrivningar våren 2022

Provdagarna våren 2022

Tisdag 15.3 Modersmålet, läskompetens, och svenska som andra språk

Torsdag 17.3 Främmande språk, kort lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska, italienska, portugisiska, latin, samiska)

Fredag 18.3 Modersmålet, skrivkompetens

Måndag 21.3 Främmande språk, lång lärokurs (engelska)

Onsdag 23.3 Matematik, lång och kort lärokurs

Fredag 25.3 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

Måndag 28.3 Andra inhemska språket (finska), lång och medellång lärokurs

Tisdag 30.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Allmänna regler

Studentskrivningarnas allmänna regler

Studentskrivningarna är ett kunskaps- och mogenhetsprov som ordnas vid gymnasierna i Finland. Skrivningarna ordnas två gånger per år, på våren och på hösten. Vårens prov ordnas från medlet av mars till början av april. Höstens skrivningar hålls från mitten av september.

 • Studentexamen kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivningsomgångar. Genomförandet av examen anses vara inledd när du första gången anmäler dig till examen.
 • Efter avlagd examen kan du komplettera din examen med nya prov samt förhöjningar av redan avlagda prov i examen.
 • För samtliga ämnen finns ämnesspecifika föreskrifter. De ämnesvisa föreskrifterna finns under egna rubriker på hemsidan.
 • Skilda föreskrifter och anvisningar för examinander med hörselskada, läs- och skrivsvårigheter eller främmande språk som modersmål finns också. Ämneslärarna, rektor och studiehandledaren ger dig närmare information om dessa.
Rätt att delta i skrivningarna

För att ha rätt att delta i provet i modersmål, andra inhemska språket, främmande språk (engelska), ämnesreal och matematik krävs att du avlagt de obligatoriska kurserna i dessa ämnen, men proven bygger alltid på de obligatoriska och nationellt fördjupade kurserna.

Följande kurser är obligatoriska: modersmål 1-6, finska 1-6, engelska 1-6, lång matematik 1-10, kort matematik 1-6, religion/livsåskådning 1-2, filosofi 1-2, historia 1-3, samhällslära 1-3, fysik 1, kemi 1, biologi 1-2, geografi 1, psykologi 1, hälsokunskap 1.

De korta språk du kan avlägga i examen är C-engelska, franska, ryska, tyska, spanska, italienska, portugisiska, latin och klassisk grekiska. Proven i C-engelska, franska, ryska, italienska, spanska och tyska omfattar både hörförståelseprov och skriftliga prov, de övriga endast skriftliga prov. För att få rätt att delta i proven i de korta språken krävs att du läst minst tre kurser i respektive språk.

Examinander som lärt sig ett främmande språk (t.ex. genom utlandsvistelse) som ingår i studentexamen kan delta i provet i detta språk utan att avlägga kurser i ifrågavarande språk.

Studentexamens delar

Studentexamen består av följande delprov:

 • provet i modersmål
 • provet i det andra inhemska språket
 • provet i ett främmande språk (engelska)
 • provet i matematik
 • ämnesrealproven
 • provet i ett eller flera främmande språk

I matematik, det andra inhemska språket och i de främmande språken ordnas prov på två nivåer; en mera krävande och en lägre. Du får avlägga vilken nivå du vill oberoende av vilken nivå i ämnet du valt att läsa i gymnasiet. I examen måste ett obligatoriskt prov vara avlagt på högre nivå!

En examen får bara innehålla ett prov i samma läroämne. Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov. Observera att en examen får innehålla bara ett obligatoriskt prov i främmande språk.

Du måste skriva fyra obligatoriska prov för att kunna avlägga din examen. Modersmålet är obligatoriskt prov för alla. Förutom det väljer du själv bland proven i andra inhemska språket, ett främmande språk, matematik och ett realämne vilka tre prov du skriver som obligatoriska.

Vid samma skrivningsomgång kan du skriva högst två korta språk. Vill du skriva tre eller flera korta språk måste du sprida ut din examen på flera skrivomgångar än en.

Provtillbehör

Prov i elektronisk form

 • Till ett elektroniskt prov ska du ha med dig en bärbar dator, strömkabel och hörlurar, och vid behov adapter för USB-anslutning.
 • Tilläggsutrustning t.ex. tangentbord och mus får användas.
 • Obs! Trådlös tilläggsutrustning är helt förbjuden.
 • Skolan förser dig med papper för utkast/planering av uppgifterna (”klottpapper”)
 • Svaret skrivs på den plats som anvisas i provuppgiften
 • Du kan göra svarsutkast för flera prov samtidigt. Innan provet avslutas ska du välja vilka provsvar du vill lämna in.

Fusk och brott mot examensordningen

Det är förbjudet att ha med sig mobiltelefoner, smartklockor eller andra elektroniska apparater till provtillfällena.

Vid elektroniska prov skall du använda skärmsläckare eller stänga datorns lock då du lämnar din skrivplats (t.ex. vid ett toalettbesök).

Reglerna är stränga vad gäller försök till fusk, fusk, grovt brott mot ordningen eller störande av ett elektroniskt provtillfälle.

Om du gör dig skyldig till något av det ovannämnda har du inte längre rätt att delta i proven vid det aktuella examenstillfället. Alla dina prov beaktas som underkända. Rektor reder ut ärenden i fråga om fusk och brott mot ordningen samt fattar ett beslut, som delges studentexamensnämnden.

