Hoppa till innehåll

Borgå stad fattar beslut om understöd

Livskraftsnämnden behandlar vid sitt möte den 14 maj beslutet om kultur-, idrotts- och ungdomsbidrag 2024, bidrag för medborgarinstitut, social delaktighet och konstnärsstipendium. Enligt förslaget till beslut beviljas sammanlagt 870 973 euro i bidrag och stipendier för förenings-, klubb-, frivillig- och kulturverksamhet i Borgå. Bidragen har varit öppna för ansökan via tjänsten ePorvoo i mars.

Salibandyottelu.

Totalt föreslås 724 673 euro i bidrag till idrotts-, kultur- och ungdomstjänster, 45 000 euro i bidrag till stöd för medborgar- och frivilligverksamhet, 97 500 euro i bidrag till grundläggande konstutbildning och 3 800 euro i bidrag till kommunala högskolor. Med två undantag motsvarar dessa belopp de anslag som tagits upp i stadens budget.

Det föreslås att ett utbildningsbidrag beviljas till idrottstjänsterna för de totala bidragsberättigande kostnaderna, dvs. 19 673,10 euro, med en budget på 30 000 euro. Utbildningsbidraget till idrottstjänsterna kan beviljas i efterhand, på grundval av styrkande handlingar, för att ersätta kostnaderna för utbildning av instruktörer och tränare i föreningar.

Under handläggningen av bidragsansökningarna överfördes dessutom ett belopp på 5 000 euro från budgeten för ungdomsbidrag till budgeten för bidrag för social delaktighet, eftersom detta kommer att möjliggöra en mer rättvis fördelning av bidragen. Efter den partiella överföringen fanns 48 000 euro tillgängliga för ungdomsbidrag och 45 000 euro för gemenskapsbidrag.

Fortsättningsvis ett stort antal bidragsansökningar

Totalt 290 bidragsansökningar mottogs i samband med ansökningsomgången i mars. Detta är det högsta antalet ansökningar under den sexårsperiod som granskas och innebär en ökning med 34 ansökningar jämfört med föregående år. De sökta bidragsbeloppen översteg rejält bidragsbudgeten, med undantag för utbildningsbidraget för idrottstjänster.

Totalt inkom 105 ansökningar till idrottstjänsterna. Totalt ansöktes 1 181 565,54 euro i bidrag från idrottstjänsterna, mot ett budgeterat anslag på 544 000 euro (utbildning, hyra och allmänna bidrag tillsammans).

Totalt 91 aktörer ansökte om de tillgängliga kulturbidragen, till ett sammanlagt belopp av 295 395 euro. Det totala beloppet för kultur- och konstnärsstipendier uppgick till 143 000 euro. Den föreslagna mottagaren av årets konstnärsstipendium är luftakrobaten Haidi Sadonkorpe. Stipendiesumman uppgår till 3 000 euro. Undantagsvis kommer Silver Untracht-fondens stipendium inte att delas ut i år eftersom det inte finns några intäkter att dela ut från stiftelsens fond.

Totalt 67 522,20 euro ansöktes för ungdomsbidrag, varav 48 000 euro var tillgängliga efter en överföring av 5 000 euro till bidragen för social delaktighet. Sammanlagt 136 119,20 euro ansöktes för bidraget för social delaktighet, varav 45 000 euro var tillgängliga efter en partiell överföring från ungdomsbidraget.

Det finns endast två föreningar vid medborgarinstituten, som båda ansökt om bidrag för sin verksamhet. Bidraget på 3 800 euro föreslås fördelas lika mellan dessa aktörer från olika språkgrupper.

Bidragen betalas ut under juni månad till det konto som den sökande angett.