Hoppa till innehåll

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 23.4.2024

Lupa- ja valvontalautakunnan kokousaikataulu, syksy 2024

Lupa- ja valvontalautakunta päätti kokoontua syksyn aikana 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. ja 10.12.

Rakennuslupahakemukset, Taidetehtaankatu 5, Länsiranta

Rakennuslupaa haetaan kokonaisrakennushankkeen ensimmäiselle vaiheelle kahden kerrostalon ja pysäköintihallin rakentamiseksi osoitteeseen Taidetehtaankatu 5, 06100 Porvoo. Hanke sijoittuu Tehtaanpuiston puutalot asemakaava alueelle.
Rakennettavan viisikerroksisen asuinkerrostalon, rakennuksen A rakennusoikeudellinen kerrosala tulee olemaan 2231 k-m2, kerros- ja kokonaisala 3400 m2. Rakennukseen tulee väestönsuoja 174 henkilölle.
Rakennettavan viisikerroksisen asuinkerrostalon, rakennuksen B rakennusoikeudellinen kerrosala tulee olevaan 3707 k-m2, kerros ja kokonaisala 5649 m2.
Pihakannen alle rakennettavan pysäköintihalli rakennuksen kerrosala tulee olevaan 1507 k-m2.
Kohteeseen tulee 96 huoneistoa kooltaan 33 m2-116 m2.
Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 A hakee rakennuslupaa uusille asuinkerrostaloille ja pysäköintihallille. Rakennuslupahakemuksissa on haettu kolmea vähäistä poikkeamaa. Perusteluna vähäisille poikkeamisille on pysäköintipaikkojen mitoitus, joka määrittelee maantasossa rakennusten muodon ja koon.
Rakennuksen pää runkomateriaali tulee olemaan rankorakenteinen puu. Julkisivut ovat puuta lukuun ottamatta maantasokerrosta. Julkisivut ovat väriltään punaista, tumman vihreää ja vaaleaa puuta, peltikatto on julkisivuvärin mukainen, Parvekkeet ovat lasikaiteellisia ja lasitettuja. Autopaikkoja toteutetaan yhteensä 57 kappaletta, joista 3 on liikuntaesteisille. Autopaikoista 8 kpl on sähköauton latausmahdollista. Polkupyöräpaikkoja rakennetaan yhteensä 237 kappaletta. Kiinteistölle on laadittu myös hulevesisuunnitelma sekä istutussuunnitelma.
Hakija hakee hankkeelle MRL 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta vakuutta vastaan, perusteluna aloittamisoikeudelle ovat hankkeen kiireellisyys.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetut rakennusluvat päätösehdotuksiin sisältyvine ehtoineen. Vähäiset poikkeamiset myönnettiin maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla. Samalla päätöksellä myönnettiin aloittamisoikeus MRL 144 §:n mukaisesti asetettua vakuutta vastaan.

Rakennuslupahakemukset, Tolkkisten satamatie 1, Tolkkinen

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab hakee rakennuslupaa uudelle teollisuusrakennukselle lämpöpumppujen sijoittamiseksi ja varastotilaksi osoitteeseen Tolkkisten satamatie 1, 06750 Tolkkinen. Hanke sijoittuu Augustinrannan yrityspuiston asemakaava-alueelle AK-458
Rakennettavan teollisuus- ja varastorakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala tulee olemaan 831,5 k-m2. Kiinteistön kokonaisrakennusoikeus on 19941 m² josta tämä hanke mukaan lukien on käytetty 9458 m². Kiinteistön rakennusoikeutta jää jäljelle 10483 m².
Asemakaavassa korttelialueen käyttötarkoitus on energiahuollon korttelialue, lisäksi korttelialueen maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakennustöihin ryhtymistä. Kaavamerkintä (En/saa).
Rakennus on teräsrunkoinen ja julkisivu muodostuu sandwich-elementeistä. Julkisivut ovat väriltään harmaa RR22 ja ovet, karmit ja vesikattovarusteet tummanharmaa RR23.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotukseen sisätyvine ehtoineen. Samalla päätöksellä myönnettiin aloittamisoikeus MRL 144 §:n mukaisesti asetettua vakuutta vastaan.

Velvoitteen asettaminen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 182 §:n tarkoittamassa hallintopakkoasiassa

Rakennusvalvonta on tarkastuskäynnin perusteella kehottanut kiinteistön omistajaa määräpäivään mennessä hakemaan rakennuslupaa jo tehdyille rakennustöille sekä toimittamaan kolmannen osapuolen suorittaman tarkastuksen raportti rakennelaskelmineen rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta on todennut, että kehotusta ei ole noudatettu. Lautakunnalle ehdotetaan, että kiinteistön haltija velvoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin sakon uhalla.


