Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 26.1.2023

Miljöhälsosektionen godkände Haiko Spas program för kontrollundersökningar år 2023–2027 samt beslutade att inte ge ett utlåtande med anledning av Sipoon Humus Oys besvär över beslutet om marktäkts- och miljötillstånd.

I följande ärenden fattade nämnden beslut enligt beslutsförslaget:

  • Förslag till samkontrollprogram för Borgå vattens grundvattentäkter
  • Utlåtande angående Borgå-Sibbos fiskeriområdes förslag till reglering av fiske som ingår i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan
  • As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnas besvär över miljöhälsosektionens beslut § 109/14.12.2021 och
  • Förslag till detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde, utlåtande till Sibbo kommun

I ärendet Rudus Oy:s grustäktsområde i Kråkö, tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvens-bedömning (MKB) i enskilt fall, gjorde Christoffer Hällfors ett motförslag, som omfattades av majoriteten.

Det godkända förslaget i ärendet: ”Miljöhälsosektionen anser att det inte finns ett lagstadgat behov av ett MKB-förfarande men påminner om att tillståndsansökan granskas även ur miljöhälsosynpunkt.  Verksamheten kan orsaka sanitär olägenhet för den närmaste bosättningen bl.a. genom buller och damm samt hushållsvattnets kvalitet och tillgången på vatten. Dessutom kan ändringar i vattnets kvalitet i dammarna störa dem som använder platsen för rekreation. Den tilltagande trafiken och användningen av området för rekreation när verksamheten pågår får inte orsaka en säkerhetsrisk. Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.”