Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdens budgetförslag behandlas i nämnden  

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt septembermöte social- och hälsovårdens förslag till budget för 2021 samt ekonomiplan för åren 2022-2023.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar på sitt septembermöte social- och hälsovårdens förslag till budget för 2021 samt ekonomiplan för åren 2022-2023.

Sektorns centrala mål för 2021 är att effektivera samarbete, att avverka vårdskuld och köer samt förbereda sig för den social- och hälsovårdsreform som är under arbete.  

Tilläggsanslag till det växande behovet av tjänster och till att motverka coronaviruset 

Under detta år har social- och hälsovårdens utgifter ökat märkbart på grund av coronaviruset och det ökade behovet av tjänster. Redan på våren stod det klart att budgeten för 2020 inte kommer att räcka till på grund av coronaepidemin. Sektorns budget förväntas överstiga i sin helhet med närmare nio miljoner euro, vilket står för ungefär 5,2 procent av sektorns helhetsbudget. Överstigningen täcks till en del med de statsandelar som Borgå stad kommer få via statens tilläggsbudget.   

Planeringen av den regionala hjälpmedelsenheten föreslås skjutas fram  

Social-och hälsovårdsnämnden besluter även på sitt möte om Borgå fortsättningsvis skall delta i planeringsarbetet av den regionala hjälpmedelsenheten.

Enligt planen skulle den regionala hjälpmedelsenheten påbörja sin verksamhet 4.1.2022. Alla kommuner skulle överlåta sina hjälpmedel från hälsovården till den regionala enheten, som i fortsättningen skulle administrera tjänsten under specialsjukvården. Enligt planen skulle lokala hjälpmedelspunkter finnas i kommunerna. Dessutom skulle personal flyttas till enheten från Borgå. 

Reformen som planeras inom social-och hälsovården skulle innebära ett gemensamt social-och hälsovårdsområde för Östra Nyland. Tjänsterna skulle enligt den planerade reformen ordnas i samförstånd med specialsjukvården. 

– Det lönar sig inte för Borgå att omorganisera de uppgifter som flyttas till det planerade landskapet innan stegen för reformen är klara. Den planerade modellen skulle fortsättningsvis kräva arbetsinsatser av stadens personal. I planerna har det inte framkommit hurdana besparingar enheten medför för Borgås del. Därför föreslår jag för nämnden att Borgå inte deltar i förberedelserna av den regionala hjälpmedelsenheten, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

Social- och hälsovårdsnämndens möte är torsdagen 17.9.2020.