Hoppa till innehåll

Bildningssektorn samlar information om identifiering av mobbning och säkerhetskultur

Praxis gällande mobbning och säkerhet i skolorna och småbarnspedagogiken i Borgå utreds med en omfattande personalenkät samt auditering i tre skolor. Borgå stad gör utredningen i samarbete med yrkeshögskolan Laurea. Under projektet hörs också elever och vårdnadshavare.

Praxis gällande mobbning och säkerhet i skolorna och småbarnspedagogiken i Borgå utreds med en omfattande personalenkät samt auditering i tre skolor. Borgå stad gör utredningen i samarbete med yrkeshögskolan Laurea. Under projektet hörs också elever och vårdnadshavare.

–       Till anställda inom bildningssektorn i Borgå stad skickas snart en enkät där man önskar att professionella inom fostran och sakkunniga som arbetar med barn ska ge svar ur den egna arbetsuppgiftens perspektiv. I enkäten samlas information särskilt om de anställdas tillvägagångssätt och deras förmåga och vilja att förebygga och ingripa i mobbning.

–       Dessutom görs intervjuer och auditeringar i tre pilotskolor. Till pilotskolor har valts skolor av olika slag. Kevätkummun koulu med årskurserna 1–6, Linnajoen koulu med årskurserna 7–9 och enhetsskolan Strömborgska skolan med årskurserna 1–9, berättar utvecklingskoordinator Sara Tallsten från Borgå stad.

Målet är en gemensam antimobbningsmodell som passar för Borgås behov

Syftet med utredningen är att få en lägesbild av mobbning och säkerhetskultur i skolor och daghem i Borgå. Lägesbilden blir klar i februari 2022. Utgående från resultaten av utredningen drar man upp riktlinjer för kommande utvecklingsmål och riktandet av resurser.

–       Vi vill till hjälp och stöd åt personalen skapa en gemensam antimobbningsmodell som lämpar sig för Borgås behov, med vilken vi kan bemöta barn, unga och vårdnadshavare så likvärdigt som möjligt i eventuella mobbningssituationer. En tilläggsresurs i grundskolorna kunde vara till exempel en K-0-anställd, som är en utomstående och opartisk yrkesperson som utreder konflikter, fortsätter Sara Tallsten.