Hoppa till innehåll

Rapport om miljöns tillstånd i Borgå har publicerats

En ur miljösynpunkt positiv utveckling har skett under de senaste tio åren i Borgå i synnerhet i fråga om utsläpp från industrin, belastningen på vattendrag, skyddet av den biologiska mångfalden och främjandet av klimatarbetet. Å andra sidan har antalet invånare som utsätts för buller ökat i och med att stadens bebyggelse blivit tätare, och det här antalet uppskattas att öka också inom den närmaste framtiden. Miljövården i Borgå stad har publicerat en rapport om miljöns tillstånd i Borgå under 2021. En motsvarande översikt har publicerats senast år 2010.

Maisema Hamarissa.

Utsläppen från industrin har minskat avsevärt, särskilt när det gäller svaveldioxid, i takt med att reningstekniken har utvecklats. Å andra sidan syns effekterna av Sköldviks industriområde fortfarande i luftkvaliteten i form av lokalt förhöjda halter av svaveldioxider, kväveoxider och flyktiga organiska föreningar. Växthusgasutsläppen har minskat med ca tredjedel jämfört med nivån år 2010.

Det ekologiska tillståndet i havsområdena fortfarande försvarligt

Avloppsvattenbelastningen i havsområdena har minskat från början av 2000-talet efter att det nya avloppsreningsverket i Hermansö togs i bruk och avloppsvattenreningen i Sköldviks industriområde har blivit effektivare. Trots detta klassificeras det ekologiska tillståndet i havsområdet utanför Borgå endast som försvarligt. Detta påverkas mest av den belastning i form av näringsämnen och fasta partiklar som åarna orsakar och som till stor del härstammar från den diffusa belastningen från jordbruket. Uppföljningsundersökningar visar dock att det har skett en positiv utveckling i tillståndet hos bottenfaunan i havsområdet under 2010-talet.

– Havsområdets vattenkvalitet uppfyller i allmänhet de hygieniska kvalitetskrav som social- och hälsovårdsministeriet ställer på badvatten under sommartiden, berättar miljövårdschef Jesse Mether.

Kvaliteten av vattnet i Borgå å, Svartsån och Illbyån, som strömmar genom Borgå, bedöms som försvarligt. Borgå å belastas mest av diffus belastning från jordbruket, och Lahtis stad är den största enskilda belastningskällan. Tack vare effektiverad rening av det kommunala avloppsvattnet har en liten förbättring i vattenkvaliteten i Borgå å dock noterats under de senaste åren. Byggandet av flera transportavlopp har förbättrat tillståndet både i Borgå ås och Svartsås nedre lopp. Man har också strävat efter att öka användningen av åar för rekreation bl.a. genom utplantering av fiskar och iståndsättning av forsar.

Skyddet av naturens mångfald har framskridit

Täkten av marksubstanser i grundvattenområdena i Vessö, Kråkö och Seitlax har lett till sådana förändringar i områdena att de inte längre klassas som viktiga grundvattenområden. I Borgå finns för närvarande 10 viktiga grundvattenområden för samhällenas vattenförsörjning. Det som hotar grundvattenområdena är i synnerhet trafiken samt gamla oljecisterner som är belägna i områdena. Det största skyddsbehovet gäller grundvattenområdet i Sannäs som är det viktigaste vattenförsörjningsområdet. På vägområdena i området har anlagts skyddskonstruktioner för grundvatten.

– Skyddet av naturens mångfald har främjats i synnerhet genom anläggandet av skyddsområden och nationalstadsparken. De äldsta naturskyddsområden är från 1930-talet och under de senaste 10 åren har 18 nya naturskyddsområden inrättats i Borgå, berättar Mether.

Statens METSO-program har ökat tydligt intresset för skyddet av skogsområden. I skyddsområdena genomförs som skötselåtgärder bl.a. betesgång i strandängar och fällning av granar i lövskogsområden.
Närmare information om det som beskrivits ovan samt andra miljöteman finns att läsa i rapporten om miljöns tillstånd i Borgå 2021.

Ytterligare information:

Jesse Mether

Miljövårdschef