Rakennusvalvonta on tehnyt tarkastuskäynnin kiinteistöllä 1.9.2023 ja todennut, että kiinteistöllä sijaitsee lato, joka on käytössä kuntosalina. Latoa on länsi/lounaispuolelta laajennettu matalalla laajennusosalla. Laajennusosan sisäpuoli on myös kuntosalikäytössä. Ladon pohjois-/luodepäätyyn on rakennettu katos, sekä ladon sisäpuolella kantavaan ristikkoon on tehty rakenteellisia muutoksia. Kattoristikosta on katkaistu alapaarre. Kuulemiskirjeen vastineessa on tuonut julki lisää kantaviin rakenteisiin tehtyjä muutoksia, joita ei tarkastuskäynnillä huomattu. Kaikki edellä mainitut rakennustyöt ovat luvanvaraisia ja kaikki rakennustyöt on tehty ilman maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukaista rakennuslupaa.


Kiinteistölle on annettu 14.9.2023 kehotus hakea rakennuslupa jo tehdyille rakennustöille sekä toimittaa kolmannen osapuolen suorittaman tarkastuksen raportti rakennelaskelmineen ladon rakenteellisesta toimivuudesta rakennusvalvontaan 15.11.2023 mennessä. Samassa kehotuksessa on myös ilmoitettu, että kehotuksen noudattamatta jättäminen johtaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 182 §:n mukaiseen pakkokeinomenettelyyn.

Käsittelyn aikana Sirpa Hanska teki seuraavan muutosesityksen:
Esitän että poistetaan päävelvoite 2 ja muutetaan se muotoon: Ellei päävelvoitetta 1 ole noudatettu määräaikaan 31.8.2024 mennessä, rakennus asetetaan käyttökieltoon.
Ehdotusta kannattivat Mirja Suhonen ja Juho Tanska.


Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Sirpa Hanskan tekemä muutosehdotus EI.
Pohjaesityksen puolesta äänesti neljä (4); Tom Blomqvist, Elin Andersson, Petri Pasanen ja Hannele Luukkainen (suullisesti).
Sirpa Hanskan muutosehdotuksen puolesta äänesti neljä (4); Mirja Suhonen, Juho Tanska, Pia Sågbom ja Sirpa Hanska (suullisesti).
Puheenjohtaja totesi, että äänestys päättyi tasatulokseen. Puheenjohtajan äänellä pohjaehdotuksen JAA äänet voittivat äänin neljä (4) – neljä (4).
Äänestyksessä annettiin kaksi suullista ääntä.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti:

 • asettaa kiinteistöllä sijaitsevan ladon käyttökieltoon siihen asti, kunnes kolmannen osapuolen suorittaman tarkastuksen raportti rakennelaskelmineen on toimitettu rakennusvalvontaan ja tehdyille muutostöille on haettu rakennuslupa.
 • asettaa kiinteistön omistajille päävelvoitteen ja tehosteeksi uhkasakon uhkasakkolain (1113/1990) 4 §, 6 §, 7 §, ja 8 § mukaan.
 • että asiasta ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 186 §:n mukaisesti.
  Päävelvoite 1:
  Kiinteistön omistajan tulee toimittaa, kolmannen osapuolen suorittaman tarkastuksen raportti rakennelaskelmineen rakennusvalvontaan 31.8.2024 mennessä.
  Päävelvoite 2:
  Rakennus asetettiin käyttökieltoon toistaiseksi. Käyttökielto puretaan rakennuspäällikön päätöksellä.
  Päävelvoitteen 1 tehoste:
  Asetettiin uhkasakko, jonka suuruus on 1500 €, kun päävelvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä.
  Päävelvoitteen 2 tehoste:
  Asetettiin uhkasakko, jonka suuruus on 1500 €, jos päävelvoitetta laiminlyödään.

Porvoon vesi: Hermanninsaaren ja Sannaisten jätevedenpuhdistamojen 2023 tarkkailuraportit

Porvoon kaupungin jätevedenpuhdistamojen toimintaa tarkkaillaan Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Hermanninsaaren puhdistamoa tarkkailtiin 26 kertaa vuonna ja Sannaisten puhdistamoa neljä kertaa vuonna 2023.
Erikoistilanne 22.8.2023: Ölstensin kemikaalipäästöstä aiheutunut häiriö.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asian tiedokseen.

Rosk´n Roll Oy Ab, Domargårdin jäteaseman vuosiraportti 2023

Rosk´n Roll Oy on toimittanut 6.3.2023 ympäristölupapäätöksen mukaisen Domargårdin jätekeskuksen toimintaa koskevan vuosiraportin 2023 Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä Domargårdin jäteaseman vuosiraportin 2023 liitteineen tiedoksi.

Rosk´n Roll Oy Ab, Kilpilahden materiaalikeskus KILKE, toiminnan vuosiraportti 2023

Rosk´n Roll Oy on toimittanut Kilpilahden materiaalikeskuksen toimintaa koskevan vuosiraportin 2023 lupa- ja valvontalautakunnalle 19.3.2024.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä Rosk´n Roll Oy:n Kilpilahden materiaalikeskuksen (Kilke) vuosiraportin 2023 tiedoksi.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.