Hoppa till innehåll

Ungdomstjänsternas bidrag

Ungdomsverksamhet understöds med allmänna bidrag och lönebidrag för lokala ungdomsföreningar samt med projektbidrag för projekt som riktas till unga och för utvecklingsverksamhet. Bidragen beviljas till föreningar och verksamhetsgrupper för unga.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblankett

Stadens bidragsanvisning och enhetliga bidragskriterier

Ansökningstid för allmänna-, löne- och projektbidrag är 1-28.3.2024. Ansökningslänken stängs kl. 15. I de allmänna anvisningarna och i ansökningsblanketten räknas de bilagor upp som ska bifogas ansökan. Ansökan och bilagor lämnas in via ansökningssystemet. Ansökningar och bilagor som kommer in per post behandlas inte. Verksamhetsbidrag kan sökas året runt.

Allmänna bidrag för ungdomsverksamhet

Ungdomstjänsterna beviljar i första hand bidrag till registrerade ungdomsföreningar samt verksamhetsgrupper för unga i Borgå. Bidrag beviljas för genomförande av barn-, ungdoms- och barnfamiljeverksamhet för evenemang som ökar samhörigheten och förebygger marginalisering samt för anställning av ungdomsarbetare i huvud- och bisyssla.

Allmänt bidrag beviljas för att stöda föreningarnas ordinarie verksamhet enligt föreningens stadgar och verksamhetsplan samt för evenemang som ökar samhörigheten.

Lönebidrag för ungdomsverksamhet 

Ansökningstiden 1-28.3.2024 till kl. 15

Ungdomstjänsterna beviljar i första hand bidrag till registrerade ungdomsföreningar samt verksamhetsgrupper för unga i Borgå. Bidrag beviljas för genomförande av barn-, ungdoms- och barnfamiljeverksamhet för evenemang som ökar samhörigheten och förebygger marginalisering samt för anställning av ungdomsarbetare i huvud- och bisyssla.

Lönebidrag beviljas för löne- och arvodekostnader för ungdomsföreningarnas ungdomsarbetare som har uppdraget som huvud- eller bisyssla samt för löne- och arvodeskostnader föri barn- och ungdomsverksamhetens ledare.

Grund för bidrag: Löne- och arvodekostnader under föregående kalenderår.

Projektbidrag för ungdomsverksamhet

Ansökningstiden 1-28.3.2024 till kl. 15

Ungdomstjänsterna beviljar i första hand bidrag till registrerade ungdomsföreningar samt verksamhetsgrupper för unga i Borgå. Bidrag beviljas för genomförande av barn-, ungdoms- och barnfamiljeverksamhet för evenemang som ökar samhörigheten och förebygger marginalisering samt för anställning av ungdomsarbetare i huvud- och bisyssla.

Projektbidrag beviljas i till registrerade föreningar och oregistrerade grupper för enskilda projekt som riktar sig till unga eller till utvecklandet av nya verksamhetsformer. Verksamheten ska avvika från föreningens eller gruppens normala verksamhet. En rapport om verksamheten ska lämnas in till ungdomstjänsterna inom en månad efter att projektet avslutats. Rapporten kan vara fritt formulerad och man kan använda ungdomstjänster-nas rapporteringsblankett i rapporteringen.

Verksamhetsbidrag för unga 

Verksamhetsbidrag kan sökas året runt, summan som beviljas är högst 500 €/evenemang.

Verksamhetsbidraget kan sökas av en grupp med unga eller av en ungdom. Ungdomarna skall vara under 29 år. Med verksamhetsbidraget understöds rusmedelsfri verksamhet riktad till unga, vilken de unga själva har kommit på idén till. Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas in till ungdomstjänsterna innan verksamheten börjar. Att få beslut tar 1-3 veckor från inlämnande av ansökan. Verksamhetsbidrag beviljas inte för etablerad verksamhet och inte retroaktivt.

Gruppen som ansöker om bidraget ska ha en utsedd kontaktperson, som är en av de unga i gruppen. Gruppen ska också utse en myndig ansvarig vuxen, som kan vara t.ex. en av de ungas vårdnadshavare. Gruppen/ungdomen fyller i ansökningsblanketten och ansvarar för rapporteringen om projektet och för användningen av pengar tillsammans med den ansvariga vuxna. Ungdomstjänsterna hjälper vid behov. Verksamhetsbidraget ska användas för det ändamål för vilket det har sökts och beviljats. Om målet är att samla in pengar, ska man i samband med bidragsansökan ge en utredning om vad inkomsterna kommer att användas för.

Verksamhetsbidraget söks med verksamhetsbidrag -blankett och en rapport om användningen av bidraget ska lämnas in inom en månad efter att verksamheten avslutats.