Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.12.2021

Val an en entreprenör, rapping och målning av Borgå gymnasiums fasader

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Rappaustekniikka Laurell Oy till entreprenören för rappning och målning av Borgå gymnasiums fasader mot ett pris på 1 560 000 euro (moms 0 %). Avtalet bildas inte genom detta beslut utan ett separat avtal om upphandlingen ingås. Avtalet träder i kraft först efter att båda avtalsparter har bekräftat det med sin underskrift.

Borgå stads lokalitetsledning har konkurrensutsatt entreprenaden som gäller rappning och målning av Borgå gymnasiums fasader. Entreprenadformen är en totalentreprenad där entreprenören som väljs är huvudentreprenör och den som enligt lagstiftningen i huvudsak genomför projektet. Urvalsgrunden var anbudens totalekonomiska fördelaktighet, där prisets viktning var 100 %. Kvaliteten har beaktats med minimikrav på anbudsgivaren och anbudsgivarens personal. Kraven skulle uppfyllas för att ett anbud kunde lämnas.

Inom utsatt tid lämnades tre anbud. Ett av anbuden har uteslutits ur upphandlingsförfarandet genom ett separat beslut. Det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet lämnades av Rappaustekniikka Laurell Oy.

Val av kommunförbundets förbundsdelegation

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt om röster som Borgå stad avger i medlemsomröstningen om Finlands kommunförbunds förbundsdelegation. I Kommunförbundets val delades Borgås röster mellan kandidatlistorna enligt följande:

  • SFP 19 295
  • SAML 11 577
  • SDP 11 577
  • SANNF 3 859
  • GRÖNA 3 859

Organisering av förvaltningstjänster i Borgå och välfärdsområdet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande ändringsförslag: 

”Kaupunginhallitus hyväksyy tukipalveluselvityksen johtopäätökset ja esittää kaupunginvaltuustolle tukipalveluyhtiön perustamista. Alkuvaiheen omistajaksi ja asiakkaaksi voisi tulla myös Careeria Oy, joka on ammatillista koulutusta tarjoava Porvoon kuntakonserniin kuuluva yritys, jonka omistajia ovat myös Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi. Careeria Oy tekee omiin laskelmiinsa perustuvat päätökset osakkaaksi lähtemisestä. 

Tukipalveluyhtiön tarkoitus on tuottaa talous-, henkilöstö-, ICT- ja käännöspalveluita Porvoon kaupungille ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä soveltuvin osin kaupunkikonserniin kuuluvalle Careeria Oy:lle vuoden 2023 alusta lähtien Careeria Oy:n näin päättäessä. 

Kaupunginjohtaja valtuutetaan laatimaan yhtiön perustamisasiakirjat ja käynnistämään muut perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Yhtiön pääomitustarve, osakassopimus, osakeantiehdot ja muut yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat sekä palvelusopimus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen kaupunginvaltuuston tammikuun kokousta. Valtuustolle tehtävää esitystä täydennetään näiltä osin. Päätös tarkastetaan heti.”

Ann-Sofie Silvennoinen deltog inte i behandlingen av ärendet.  

Borgåmedaljen

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige fastställer stadgarna för Borgåmedaljen. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna en ändring till stadsdirektörens förslag. 

Stadsstyrelsen i Borgå väljer mottagaren av Borgåmedaljen utan ansökan.

Medaljen beviljas som hedersbetygelse till en Borgåbo som förtjänstfullt har verkat för Borgås väl eller genom sitt arbete gjort Borgå känd. Medaljen kan också beviljas flera personer eller ett samfund i Borgå. Medaljen är en erkänsla för utfört arbete. En person eller ett samfund kan erhålla medaljen endast en gång.

För beredningen ansvarar en kommitté som tillsätts av stadsdirektören beaktande Borgåbornas möjlighet att påverka beslutet. Ifall man inte något år kan utse en person som har tillräckliga meriter, beviljas medaljen inte.

Staden delar ut medaljen på en fest.

Tillsättande av valnämnder, välfärdsområdesval 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja en ny ersättare till valnämnd 10 (Sannäs): Peter Af Björksten (i stället för Charlotta Fagerberg).

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja en ny ledamot till valnämnd 5 (Näse): Eija Aures (i stället för Eija Lanki).

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja en ny ersättare till valnämnd 8 (Kråkö-Vessö): Birgitta Lindén (i stället för Ann-Sofie Ijäs).

Ändringar i Affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad föreslår Sibbo kommun och det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde att dessa aktörer påbörjar en utredning av producering av företagshälsovårdstjänster. Utredningen görs i början av vinter 2022 varefter beslutet om ärendet ska fattas separat i alla organisationer.
Markku Välimäki och Ann-Sofie Silvennoinen deltog inte i behandlingen av ärendet. 

Meddelande 17.12.2021: www.borga.fi/ordnandet-av-foretagshalsovarden-fran-borjan-av-ar-2023-utreds

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.