Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 28.4.2022

Miljöhälsosektionen fastställde förteckningen över allmänna badstränder och en provtagningsplan för badstränder. Förslagen från invånarna om nya stränder som ska tas med i tillsynen utreds och förteckningen kompletteras vid behov senare. Sektionen uppdaterade dessutom sitt delegeringsbeslut och behandlade miljöhälsovårdens kvalitetssyn. Programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen i Nickby hälsostation bordlades.

Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Till Livsmedelsverket om utkastet till instruktioner om egenkontroll av vatten och is i livsmedelslokaler, till NTM-centralen i Nyland om behovet av en miljökonsekvensbedömning i Rudus projekt för utvidgad marktäkt i Kullo samt i projektet för Neste Abp:s förbehandlingsenhet för förvätskad returråvara i Sköldvik, till regionförvaltningsmyndigheten i Södra Finland om komplettering av miljötillståndsansökan som gäller ändring av verksamheten i Mömossens avfallsstation samt till miljöövervakningen i Sibbo om Sipoon Humus Oy:s täktlovs- och miljötillståndsansökan. Föredraganden kompletterade sitt utlåtandeförslag som gällde Sipoon Humus Oy om en tillräcklig fördröjning av ytvatten så, att verksamheten inte orsakar olägenhet för rekreationsbruket av Svartsån. Sektionen beslutade att inte ge ett bemötande till besvären över Vekkox Oy:s täktlov och miljötillstånd som har anförts hos högsta förvaltningsdomstolen.