Störande av ett elektroniskt provtillfälle kan t.ex. vara dataskadegörelse, störande av teletrafik, dataintrång eller systemstörning. Vid störningar som riktar sig mot anordnandet av elektroniska prov tillämpas strafflagen med dess bestämmelser om böter, fängelsestraff och skadeståndsskyldighet. Alla misstankar om medvetet störande av ett elektroniskt provtillfälle polisanmäls.

Att ta om ett prov

Fr.o.m. hösten 2019 får godkända prov tas om utan begränsningar. Detta gäller alla examinander oavsett när studentexamen har genomförts. Också ett underkänt extra prov och ett kompenserat obligatoriskt prov kan tas om utan begränsningar.

Ett underkänt obligatoriskt prov får göras om tre gånger under de tre skrivomgångar som följer omedelbart på den examen i vilken du blivit underkänd i provet i fråga. Om du t.ex. avlägger examen på tre på varandra följande skrivomgångar och under den tredje blir underkänd i ett obligatoriskt prov kan du göra om det underkända provet ytterligare tre gånger under de tre närmast följande examenstillfällena. Att ta en examen kan sålunda sträcka sig över t.o.m. sex examenstillfällen.

 • Bara om du blivit underkänd i ett obligatoriskt prov på den mer krävande nivån får du när du gör om provet delta i ett prov på lägre nivå (förutsatt att du också skriver ett annat obligatoriskt prov på mer krävande nivå).
 • Om du försöker höja ett underkänt vitsord i ett av de obligatoriska proven får du delta i examen bara i egenskap av examinand som försöker höja underkänt vitsord eller som försöker förbättra godkänt vitsord. Du kan inte komplettera examen med nya ämnen innan du fått ditt studentexamensbetyg
 • Som underkänt räknas också ett prov som du anmält dig till men uteblivit från utan synnerligen vägande skäl (godkänd anhållan om annullering)

Att komplettera din examen

Efter att du avlagt studentexamen kan du komplettera din examen med prov som du inte tidigare skrivit. Du kan också komplettera din examen genom att skriva en annan nivå av ett prov som du redan godkänts i i din studentexamen.

Inga tidsbegränsningar gäller för en komplettering av examen.

Vitsorden i studentexamen och kompensation

Poänggränsen för vitsorden justeras varje år och proven i studentexamen bedöms med följande vitsord:

 • Laudatur L
 • Eximia cum laude approbatur E
 • Magna cum laude approbatur M
 • Cum laude approbatur C
 • Lubenter approbatur B
 • Approbatur A
 • Improbatur I (underkänd)

Om du fått underkänt i ett obligatoriskt prov kan du under följande förutsättningar ändå få ett studentexamensbetyg där det underkända vitsordet finns upptaget. Detta kallas kompensation.
De underkända prestationerna i olika ämnen delas utgående från nivån på provet in i fyra klasser som betecknas i+, i, i- och i–. Vitsorden för de godkända proven ger kompensationspoäng enligt följande:

 • Laudatur 7 p
 • Eximia cum laude approbatur 6 p
 • Magna cum laude approbatur 5 p
 • Cum laude approbatur 4 p
 • Lubenter approbatur 3 p
 • Approbatur 2 p

Poängen för de godkända proven räknas ihop. i+ kompenseras med 12 poäng, i med 14, i- med 16 och i– med 18 kompensationspoäng.

Kompensation görs automatiskt, men en examinand som inte vill ha kompensation skall skriftligen meddela skolan om detta, och gymnasiet skickar meddelandet vidare till nämnden. Meddelandet skall vara nämnden till handa senast den 15 maj/31 oktober.

Examinander med sjukdom, funktionsvariationer, eller läs-och skrivsvårigheter (specialarrangemang)

För examinander med läs- och skrivsvårigheter eller funktionshinder kan prov arrangeras på ett sätt som avviker från det normala.

För att sjukdom eller funktionshinder skall beaktas behövs ett intyg av specialläkare. Studentexamensnämnden kan på grund av intyget bevilja examinanden specialarrangemang, eller också beaktas sjukdomen eller funktionshindret i bedömningen. Ansökan om specialarrangemang sker skriftligt hos nämnden.

Om examinanden har läs- och skrivsvårigheter och de är medelsvåra eller svåra beaktas de i första hand i form av specialarrangemang.

Syftet är att examinanden hjälps med specialarrangemang och inte med ändrat vitsord. Alternativt kan studentexamensnämnden i bedömningen av ett prov ta hänsyn till diagnostiserad lindrig dyslexi hos examinanden. Vitsordet ändras bara ifall att poängtalet ligger nära det högre vitsordet. Examinanden kan om han så önskar framföra önskemål om att höjningen skall inriktas på ett speciellt prov. När ett höjt vitsord övervägs gäller det främst gränsen för vitsordet Improbatur fogas intyg av en speciallärare eller psykolog.

De vanligaste specialarrangemangen är:

 • extra tid i prov
 • enskilt provrum

Ifall kompletteringar behövs måste de inlämnas för vårens del senast den 25 januari, för höstens del senast den 25 augusti. Läs- och skrivsvårigheter skall lämnas in senast då examinanden anmäler sej. Akut insjuknande utgör undantag.

Aktuellt