Hoppa till innehåll

I Nyland testades nya sätt att ordna kulturverksamhet

Under åren 2021–2022 utvecklades, testades och genomfördes nya sätt att upphandla och producera kulturverksamhet inom ramen för projektet Kultur i byn, alltså utvecklingsuppgiften för kulturverksamhet i Nyland.

Borgå stads kulturtjänster koordinerade projektet och genomförde det tillsammans med kulturaktörer i 23 kommuner i Nyland.
– Projektet erbjöd möjligheter till arbete för ungefär 70 nyländska konstnärer och professionella inom den kreativa branschen. Inom ramen för projektet arrangerades cirka 100 evenemang i 70 byar eller små kommuners tätorter i Nyland, och i evenemangen deltog sammanlagt ungefär 6 700 personer i olika åldrar, antingen invånare i området eller besökare, berättar projektets koordinator Sari Hilska från Borgå stad.

– Vi kan vara nöjda med dessa siffror, för under åren 2021–2022 då utvecklingsuppgiften genomfördes, påverkades planeringen och ordnandet av kulturevenemang starkt av restriktionerna för sammankomster på grund av coronapandemin, vilket också inverkade på sysselsättningen för aktörer inom den kreativa branschen, fortsätter Hilska.
Det tvåspråkiga projektet Kulttuuri kylässä – Kultur i byn finansierades huvudsakligen av undervisnings- och kulturministeriet. Samtidigt genomfördes motsvarande regionala utvecklingsuppgifter också på andra håll i landet, och vissa pågår fortfarande. Syftet med utvecklingsuppgifterna är att utveckla kulturverksamheten i kommunerna utgående från kulturlagen som förnyades 2019 och med tanke på omvärlden som förändras. Målen och sätten att genomföra detta varierar för olika områden.
Målet var att erbjuda kultur i byarna och sysselsätta den kreativa branschen
Utvecklingsuppgiften för Nyland hade tre huvudsakliga mål:

  • att sysselsätta professionella inom konst och den kreativa branschen i Nyland
  • att göra konst och kultur tillgängligt utanför tätorter, särskilt i byarna, och öka invånarnas deltagande i planering och ordnande av tjänster
  • att förstärka och utveckla nätverk och samarbetet för kommuner och regionala kulturaktörer i Nyland.

Utvecklingsuppgiften förde samman kulturpersonal i kommunerna i Nyland och regionala kulturaktörer, såsom museer med regionalt ansvar och regionala aktörer inom organisationen Suomen kylät – Finlands byar. Utvecklingsuppgiften påbörjades år 2021 i kommunerna i östra Nyland, och den utvidgades till västra och mellersta Nyland i början av år 2022. De största städerna Helsingfors, Esbo och Vanda var inte med i projektet.
– De som deltog i utvecklingsuppgiften ansåg att bildandet av nätverket och starten på samarbetet var ett av de viktigaste resultaten. Kommuner och städer i alla storlekar drog nytta av de gemensamma försöken med nya verksamhetssätt. Särskilt viktigt var det för små kommuner, som kanske inte har en heltidsanställd kulturarbetare. Tillsammans gjorde vi till exempel en omvänd konkurrensutsättning, med vilken vi upphandlade kulturproduktioner. Priset för tjänsten fastställdes färdigt, så anbuden jämfördes utgående från innehållet och dess kvalitet. Eftersom konkurrensutsättningen var öppen för alla professionella i Nyland inom den kreativa branschen, ökade samtidigt konstnärernas synlighet och sysselsättning utanför den egna kommunen eller området. Dessa kontakter kommer säkert till nytta även i framtiden, berättar Sari Hilska.
Förutom de åtgärder som nämndes ovan främjades målen bland annat med följande utbildningar och försök med nya verksamhetsmodeller:

  • Öppen ansökan för konstnärer till pilotprojekt i östra Nyland 2021. Cirka 30 produktioner.
  • Invånarenkäter om kultur- och fritidstjänster till byinvånare i östra Nyland 2021 och västra och mellersta Nyland 2022. Totalt cirka 1 100 svar.
  • Vad behövs utöver en bra idé? En utbildningsserie i tre delar om bidragsansökningar och hur man förtydligar en projektidé för konstnärer, föreningar och professionella inom kulturbranschen 2022.
  • En gemensam kulturproducent för kommunerna arbetade i östra Nyland 2021 och i västra och mellersta Nyland 2022.

Bland de viktigaste nätverken och samarbetspartnerna för utvecklingsuppgiften var det nationella utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans som samordnas av Esbo stad, vilket samlade regionala utvecklingsuppgifter och erbjöd ett forum för utbyte av information och erfarenheter. Andra samarbetspartner var Centret för konstfrämjande och Globe Art Point som stödjer sysselsättning av konstnärer med utländsk bakgrund.