Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 13.4.2021

Posintra Oy tillhandahåller i fortsättningen företagsrådgivning

Stadsutvecklingsnämnden valde Posintra Oy att tillhandahålla företagsrådgivning och därtill hörande tjänster till Borgå stad under tiden 1.7.2021–31.12.2028.

Eftersom det bara var ett godkänt anbud som hade lämnats, fanns det ingen orsak att jämföra anbuden.

Begäran om omprövning om beslut över arrangemangen på rådhustorget sommaren 2021

Camilla Antas föreslog att begäran om omprövning godkänns. Antas motförslag fick inget understöd.

Medan ärendet var uppe till behandling tillade föredraganden att man utöver salutorget undersöker om det är möjligt anvisa åstranden för torgförsäljningsverksamhet. Nämnden återkommer till saken så snabbt som möjligt.

Stadsutvecklingsnämnden avslog begäran om omprövning som ogrundad och vidhöll sitt tidigare beslut att Rådhustorget reserveras för Porvoon Museotori ry:s användning för att ordna temaevenemang för sommarsäsongen 2021 i enlighet med föredragandens ändrade förslag.

Camilla Antas lämnade avvikande åsikt över beslutet.

Övriga ärenden

Svaret på fullmäktigemotion om blomsterängar tas upp till behandling under nämndens följande sammanträde. De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.