Hoppa till innehåll

I stadens lokaler kan temperaturen sänkas en aning för att spara energi

Borgå stad har gått igenom alla tänkbara sätt att spara el under kommande vintern. Staden åstadkommer betydande energibesparingar genom att sänka temperaturen i byggnaderna en aning. Dessutom uppmuntras både de anställda och invånarna i staden att använda el på ett förnuftigt sätt. Stadsstyrelsen behandlar de energisparande åtgärderna vid sitt möte den 17 oktober.

Pääskytien koulu

Långsiktigt klimatarbete och åtgärder för energisparande

Borgå stad har redan under nästan 15 års tid gjort ett långsiktigt arbete med gott resultat när det gäller klimatarbete och energisparande.

– Till exempel har hustekniken och ventilationsmaskinerna förnyats med hjälp av separata investeringsanslag för energibesparing, tekniken för värmeåtervinning har moderniserats och solcellssystem installerats i sammanlagt 27 byggnader, berättar lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Vid genomförandet av större ombyggnadsobjekt och nybyggnader finns energifrågorna med redan från projektplaneringen.

Sänkning av temperatur och belysning

För energibesparingsbehovet under den kommande vintern föreslås att temperaturerna sänks i de stadens byggnader där temperaturen kan styras genom fjärrövervakning. När byggnaderna används sänks temperaturen med en grad och när byggnaderna är tomma sänks temperaturen ytterligare med 1,5 grader. I samma byggnader sparar man el genom att justera skymningsreläer så att de börjar lysa senare, släcka en del av utebelysningen helt och hållet utanför användningstiderna och programmera inomhusbelysningen helt bort under nattetid och veckoslut. Med elsparåtgärderna sparas också cirka 100 000 euro per år.

Objekten där man sparar el: Haikobrinkens daghem, Hornhattula daghem, Vårvindens daghem, Tallberga daghem, Parkdaghemmet, Albert Edelfeltin koulu, Borgå Gymnasium, Eklöfska skolan, Huhtisen koulu, Keskuskoulu, Kvarnbackens skola, Linnakosken lukio, Peipon koulu, Pääskytien koulu, Strömborgska skolan, Centralbrandstation och Huvudbiblioteket.

– Därutöver planeras motsvarande energisparande åtgärder i stadens livscykelobjekt och hyreslokaler. Mera energi kan sparas när man också vidtar samma åtgärder till exempel i Kantelehuset, Tolkkisten koulu och livscykeldaghemmen, fortsätter Mikko Silvast.

Lokaler stängs inte men vid behov kan man reagera snabbt

Enligt nuvarande utsikter stängs inga verksamhetslokaler och tjänsterna slutar inte helt och hållet, och enskilda bastur eller simbassänger stängs inte.

– Om situationen ändras avsevärt och det behövs större energisparåtgärder, kan staden överväga att stänga de största idrottsanläggningarna för viss tid, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Vi uppmuntrar naturligtvis stadens anställda och invånare att använda el på ett förnuftigt sätt. En hel del tips har redan delats i offentligheten. Vi kan alla stänga datorn till natten, förkorta duschtiden och värma elbastun med måtta, påminner Ujula.

För uppföljning av situationen och elförbrukningen samt eventuella kontrollerade elavbrott har staden inrättat en uppföljningsgrupp med följande aktörer: Borgå Energi, lokalitetsledningen, lokalservice, kommunikationen, kommuntekniken och räddningsverket.

Exempel på stadens energisparåtgärder:

  • Borgå stad har är förbundit sig till kommunsektorns energieffektivitetsavtal (KETS). Staden strävar i sina verksamhetslokaler efter att spara energi 7,5 % år 2025 jämfört med 2015.
  • I alla nybyggnads- och ombyggnadsobjekt installeras solpaneler. Solpaneler installeras också enligt möjligheter i 2–3 gamla byggnader per år.
  • Fjärrvärme används i området med fjärrvärmenät. Den fjärrvärme som Borgå Energi använder är nästan helt förnybar.
  • På andra ställen används jordvärme om det inte är fråga om ett grundvattenområde, och luft-vattenvärmepumpar.
  • Hustekniska lösningar (belysning, ventilation, värme) genomförs på ett så energieffektivt sätt som möjligt. I gamla byggnader ersätts systemen med energieffektiva alternativ.
  • Lokalernas mångsidighet och användningsgrad förbättras.
  • Onödiga byggnader och byggnader i dåligt skick slopas antingen genom rivning eller försäljning.