Hoppa till innehåll

Stadsdirektörens budgetförslag 2021: Borgås ekonomi hålls i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter

Borgå stads ekonomi hålls år 2021 nästan i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter. Staden fortsätter dock att skuldsätta sig på grund av stora investeringar. Det föreslås inga höjningar av inkomst- eller fastighetsskattesatsen nästa år. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula publicerade sitt budgetförslag tisdagen den 13 oktober. Stadsstyrelsen behandlar förslaget i oktober-november, och fullmäktige fattar beslut om budgeten i november.

Borgå stads ekonomi hålls år 2021 nästan i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter. Staden fortsätter dock att skuldsätta sig på grund av stora investeringar. Det föreslås inga höjningar av inkomst- eller fastighetsskattesatsen nästa år. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula publicerade sitt budgetförslag tisdagen den 13 oktober. Stadsstyrelsen behandlar förslaget i oktober-november, och fullmäktige fattar beslut om budgeten i november.

– Vi vet inte ännu hur länge coronapandemin varar men efter pandemin står kommunerna och hela Finlands offentliga ekonomi inför allt större utmaningar när man måste hitta rätta botemedel mot befolkningens åldrande, minskande nativitet och flyttrörelsen samtidigt som den offentliga ekonomin är alltmer skuldsatt, betonar Jukka-Pekka Ujula.  

– I Borgås ekonomi fanns redan före coronan ett strukturellt anpassningsbehov på cirka 10 miljoner euro. Vi kan inte förvänta oss att staten ska fortsätta att understöda kommunerna i flera år, och också den konjunkturkänsliga samfundsskatten förväntas sjunka till en lägre nivå under de närmaste åren. Vi måste alltså målmedvetet fortsätta med anpassning av ekonomin och strukturella ändringar under de kommande åren.    

– Det är också viktigt att komma ihåg att den social- och hälsovårdsreform som regeringen bereder kommer att medföra betydande tilläggskostnader också för Borgå under de närmaste åren ifall den verkställs. Reformen försvagar verksamhetsförutsättningarna och investeringsmöjligheterna för växande stadsregioner som Borgå i framtiden, fortsätter Ujula.  

Utgifterna ökar 3,7 procent 

Årsbidraget i budgeten är cirka 20 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott på cirka 3,9 miljoner euro. Staden kommer att få cirka 12–13 miljoner euro av det coronastöd som staten riktar till kommunerna år 2021. 

Utgifterna ökar totalt 3,7 procent, dvs. cirka 14 miljoner euro jämfört med årets ändrade budget. Mest ökar utgifterna inom social- och hälsovårdssektorn (5,7 %) på grund av coronan och åtgärdandet av de vårdköer som den lett till, samt på grund av det ökade servicebehovet till följd av att befolkningen blir äldre. Utgifterna ökar också inom bildningssektorn (3,9 %) och stadsutvecklingen (1,5 %).   

– Inkomsterna av kommunalskatten slutar öka, eftersom de influtna skatterna minskar till följd av permitteringar, färre gjorda arbetstimmar och minskning av olika arvoden. Däremot ligger stadens intäkter av samfundsskatten ännu år 2021 på en ovanligt hög nivå – delvis för att kommunernas andel av samfundsskatten tillfälligt har höjts. Dessutom har företagsklustret i Sköldvik fortfarande visat ett gott resultat, beskriver finansdirektör Henrik Rainio.  

Stadens lånestock förväntas öka cirka 10 miljoner euro nästa år, till totalt 182 miljoner euro. Detta innebär att lånebeloppet är cirka 3 600 euro per invånare. År 2015 var lånestocken cirka 115 miljoner euro.  

Investeringar i barn och unga samt stadens tillväxt 

– Det pågående året har varit exceptionellt på många sätt på grund av coronaviruset. På våren blev staden tvungen att omorganisera nästan hela serviceproduktionen och systemet för beslutsfattande på grund av undantagsförhållandena. Efterfrågan på vissa tjänster ökade medan vi blev tvungna att stänga vissa tjänster och övergå till distansverksamhet i stor utsträckning. Staden klarade ändå av att producera sina tjänster rätt så bra under coronapandemin med tanke på förhållandena. Detta har krävt flexibilitet av både anställda och stadens invånare, tackar Jukka-Pekka Ujula.   

– I år har staden koncentrerat sig på att sörja för stadsbornas hälsa, säkerhet och annan basservice. Genomförandet av stadens strategi Drömmarnas Borgå 2030 fortsätter nästa år. Vi investerar över 32,5 miljoner euro, med fokus på barn och unga och stadens tillväxt. Vi stöder också i mån av möjlighet näringslivet att ta sig igenom coronapandemin i samarbete med företagen, fortsätter Ujula.  

Det största enskilda investeringsprojektet är daghemmet Skogsstjärnan, som blir färdigt nästa år. I närheten av Sköldviks industriområde byggs Kullo företagsområde, där det kommer att finnas nya lockande företagstomter. Ett av de strategiskt viktigaste projekten på lång sikt är Östbanan. Förhandlingar om ett projektbolag som ska främja planeringen av Östbanan pågår som bäst.