Hoppa till innehåll

Mera utredningar görs om inomhusklimatet i förskolans utrymmen i Keskuskoulu

Ytterligare utredningar om inomhusklimatet görs i Parkdaghemmets förskolegruppers utrymmen i Keskuskoulu.

Ytterligare utredningar om inomhusklimatet görs i Parkdaghemmets förskolegruppers utrymmen i Keskuskoulu.

Gruppen för inomhusluften i Keskuskoulu sammanträdde måndagen den 20 oktober.

– I skolans utrymmen är situationen normal, varför arbetsgruppen koncentrerade sig på situationen i förskolans utrymmen, som lyftes fram vid arbetsgruppens föregående möte. Då berättade personalen om dålig lukt i utrymmena, och också företagshälsovården berättade att de hade kontaktats, berättar ordföranden Pekka Koskimies.

I november installerades luftrenare i alla rum som förskolan använder. Förskolans stora grupputrymme och personalens mötesrum är de utrymmen som anses vara de mest problematiska. Förskolans utrymmen finns i byggnadens fjärde våning.

Hälsoinspektören gjorde ett extra inspektionsbesök i utrymmena

Miljöhälsovården gjorde i november ett extra inspektionsbesök i förskolans utrymmen och gjorde mätningar av luftens koldioxidhalt, fukthalt och temperatur. I inspektionsrapporten konstateras att luften upplevdes som normal och att inga främmande lukter observerades vid tidpunkten för inspektionen. Rummen och ytorna var snygga och fria från skador. I rapporten konstateras också att mätresultaten kan betraktas som normala.

– Inspektionen och mätningarna i samband med inspektionen avslöjade inga i hälsoskyddslagen avsedda missförhållen eller sanitära olägenheter, konstaterar hälsoinspektör Tomi Jormanainen.

Vid inspektionen observerade hälsoinspektören att ingen luft kom ut genom överluftsventilen mellan personalens mötesrum och förskolans grupputrymme. Efter denna observation avlägsnades den mineralull som fanns inne i ventilen.

– Isoleringsmaterialets syfte var att fungera som ljuddämpning, men materialet var fel valt. Detta var en nyttig observation, även om dess betydelse för situationen som helhet är marginell. Också motsvarande ventiler på de nedre våningarna kontrollerades, men där fanns inget som behövde avlägsnas, berättar Koskimies.

Hälsoinspektören uppmanade också att kontrollera ventilationens luftmängder och balansering. Byggnadens ventilationskanaler sotades och balanserades för ungefär ett år sedan. Ventilationen är påkopplad dygnet runt. 

Tilläggsutredningar under vintern och våren

Företagshälsovårdens rekommendation i situationen är att det i förskolans görs en en utredning av inomhusklimatet och bedömning av exponeringsförhållandena.

Skolhälsovårdaren uppger att inomhusrelaterade symtom inte under höstterminen konstaterats hos en enda av de 440 eleverna i skolan. Hälsovårdaren följer med läget för ett par barn i förskolan.

– Vi har i lokalitetsledningen och i den multiprofessionella inomhusluftsarbetsgruppen bedömt att de lokaler som förskolan använder är väl sanerade, och de är i skick. För tillfället vet vi inte, vad som är orsaken till problem. Situationen är förarglig och utmanande. Utredningarna fortsätter, och vi hoppas att vi från ytterligare undersökningar får ny information, säger Koskimies.

Förskolans utrymmen kommer att undersökas i samarbete med en konsult som specialiserat sig på inomhusluftsfrågor. Vi gör en plan över alla de punkter som ska undersökas. Undersökningen blir färdig under våren, och där ingår också en bedömning av exponeringsförhållandena. De vid senaste möte överenskomna spårgasmätningarna och mätningarna av partikelnedfall görs som fristående undersökningar enligt en snabbare tidtabell. 

Mera information:
projektchef Pekka Koskimies
tfn 040 489 1865