Hoppa till innehåll

Ungdomstjänsternas bidrag

Ungdomsverksamhet understöds med allmänna bidrag och lönebidrag för lokala ungdoms-, bya- och invånarföreningar samt med projektbidrag för projekt som riktas till unga och för utvecklingsverksamhet. Bidragen beviljas till föreningar och verksamhetsgrupper för unga.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblankett

Ansökningstid för allmänna-, löne- och projektbidrag är 1.3-31.3.2022. Ansökningslänken stängs kl. 15. I de allmänna anvisningarna och i ansökningsblanketten räknas de bilagor upp som ska bifogas ansökan.


Allmänna bidrag för ungdomsverksamhet

Ungdomstjänsterna beviljar i första hand bidrag till registrerade ungdoms-, bya- och invånarföreningar samt verksamhetsgrupper för unga i Borgå. Bidrag beviljas för genomförande av barn-, ungdoms- och barnfamiljeverksamhet för evenemang som ökar samhörigheten och förebygger marginalisering samt för anställning av ungdomsarbetare i huvud- och bisyssla.

Allmänt bidrag beviljas för att stöda föreningarnas ordinarie verksamhet enligt föreningens stadgar och verksamhetsplan samt för evenemang som ökar samhörigheten.

I allmänna bidrag betonas följande:

 • omfattning av regelbunden verksamhet för barn och ungdomar
 • antal av under 29 åriga medlemmar och att man hör unga i föreningens/gruppens beslutsfattande
 • verksamhet året runt
 • genomförande av regionalt samarbete
 • utbildning av unga ledare
 • egen anskaffning av medel
 • behovet av bidrag
 • användningstimmarna av föreningslokalen

Om man ansöker om bidrag på basis av föreningshusverksamhet, ska man bifoga en utredning av verksamheten i föreningshuset till ansökan.

Grund för bidrag: behovsprövad

Allmänna bidrag för ungdomsverksamhet kan ansökas årligen före sista mars

Lönebidrag för ungdomsverksamhet 

Ungdomstjänsterna beviljar i första hand bidrag till registrerade ungdoms-, bya- och invånarföreningar samt verksamhetsgrupper för unga i Borgå. Bidrag beviljas för genomförande av barn-, ungdoms- och barnfamiljeverksamhet för evenemang som ökar samhörigheten och förebygger marginalisering samt för anställning av ungdomsarbetare i huvud- och bisyssla.

Lönebidrag beviljas för löne- och arvodekostnader för ungdomsföreningarnas ungdomsarbetare som har uppdraget som huvud- eller bisyssla samt för löne- och arvodeskostnader föri barn- och ungdomsverksamhetens ledare.

Grund för bidrag: Löne- och arvodekostnader under föregående kalenderår.

Lönebidrag för ungdomsverksamhet kan ansökas årligen före sista mars.

Projektbidrag för ungdomsverksamhet

Ungdomstjänsterna beviljar i första hand bidrag till registrerade ungdoms-, bya- och invånarföreningar samt verksamhetsgrupper för unga i Borgå. Bidrag beviljas för genomförande av barn-, ungdoms- och barnfamiljeverksamhet för evenemang som ökar samhörigheten och förebygger marginalisering samt för anställning av ungdomsarbetare i huvud- och bisyssla.

Projektbidrag beviljas i till registrerade föreningar och oregistrerade grupper för enskilda projekt som riktar sig till unga eller till utvecklandet av nya verksamhetsformer. Verksamheten ska avvika från föreningens eller gruppens normala verksamhet. Till ansökan ska bifogas en verksamhetsplan och kostnadsberäkning för projektet. En rapport om verksamheten ska lämnas in till ungdomstjänsterna inom en månad efter att projektet avslutats. Rapporten kan vara fritt formulerad och man kan använda ungdomstjänster-nas rapporteringsblankett i rapporteringen.

Grund för bidrag: behovsprövad

När det gäller behovsprövade bidrag betonas följande kriterier:

 • omfattningen av regelbunden verksamhet för barn och unga
 • antalet medlemmar under 29 år
 • andelen ungdomar under 29 år och hur deras röst hörs i föreningens verksamhet och beslutsprocesser
 • verksamhet året runt
 • genomförande av regionalt samarbete
 • utbildning av unga instruktörer
 • egen anskaffning av medel
 • särskilt behov av bidrag


Projektbidrag för ungdomsverksamhet kan ansökas årligen före sista mars.

Verksamhetsbidrag för unga 

Verksamhetsbidrag kan sökas året runt, summan som beviljas är högst 500 €/evenemang.

Verksamhetsbidraget kan sökas av en grupp med unga eller av en ungdom. Ungdomarna skall vara under 29 år. Med verksamhetsbidraget understöds rusmedelsfri verksamhet riktad till unga, vilken de unga själva har kommit på idén till. Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas in till ungdomstjänsterna innan verksamheten börjar. Att få beslut tar 1-3 veckor från inlämnande av ansökan. Verksamhetsbidrag beviljas inte för etablerad verksamhet och inte retroaktivt.

Gruppen som ansöker om bidraget ska ha en utsedd kontaktperson, som är en av de unga i gruppen. Gruppen ska också utse en myndig ansvarig vuxen, som kan vara t.ex. en av de ungas vårdnadshavare. Gruppen/ungdomen fyller i ansökningsblanketten och ansvarar för rapporteringen om projektet och för användningen av pengar tillsammans med den ansvariga vuxna. Ungdomstjänsterna hjälper vid behov. Verksamhetsbidraget ska användas för det ändamål för vilket det har sökts och beviljats. Om målet är att samla in pengar, ska man i samband med bidragsansökan ge en utredning om vad inkomsterna kommer att användas för.

Verksamhetsbidraget söks med Ansökan om verksamhetsbidrag -blankett och en rapport om användningen av bidraget ska lämnas in inom en månad efter att verksamheten avslutats med raporteringsblanketten för projektet.

Grund för bidrag: behovsprövad

Verksamhetsbidragsansökan (pdf)

Raportteringsblankett (pdf)