Hoppa till innehåll

Markundersökningar i skogsområdet i närheten av friluftsbadet i Kokon och Vinnarvägen

Borgå stad utför undersökningar av markens byggbarhet och skadliga ämnen för arbetet med delgeneralplanen för de centrala områdena vid Tolkisvägens tidigare grustäkt. I arbetet används borr och grävmaskin och det pågår under tiden 6.10–22.10.

Grävningsarbeten och förflyttning av maskiner till undersökningspunkter kräver att träd fälls i närheten av undersökningspunkterna. Träden fälls innan undersökningsarbetena inleds. Undersökningar och skogsentreprenader orsakar avvikande tung trafik på gång- och cykelvägen.

I Näse öster om Tolkisvägen fanns en grustäkt från mitten av 1900-talet ända fram till 1980-talet. Till följd av grävningsarbetena uppstod det i området ett friluftsbad som även känns som en sandgrop. Efter det att verksamheten hade upphört fylldes grustäkten med överskottsjord och har blivit skogbevuxet, men det finns fortfarande betydande spår av mänsklig verksamhet i terrängen.

Vi beklagar den olägenhet som arbetet medför.