Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar portföljsättning av stadens fastigheter

Borgå stads lokalitetsledning har tagit fram en portföljsättning av fastigheter. Den ska vara ett verktyg för en långsiktig fastighetsstyrning. Portföljsättningen tar inte ställning till utvecklingen av sektorernas servicenät eller var en enskild tjänst ska ligga eller om den fortsätter.

I portföljsättningen analyseras och klassificeras byggda fastigheter enligt kriterier som har bestämts på förhand. Enligt fastighetsprogrammet är de viktigaste kriterierna för ägande av byggnader följande: betjänar den byggda fastigheten stadens egen tjänsteproduktion nu och i framtiden eller betjänar ägandet stadens andra strategiska mål, såsom t.ex. blivande planläggningsbehov. Kriterier som gäller byggnader och som används i utvärderingen är bl.a. fastighetens kondition, funktion, läge, energieffektivitet, rumseffektivitet, utvecklingsmöjligheter, tillgänglighet och historiska värden.

I portföljsättningen har de 170 byggnaderna som staden äger delats in i byggnader som bevaras (A, 57 st.), utvecklas (B, 48 st.) och realiseras (C, 65 st.). Kategori C delas vidare in i objekt som säljs eller hyrs ut (12 st.), objekt som kräver en planändring, ett undantagsförfarande eller en ändring av användningsändamålet (36 st.) och byggnader som ska rivas (17 st.).

Stadsstyrelsen behandlade ärendet första gången den 17 januari, då styrelsen återremitterade ärendet för beredning. Stadsstyrelsen behandlar portföljsättningen vid sitt möte den 7 februari.

Förslaget är att stadsstyrelsen godkänner lokalitetsledningens förslag till portföljsättning av stadens byggnader och ger lokalitetsledningen fullmakt att sälja, riva och utveckla byggnader i kategori C. Om försäljning eller rivning görs tjänsteinnehavarbeslut som ges stadsstyrelsen för kännedom och användande av upptagningsrätt.

– Portföljsättningen är ett verktyg för ledningen av fastighetsmassan. Den baserar sig på tidigare kunskap och utredningar om byggnadernas kondition, funktion och utvecklingsmöjligheter. Portföljsättningen betyder inga överraskande eller försnabbade rivningsdomar eller nedläggning av tjänster i byggnader som används. Precis som hittills görs behovskartläggning och fastighetsutveckling tillsammans med sektorerna, berättar lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

– Till portföljsättningens grundprinciper hör att frågan om en byggnad ska vara en del av stadens tjänsteproduktion avgörs i samarbete med sektorer och användare på den grund vilket det aktuella servicebehovet är, till vem, var tjänsten produceras och hur mycket. Portföljsättningen betjänar först och främst skötseln av uppgifter som lokalitetsledningen ansvarar för, såsom ett målmedvetet underhåll och utveckling av byggnader i kategorier A och B, fortsätter Silvast.

T.ex. byggnaderna i Gammelbacka som staden förvaltar håller på att nå sin livslängd. En behovskartläggning som görs i området definierar hurdana lokaler som behövs och vilka som ska främjas tillsammans. Tills vidare fortsätter verksamheten i nuvarande fastigheter som underhålls i den kondition som användningsändamålet kräver. Ett annat exempel är Bjurböle daghem som efter fastighetsbesiktningen sattes i kategori C. Verksamheten fortsätter men under de närmaste åren måste man se över lokalerna för verksamheten.

Portföljsättningen ger en transparent allmän översikt över stadens fastighetsmassa för stöd till beslutsfattande och planering av servicenätet. Dessutom ger den lokalitetsledningen fullmakt att sälja eller riva sådana fastigheter som inte har verksamhet och som staden inte heller i fortsättningen behöver. Av byggnader i kategori C har t.ex. byggnaderna för de tidigare nedlagda svenskspråkiga skolorna Gammelbacka skola och Saxby skola förblivit utanför servicenätsbesluten.

– Portföljsättningen är ett verktyg som uppdateras och byggnaderna i kategorier A och B kan också flyttas från den ena kategorin till den andra beroende på hurdana ombyggnadsåtgärder man beslutar vidta i dem. De nuvarande byggnaderna i kategori C lämpar sig inte för stadens tjänsteproduktion och staden borde avstå från dem. När det gäller de mest märkbara ändringarna i fråga om enskilda byggnader fattas beslut om dessa t.ex. i form av en behovskartläggning eller beslut om servicenätet, påminner Silvast.

Portföljsättningen av byggnaderna uppdateras fortlöpande och sänds årligen till stadsstyrelsen för fastställande.