Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för stadens bidrag börjar

Borgå stad beviljar bidrag för olika ändamål till föreningar, organisationer, sammanslutningar och privatpersoner. Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och för specifika ändamål, såsom evenemang. Den årliga ansökningstiden för de flesta bidrag börjar onsdagen den 1 mars och slutar fredagen den 31 mars 2023 kl. 15.00.

Porvoon kaupungin tunnus.

I Borgå ansöker man om bidrag elektroniskt på webbplatsen eBorgå på adressen www.eporvoo.fi/fi-FI/avustukset/. Hjälp med ansökningarna ges av stadens servicekontor Kompassen vardagar kl. 9–15, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Därtill betjänar medborgarinstitutets (KoMbi) Digi-Help utan tidsbeställning måndagar kl. 16.30–18.30 på adressen Biskopsgatan 3–7, Lyceiparkens skola, dörr A.

I år har det skett ändringar i en del av Borgå stads bidrag, bl.a. i kriterierna för beviljande av bidrag och i ansökningsblanketterna. Tisdagen den 7 mars kl. 17–19 ordnas på huvudbiblioteket ett infomöte för sökandena om ändringarna i bidragsförfarandet. Vid tillställningen ordnas en presentation samt bidragsspecifika kliniker där man fråga råd om ansökan om bidrag. Man behöver inte anmäla sig.

Bidrag som kan sökas i mars

Kulturbidrag är projektbidrag, konstnärsstipendium och Hopea-Untracht-fondens stipendium. Bidragen är avsedda för föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner som är verksamma i Borgå och vars konstnärliga verksamhet kan vara professionell eller hobbybaserad till karaktären.

Bidrag för ungdomsverksamhet är allmänna bidrag och lönebidrag för lokala ungdomsföreningar samt projektbidrag för projekt som riktas till unga och för utvecklingsverksamhet som beviljas till föreningar och verksamhetsgrupper för unga.

Bidrag för idrottsverksamhet som kan sökas på våren är allmänna bidrag, hyresbidrag och utbildningsbidrag för registrerade idrotts- och motionsföreningar. År 2023 är understödstiden för utbildningsbidraget undantagsvis 1.11–31.12.2022 och därefter, dvs. från år 2024, är stödtiden 1.1–31.12.

Det nya bidraget för social delaktighet kan sökas av invånar- och byaföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som ordnar mångkulturell eller integrationsstödjande verksamhet, föreningar som främjar arbetslösas delaktighet samt andra allmännyttiga föreningar, sammanslutningar och grupper som främjar delaktigheten eller medborgarverksamheten.

Bidrag till medborgarinstitutets elevkårer kan beviljas för verksamhet inom en registrerad elevkår vid medborgarinstitutet i Borgå.

Bidrag för grundläggande konstundervisning beviljas en privat anordnare av den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning för verksamhet som ordnas i Borgå. Bidraget för grundläggande konstundervisning administreras av Borgå konstskola.

Bidrag för enskilda vägar är avsedda för väglag för underhåll och grundlig förbättring av enskilda vägar. Bidrag söks genom Väglagsregistrets elektroniska ansökan på porvoo.tiekuntarekisteri.fi

I och med välfärdsområdesreformen och inrättandet av bidraget för social delaktighet har de separata bidragen för medborgarverksamhet, social- och hälsoväsendets bidrag och sysselsättningsprojektbidragen avskaffats och kan inte längre sökas i år.

Andra bidrag som kan sökas senare under 2023:

Kulturtjänsternas allmänna bidrag samt museibidrag kan sökas 2–31.5.2023 kl. 15. Ansökan sker genom eBorgå.

Träningsbidrag för motionsgrupper söks med en träningsdagbok i perioder på fyra månader alltid inom fem vardagar efter att perioden avslutats. Perioderna är 1.1–30.4, 1.5–31.8 och 1.9–31.12.

Verksamhetsbidrag för unga kan sökas av ungdomsgrupper och enskilda unga året runt. För detta finns en egen ansökningsblankett som kan lämnas till ungdomstjänsternas verksamhetsställe även i pappersform.

Bidrag för den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet kan sökas av föreningar, församlingar och privata aktörer som erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Ansökningstiden går ut den 31 maj för höstterminens verksamhet och den 22 november för vårterminen. Ansökningar om bidrag som lämnats in andra tider behandlas från fall till fall.

Stadsinfran bereder ett skärgårdsbidrag som kan sökas för gemensamma infrautvecklingsprojekt som främjar boende i skärgården och skärgårdens konkurrenskraft. Information om kriterierna för beviljande av bidrag och ansökningstiderna meddelas separat i ett senare skede.

Bidragspraxis följer bidragsanvisningen som godkänts av Borgå stadsstyrelse.

Mer information:

Kulturtjänster, Susann Hartman, tfn 040 550 4527 och Sari Hilska, tfn 040 4822 004 
Ungdomstjänster, Mila Eriksson, tfn 0400 998 294 och Nina Jorkama, tfn 040 550 0580 
Idrottstjänster, Piritta Forsell, tfn 040 503 5188
Bidrag för social delaktighet, Anders Lindholm-Ahlefelt, tfn 050 366 4251 och Mila Eriksson, tfn 0400 998 294
Grundläggande konstundervisning, Felix von Willebrand, tfn 0400 963 053
Morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen, Jari Kettunen, tfn 040 358 1966
Enskilda vägar, Linda Antell-Behm, tfn 040 178 5110
Skärgårdsbidrag, Riku Muurinen, tfn 040 358 1966