Hoppa till innehåll

Den nya avfallslagen sätter fart på sorteringen

Hushållen måste sortera mera efter att den nya avfallslagen inklusive preciserande förordningar godkändes tidigare i år.

Hushållen måste sortera mera efter att den nya avfallslagen inklusive preciserande förordningar godkändes tidigare i år.

Bland annat sorteringen av bioavfall blir vardag för dem som bor i egnahemshus i större tätorter.

”Vi tror att de skärpta sorteringsskyldigheterna är en god nyhet för många av våra kunder. Människors miljömedvetenhet har ökat och när det finns separata insamlingskärl på allt fler fastigheters gårdsplaner blir det också lättare sortera”, säger Marko Printz, service- och utvecklingsdirektör på Rosk’n Roll.

I avfallsförordningarna, som statsrådet nyligen godkände, regleras för första gången fastigheternas sorteringsskyldigheter på nationell nivå. Hittills har beslut om sorterings- och insamlingsskyldigheter fattats på regional nivå.

I avfallsförordningen är sorteringsskyldigheterna fastställda enligt följande:

  • Separatinsamling av kartong-, glas- och plastförpackningar samt metall måste senast i juli 2023 organiseras i bostadsfastigheter med minst fem lägenheter i tätorter.
  • Skyldigheten att sortera bioavfall utvidgas senast den 19.7.2024 till att gälla alla bostadsfastigheter (även egnahemshus) i tätorter med över 10 000 invånare. Ett alternativ till separatinsamling av bioavfall är kompostering av bioavfall på den egna fastigheten, om vilket man måste meddela kommunens avfallshanteringsmyndighet.

Insamlingarna utökas gradvis

I förordningen har en bakre tidsgräns angetts för när insamlingarna måste startas upp, men områdesvis är det möjligt att gå framåt snabbare.

”Det finns fortfarande många öppna frågor som gäller insamlingsservicens detaljer och omfattning samt prissättningen. När separatinsamlingen gäller allt mindre fastigheter måste man också beakta utsläppen som insamlingen förorsakar samt kostnaderna”, påpekar Marko Printz.

”Vår plan är att utvidga insamlingarna till de mindre fastigheterna med ett avfallsslag i taget. Vi informerar närmare om utvidgningen av sorteringsskyldigheterna i takt med att avfallsnämnden fattar relaterade beslut. Fastigheter som är belägna längs insamlingsrutterna kan redan nu, helt frivilligt, beställa tömning av olika avfallsslag”, säger Printz.

Den nationella lagstiftningen motsvarar de riktlinjer som EU drog upp för två år sedan. I Finland återvinns för tillfället bara drygt 40 procent av det kommunala avfallet, då EU:s gemensamma mål är att återvinningsgraden bör vara hela 55 procent år 2025 och målsättningen för år 2035 är 65 procent. 

Insamlingen av förpackningsavfall utökas till över 700 fastigheter

Enligt de rådande avfallshanteringsföreskrifterna på Rosk’n Rolls område är fastigheter med minst 10 lägenheter i tätorter skyldiga att samla in kartong, metall samt glas- och plastförpackningar. Tätortsfastigheter med minst 5 lägenheter är skyldiga att samla in bioavfall.

Den nya avfallsförordningen hämtar sorteringskärlen till ännu mindre fastigheters gårdar. Skyldigheten att sortera förpackningsavfall omfattar framledes över 700 fastigheter fler på Rosk’n Rolls verksamhetsområde. När förpackningsavfall i fortsättningen samlas in från fastigheter med fler än fem lägenheter i tätorter, så hör närmare 55 000 lägenheter i östra och i västra Nyland till sorteringens krets.

Skyldigheten att sortera bioavfall utökas i den nya avfallsförordningen till att omfatta även egnahemshus i de större tätorterna. På Rosk’n Rolls verksamhetsområde gäller det åtminstone tre tätorter: Nummela i Vichtis samt centralorterna Borgå och Lojo. På de här områdena blir över 14 000 egnahemshus och småhus skyldiga att sortera bioavfallet och ansluta sig till separatinsamlingen av bioavfall eller kompostera bioavfallet själv på den egna fastigheten.

”Vi överväger att bygga ut insamlingstjänsten av bioavfall även till andra större, tätt bebodda bostadsområden. Det finns en efterfrågan på servicen och för den delen är det viktigt att få bort bioavfallet från blandavfallet med hänsyn till hur vi ska uppnå återvinningsmålsättningarna”, belyser Printz.

Taxan och övervakningen på områdena

Lagen och förordningarna definierar separatinsamlingen på nationell nivå om. Taxan och noggrannare föreskrifter fattas det beslut om på regional nivå.

På Rosk’n Rolls verksamhetsområde är det Nylands avfallsnämnd, ett gemensamt organ för 12 kommuner, som gör upp avfallshanteringsföreskrifterna och godkänner avfallstaxan. Avfallshanteringschef Christine Perjala svarar för beredningen av ärendena i nämnden. 

“I egenskap av regional avfallshanteringsmyndighet håller vi koll på att lagen och avfallshanteringsföreskrifterna följs. Regionalt kan vi också precisera de sorteringsskyldigheter som ställs i lagen med hänvisning till förhållandena på området. Förutom sorteringsskyldigheten innehåller avfallshanteringsföreskrifterna även bestämmelser om många andra saker, till exempel om tillåtna tömningsintervall, om vilka sätt fastigheter kan ansluta sig till avfallshanteringen och om kompostering”, säger Perjala.

Prissättningen gynnar dem som sorterar 

Med tanke på miljön är det förnuftigt att sortera och återvinna avfall. Ur invånarnas synpunkt är det också ekonomiskt lönsamt att sortera avfall. Ju mindre blandavfall en bostadsfastighet producerar, desto lägre är avfallsavgifterna. Separatinsamling av sorterat avfall är förmånligare för invånarna än insamling av blandavfall.

Nylands avfallshanteringsmyndighet föreslår att prissättningen för tömning av fastigheternas avfallskärl ändras så att insamlingen av sorterat förpackningsavfall, metall och bioavfall är ännu billigare jämfört med blandavfall. Nämnden fattar beslut om den nya avfallstaxan vid sitt möte den 7.12.2021.