Hoppa till innehåll

Bildandet av ett projektbolag för Östbanan framskrider

Statens och kommunernas förhandlare har nått samförstånd om bildandet av ett projektbolag som ska främja planeringen av Östbanan.

Statens och kommunernas förhandlare har nått samförstånd om bildandet av ett projektbolag som ska främja planeringen av Östbanan.

Projektbolagets ansvar och uppgifter består i att planera spårprojektet som gäller linjen Flygbanan-Borgå-Kouvola och finansiera planeringen fram till byggstarten.

– Det är utmärkt att städerna och kommunerna snabbt har nått samförstånd sinsemellan och med staten. I och med tre spårprojektbolag och många andra gemensamma projekt har vi skapat en praxis för permanent samarbete mellan regionerna och staten. Vi vill stödja östra Finlands livskraft och framtidsutsikter, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

– Projektbolagsförhandlingarna förlöpte utmärkt under ledning av kommunikationsministeriet. Erfarenheterna av de tidigare bildade projektbolagen samt det gemensamma målet och det konstruktiva samarbetet mellan förhandlingsparterna gjorde det möjligt att snabbt och effektivt föra förhandlingarna om Östbanans projektbolag, berömmer utvecklingsdirektör Petteri Portaankorva vid Kouvola stad.

– Ännu under förhandlingarna anslöt sig också ytterligare kommuner. Det är mycket fint att en så stor och regionalt täckande grupp har insett betydelsen med projektet och gått med i det. Kommunerna har en stark gemensam vilja att främja östra Finlands tillgänglighet och livskraft, fortsätter Jarmo Pirhonen, stadsdirektör i Kuopio.

– Östbanan skulle förena Borgå som ny järnvägsstad med bannätet och stärka stadens tillväxtmöjligheter som knutpunkt i östra Nyland. Snabba förbindelser till Helsingfors och Vanda skulle starkare koppla Borgå och östra Nyland till utvecklingen av metropolområdet och pendlingsregionen, konstaterar Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

I projektbolaget deltar förutom staten också 25 städer och kommuner

Under ledning av kommunikationsministeriet inleddes i mars 2021 förhandlingar om ett aktieägaravtal mellan staten och kommunerna för att bilda projektbolaget. I förhandlingsgruppen deltog utöver kommunikationsministeriet också kommuner, finansministeriet och Trafikledsverket. Förhandlare som företräder parterna bekräftar att de har nått ett förhandlingsresultat om innehållet i aktieägaravtalet och om bildandet av ett projektbolag.

För att aktieägaravtalet ska kunna ingås och projektbolaget bildas krävs det ännu att staten och kommunerna fattar beslut i sina egna beslutsfattande organ. För statens del behandlas ärendet i finanspolitiska ministerutskottet samt vid statsrådets allmänna sammanträde. Det är dock riksdagen som beslutar om statens finansieringsandel och om användningen av anslaget för kapitalisering av projektbolaget.

Enligt nuvarande läge ska utöver staten sammanlagt 25 städer och kommuner delta i projektbolaget.

Deltagande städer och kommuner:

Borgå, Kouvola, Helsingfors, Villmanstrand, Kuopio, S:t Michel, Joensuu, Imatra, Pieksämäki, Varkaus, Kajana, Idensalmi, Siilinjärvi, Lieksa, Kitee, Nurmes, Lapinlahti, Suonenjoki, Mäntyharju, Askola, Parikkala, Taipalsaari, Rautjärvi, Lappträsk och Mörskom.

Den nya spårförbindelsen förkortar restiden österut

Projektbolaget bildas för att främja planeringen av en förbättring av järnvägsförbindelsen mellan Flygbanan och Kouvola.

Järnvägen mellan Helsingfors och Kouvola är en av Finlands viktigaste spårförbindelser och det finns ett stort behov av att utveckla den. Spårförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola skulle förkorta restiden mellan Helsingfors och Kouvola och därmed också förkorta restiden mellan Helsingfors och Joensuu samt mellan Helsingfors och Kuopio.

Detta skulle möjliggöra en snabbare fjärrtrafik från Helsingfors och Helsingfors-Vanda flygplats till Savolax- och Karelenbanorna, förkorta banförbindelsen från Helsingfors till S:t Petersburg, omfatta Borgå som helt ny stad i tågförbindelsen och göra det möjligt att öka tågutbudet i östlig riktning samt utveckla närtrafiken i riktning mot Borgå.

Projektbolaget ska också utreda eventuella trafikmodeller och som en del av detta utreda möjligheterna att utveckla närtrafiken på det sätt som projektet förutsätter.

Kostnaderna för planläggningen av Östbanan beräknas uppgå till 79 miljoner euro. Byggnadskostnaderna beräknas uppgå till ca 1,7 miljarder euro. Under de nu avslutade förhandlingarna har man avtalat om planeringen fram till byggberedskapen, och nya förhandlingar krävs före byggnadsskedet kan inledas.

Bolaget ska bildas så snart som möjligt när de behövliga besluten har fattats och aktieägaravtalen har undertecknats.

I enlighet med ett tidigare beslut av finanspolitiska ministerutskottet utesluter linjen Östbanan med projektbolag inte utvecklandet av andra trafikförbindelser i östlig riktning i framtiden. Kommunikationsministeriet har begärt att Transport- och kommunikationsverket ska genomföra en utredning om utvecklingen av näringslivets transporter i östra Nyland och Sydöstra Finland och om stärkandet av näringslivets konkurrenskraft.